Hotărârea nr. 184/2010

Modificarea si completarea pozitiei 26 din anexa la HCL nr. 196/21.06.2001 privind transmiterea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.184

din 29 06 2010

privind : modificarea si completarea pozitiei 26 din anexa la HCL nr. 196/21.06.2001 privind transmiterea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 198/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73 742/15 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73 744/15 06 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.41 356/7 04 2010 a Centrului Financiar nr.37, Școala Gimnazială nr.2 Galați;

Având în vedere Decizia nr.152/9 03 2006 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere Decizia nr.221/31 01 2007 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea si completarea pozitiei 26 din anexa la HCL nr. 196/21.06.2001 privind transmiterea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati, care va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unitatii de invatamant

Adresa

Suprafata construita, mp.

Suprafata teren, mp.

26

Scoala gimnaziala nr. 2

Str. Saturn nr.

26

762,85

5430,41

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore