Hotărârea nr. 183/2010

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.183

din 29 06 2010

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul

2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 181/15 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06

2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73 468/14 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73 470/14 06 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 27335/27 05 2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri proprii și subvenții, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri extrabugetare, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4- Se aprobă rectificarea bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

H.C.L. Nr. 2 din 24.06.2010

ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(rd.3+89+95+102+142)

00.01

446,124.00

3,723.00

449,847.00

2

VENITURI PROPRII(rd.3-33-86+89+95)

48.02

287,488.00

0.00

287,488.00

3

I. VENITURI CURENTE(rd.4+55)

00.02

413,463.00

3,723.00

417,186.00

4

A. VENITURI FISCALE(rd.5+18+21+32+52)

00.03

367,299.00

3,723.00

371,022.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(rd.6+9+15)

00.04

153,093.00

0.00

153,093.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

1,496.00

0.00

1,496.00

7

Impozit pe profit(rd.8)

01.02

1,496.00

0.00

1,496.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1,496.00

0.00

1,496.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

151,596.00

0.00

151,596.00

10

Impozit pe venit(rd.11)

03.02

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pa

03.02.18

0.00

0.00

0.00

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(rd.13 la 14)

04.02

151,596.00

0.00

151,596.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

151,165.00

0.00

151,165.00

14

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

431.00

0.00

431.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL(rd.16)

00.07

1.00

0.00

1.00

16

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital(rd.17)

05.02

1.00

0.00

1.00

17

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

1.00

0.00

1.00

18

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL(rd.19)

00.08

0.00

0.00

0.00

19

Impozit pe salarii(rd.20)

06.02

0.00

0.00

0.00

20

Impozitul pe salarii restante din ani anteriori

06.02.02

0.00

0.00

0.00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(rd.22)

00.09

61,793.00

0.00

61,793.00

22

Impozite si taxe pe proprietate(rd.23+26+30+31)

07.02

61,793.00

0.00

61,793.00

23

Impozit si taxa pe cladiri(rd.24 la 25)

07.02.01

51,325.00

0.00

51,325.00

24

impozit si taxa pe cladiri pf

07.02.01.0

13,996.00

0.00

13,996.00

25

Impozit si taxa cladiri pj

07.02.01.0:

37,329.00

0.00

37,329.00

26

Impozit si taxa pe terenuri(rd.27 la 29)

07.02.02

8,861.00

0.00

8,861.00

27

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

2,792.00

0.00

2,792.00

28

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

4,765.00

0.00

4,765.00

29

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,304.00

0.00

1,304.00

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

1,600.00

0.00

1,600.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

7.00

0.00

7.00

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd-33+41+43+46)

00.10

152,413.00

3,723.00

156,136.00

33

Sume defalcate din TVA(rd.34 la 40)

11.02

129,619.00

3,723.00

133,342.00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru actiuni transfera

11.02.01

0.00

0.00

0.00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

129,359.00

3,723.00

133,082.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea en

11.02.03

0.00

0.00

0.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea,

11.02.04

0.00

0.00

0.00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

0.00

39

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sist.d

11.02.06

260.00

0.00

260.00

40

Sume defalcate din TVAentru finantarea Programului de dezv a infrastr

11.02.07

0.00

0.00

0.00

41

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.42)

12.02

383.00

0.00

383.00

42

Taxe hoteliere

12.02.07

383.00

0.00

383.00

43

Taxe pe servicii specifice(rd.44 la 45)

15.02

17.00

0.00

17.00

44

Impozit pe spectacole

15.02.01

17.00

0.00

17.00

45

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

0.00

46

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

22,394.00

0.00

22,394.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport(rd.48 la 49)

16.02.02

18,571.00

0.00

18,571.00

48

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.0

11,705.00

0.00

11,705.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.0:

6,866.00

0.00

6,866.00

50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.02.03

3,418.00

0.00

3,418.00

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.02.50

405.00

0.00

405.00

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(rd.53)

00.11

0.00

0.00

0.00

53

Alte impozite si taxe fiscale(rd.54)

18.02

0.00

0.00

0.00

54

Alte impozite si taxe

18.02.50

0.00

0.00

0.00

55

C. VENITURI NEFISCALE(rd.56+66)

00.12

46,164.00

0.00

46,164.00

56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.57+64)

00.13

17,981.00

0.00

17,981.00

57

Venituri din proprietate(rd.58+59+60+61+63)

30.02

17,981.00

0.00

17,981.00

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.02.01

0.00

0.00

0.00

59

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.02.03

0.00

0.00

0.00

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

17,367.00

0.00

17,367.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

61

Venituri din dividente(rd.62)

30.02.08

614.00

0.00

614.00

62

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0:

614.00

0.00

614.00

63

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

0.00

64

Venituri din dobanzi(rd.65)

31.02

0.00

0.00

0.00

65

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

0.00

66

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.67+75+78+83-86)

00.14

28,183.00

0.00

28,183.00

67

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(rd.68 la 74)

33.02

560.00

0.00

560.00

68

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

280.00

0.00

280.00

69

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

140.00

0.00

140.00

70

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

140.00

0.00

140.00

71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

0.00

72

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unita

33.02.27

0.00

0.00

0.00

73

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

0.00

0.00

0.00

74

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

0.00

75

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(rd.76 la 77)

34.02

1,400.00

0.00

1,400.00

76

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,400.00

0.00

1,400.00

77

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0.00

0.00

0.00

78

Amenzi, penalitati si confiscari(rd.79 la 82)

35.02

7,000.00

0.00

7,000.00

79

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

35.02.01

7,000.00

0.00

7,000.00

80

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarati

35.02.02

0.00

0.00

0.00

81

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte s

35.02.03

0.00

0.00

0.00

82

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

0.00

0.00

83

Diverse venituri(rd.84 la 85)

36.02

19,223.00

0.00

19,223.00

84

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publ

36.02.05

0.00

0.00

0.00

85

Alte venituri

36.02.50

19,223.00

0.00

19,223.00

86

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(rd.87 la 88)

37.02

0.00

0.00

0.00

87

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0.00

0.00

0.00

88

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

89

II. VENITURI DIN CAPITAL(rd.90)

00.15

3,514.00

0.00

3,514.00

90

Venituri din valorificarea unor bunuri(rd.91 la 94)

39.02

3,514.00

0.00

3,514.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

91

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

0.00

92

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

600.00

0.00

600.00

93

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

94

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2,914.00

0.00

2,914.00

95

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(rd.96)

00.16

130.00

0.00

130.00

96

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(rd.97+98+99+101)

40.02

130.00

0.00

130.00

97

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor insti

40.02.06

130.00

0.00

130.00

98

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si jur

40.02.07

0.00

0.00

0.00

99

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0.00

0.00

0.00

100

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casa

40.02.11

0.00

0.00

0.00

101

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

0.00

102

IV. SUBVENTII(rd.103)

00.17

21,463.00

0.00

21,463.00

103

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(rd.104+137)

00.18

21,463.00

0.00

21,463.00

104

Subventii de la bugetul de stat(rd.100+105+125)

42.02

21,463.00

0.00

21,463.00

105

A. De capital(rd.106+107+108+109+110+111+112+115+116+117+118+119+120+

00.19

1,611.00

0.00

1,611.00

106

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

0.00

107

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

0.00

108

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

0.00

109

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

0.00

110

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de

42.02.06

0.00

0.00

0.00

111

Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

0.00

112

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimenta

42.02.09

0.00

0.00

0.00

113

Finantarea subprogr privind pietruirea si/sau asfaltarea drumurilor d

42.02.09.0

0.00

0.00

0.00

114

Finantarea suprogramului privind alimentarea cu apa

42.02.09.0:

0.00

0.00

0.00

115

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al construct

42.02.10

0.00

0.00

0.00

116

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

533.00

0.00

533.00

117

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de med

42.02.13

0.00

0.00

0.00

118

Subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor d

42.02.14

0.00

0.00

0.00

119

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.15

0.00

0.00

0.00

120

Subventii de la bugetul de stat investitiile la spitale

42.02.16

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

121

Subvenții pentru finalizarea lucr de constr a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

0.00

122

Subvenții primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului

42.02.18

0.00

0.00

0.00

123

Subvenții catre bugetele locale Progr. Operational Regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

0.00

124

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustin

42.02.20

1,078.00

0.00

1,078.00

125

B. Curente(rd.126 la 136)

00.20

19,852.00

0.00

19,852.00

126

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0.00

0.00

0.00

127

Subventii primite din Fondul de Interventie

42.02.28

0.00

0.00

0.00

128

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

129

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilo

42.02.32

12,869.00

0.00

12,869.00

130

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1,200.00

0.00

1,200.00

131

Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne ca

42.02.34

400.00

0.00

400.00

132

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale

42.02.35

213.00

0.00

213.00

133

Subventii pentru acordarea trusoului pentru noi nascuti

42.02.36

400.00

0.00

400.00

134

Subventii de la B.S. catre bugetele locale pentru programe de electri

42.02.37

0.00

0.00

0.00

135

Subventii de la B.S. catre bugetele locale pt investitii in turism

42.02.40

500.00

0.00

500.00

136

Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii

42.02.41

4,270.00

0.00

4,270.00

137

Subventii de la alte administratii(rd.138 la 141)

43.02

0.00

0.00

0.00

138

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protecti

43.02.01

0.00

0.00

0.00

139

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele loca

43.02.04

0.00

0.00

0.00

140

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asi

43.02.07

0.00

0.00

0.00

141

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentr

43.02.08

0.00

0.00

0.00

142

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate(rd.143+147+151+152

45.02

7,554.00

0.00

7,554.00

143

Fondul European de Dezvoltare Regionala(rd.144 la 146)

45.02.01

7,382.00

0.00

7,382.00

144

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0

630.00

0.00

630.00

145

FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.0:

1,373.00

0.00

1,373.00

146

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.0.

5,379.00

0.00

5,379.00

147

Fondul Social European(rd.148 la 150)

45.02.02

172.00

0.00

172.00

148

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.0

95.00

0.00

95.00

149

Fondul Social European-sume prim in contul platilor ef .an anterior

45.02.02.0:

77.00

0.00

77.00

150

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.0.

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

151

Fondul de Coeziune

45.02.03

0.00

0.00

0.00

152

Fondul agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0.00

0.00

0.00

153

Fondul European de Pescuit

45.02.05

0.00

0.00

0.00

154

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

45.02.07

0.00

0.00

0.00

155

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

45.02.08

0.00

0.00

0.00

156

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

45.02.15

0.00

0.00

0.00

157

Alte facilitati si instrumente postaderare

45.02.16

0.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta, Dumitru Nicolae

Capitole Titluri


DENUMIREA INDICATORILOR


cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT


Autoritati publice si actiuni externe

51.

02

22,756.00

0.00

22,756.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,850.00

0.00

20,850.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17,650.00

0.00

17,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,200.00

0.00

3,200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,906.00

0.00

1,906.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,902.00

0.00

1,902.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

4.00

0.00

4.00

Alte servicii publice generale

54.

02

8,211.00

-100.00

8,111.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,174.00

-100.00

8,074.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,100.00

0.00

1,100.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

74.00

0.00

74.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

7,000.00

-100.00

6,900.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.00

0.00

37.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.00

0.00

37.00

Dobanzi

55.

02

6,946.00

0.00

6,946.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,946.00

0.00

6,946.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

236.00

0.00

236.00

TITLUL III. DOBANZI

30

6,710.00

0.00

6,710.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.

02

120.00

0.00

120.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

120.00

0.00

120.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

120.00

0.00

120.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.

02

17,239.00

100.00

17,339.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,218.00

100.00

17,318.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

350.00

0.00

350.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

108.00

100.00

208.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

16,760.00

0.00

16,760.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21.00

0.00

21.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

21.00

0.00

21.00

Invatamant

65.

02

146,322.00

3,723.00

150,045.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

141,402.00

3,723.00

145,125.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

118,098.00

3,723.00

121,821.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,650.00

0.00

18,650.00

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

3,969.00

0.00

3,969.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

283.00

0.00

283.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

402.00

0.00

402.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,920.00

0.00

4,920.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,920.00

0.00

4,920.00

Sanatate

66.02

17,237.00

8.00

17,245.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,182.00

8.00

17,190.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,363.00

0.00

4,363.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

146.00

0.00

146.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

3,454.00

8.00

3,462.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

9,219.00

0.00

9,219.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

55.00

0.00

55.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

55.00

0.00

55.00

Cultura, recreere si religie

67.02

29,756.00

-299.00

29,457.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,876.00

0.00

23,876.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,855.00

0.00

1,855.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

16,661.00

0.00

16,661.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

5,360.00

0.00

5,360.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,880.00

0.00

5,880.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,880.00

0.00

5,880.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

-299.00

-299.00

Plati efectuate in anii precedentii si recuperate in anul curent

85

0.00

-299.00

-299.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

32,083.00

145.00

32,228.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

31,788.00

77.00

31,865.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,723.00

0.00

10,723.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,720.00

0.00

3,720.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

6,864.00

77.00

6,941.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

1,837.00

0.00

1,837.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

7,270.00

0.00

7,270.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,374.00

0.00

1,374.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

295.00

68.00

363.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

295.00

68.00

363.00

Locuinte, servicii si dezvoltare

70.02

37,383.00

146.00

37,529.00

publica

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,066.00

146.00

14,212.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

540.00

0.00

540.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,826.00

146.00

11,972.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,456.00

0.00

1,456.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

56

244.00

0.00

244.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

23,317.00

0.00

23,317.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

23,317.00

0.00

23,317.00

Protectia mediului

74.02

28,692.00

0.00

28,692.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,843.00

0.00

11,843.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,950.00

0.00

6,950.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

4,893.00

0.00

4,893.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16,849.00

0.00

16,849.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,849.00

0.00

16,849.00

Combustibili si energie

81.02

50,370.00

0.00

50,370.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,825.00

0.00

42,825.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

41,925.00

0.00

41,925.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

900.00

0.00

900.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,545.00

0.00

7,545.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,545.00

0.00

7,545.00

Transporturi

84.02

48,009.00

0.00

48,009.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

34,091.00

0.00

34,091.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,864.00

0.00

9,864.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

22,000.00

0.00

22,000.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

56

2,227.00

0.00

2,227.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12,238.00

0.00

12,238.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12,238.00

0.00

12,238.00

79. OPERATIUNI FINANCIARE

79

1,680.00

0.00

1,680.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

1,680.00

0.00

1,680.00

Alte actiuni economice

87.02

1,000.00

0.00

1,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,000.00

0.00

1,000.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,000.00

0.00

1,000.00

Total :

446,124.00

3,723.00

449,847.00

Presedinte de sedinta

Rectificarea 2 din

Rectficari Cheltuieli buget local

2010


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT


Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr. /     2010

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2010

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2009

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget initial

Buget rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.200

2010

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1,381,141.10

296,319.10

1,084,822.00

9,069.00

63,558.00

500.00

73,059.00

73,127.00

68.00

CAP.51.-Autoritati publice executive

2,578.10

676.10

1,902.00

166.00

1,736.00

0.00

1,902.00

1,902.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,475.10

676.10

799.00

166.00

633.00

0.00

799.00

799.00

0.00

1

Modernizare sediu Primaria municipiului Galati

250.00

237.00

13.00

12.00

1.00

13.00

13.00

2

Amenajare birouri arhiva str.Traian nr.254

1,225.10

439.10

786.00

154.00

632.00

786.00

786.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,103.00

1,103.00

1,103.00

1,103.00

1,103.00

0.00

CAP.54.-EVIDENTA POPULATIEI

37.00

0.00

37.00

0.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

37.00

0.00

37.00

37.00

37.00

37.00

0.00

CAP.61.02.05

21.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21.00

21.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

0.00

CAP.65.- INVATAMANT

42,596.00

8,263.00

34,333.00

0.00

4,920.00

0.00

4,920.00

4,920.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

40,609.00

8,263.00

32,346.00

0.00

2,933.00

0.00

2,933.00

2,933.00

0.00

1

Centrul financiar nr.7

1,142.00

911.00

231.00

0.00

231.00

0.00

231.00

231.00

Reabilitare Școala clasa I-VIII nr.34

H.C.L.nr.684/2006

1,142.00

911.00

231.00

231.00

231.00

231.00

2

Centrul financiar nr. 13

337.00

312.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Extindere Gradinita nr. 36 HC.L.nr.221/2007

337.00

312.00

25.00

0.00

0.00

0.00

3

Centrul financiar nr.2

1,268.00

1,215.00

53.00

0.00

53.00

0.00

53.00

53.00

Reabilitare Liceul Emil Racoviță

H.C.L.nr.127/2007

1,268.00

1,215.00

53.00

53.00

53.00

53.00

4

Centrul Financiar nr.16

1,210.00

1,205.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

Sală de sport Școala nr.42 H.C.L.nr.684/2006

1,210.00

1,205.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5

Grup Școlar C.F.R

861.00

556.00

305.00

0.00

305.00

0.00

305.00

305.00

Reabilitare Grup Scolar

C.F.R.H.C.L.nr.684/2006

861.00

556.00

305.00

305.00

305.00

305.00

6

Centrul Financiar nr.32

2,018.00

632.00

1,386.00

0.00

600.00

0.00

600.00

600.00

Gradinita 8 sali grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/2007

2,018.00

632.00

1,386.00

600.00

600.00

600.00

7

Centrul financiar nr. 6

2,314.00

1,614.00

700.00

0.00

652.00

0.00

652.00

652.00

Gradinita nr. 21 (4 Sali grupa )

H.C.L.nr.221/2007

1,127.00

547.00

580.00

532.00

532.00

532.00

Gradinita nr. 24( 5 Sali grupa)

H.C.L.nr.221/2007

1,187.00

1,067.00

120.00

120.00

120.00

120.00

8

Liceul Sportiv

391.00

281.00

110.00

0.00

110.00

0.00

110.00

110.00

Reabilitare (centrala termica) Liceul Sportiv

H.C.L.nr.684/2006

391.00

281.00

110.00

110.00

110.00

110.00

9

Centrul financiar nr.12-Colegiul Al.I.Cuza

8,317.00

832.00

7,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Campus Scolar Colegiul National Al.I.Cuza

H.C.L.nr.404/2007

8,317.00

832.00

7,485.00

10

Liceul Pedagogic C.Negri

5,741.00

110.00

5,631.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare Liceul Pedagogic

5,741.00

110.00

5,631.00

H.C.L.nr.112/2009

11

Grup Scolar Gh.Asachi

445.00

158.00

287.00

0.00

287.00

0.00

287.00

287.00

Modernizare punct termic Grup Scolar Gh. Asachi si alimentare cu agent primar HCL17/03.02.2009

445.00

158.00

287.00

287.00

287.00

287.00

12

Grup Scolar Elena Doamna

280.00

0.00

280.00

0.00

280.00

0.00

280.00

280.00

Centrala termica corp B-Elena Doamna

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

H.C.L.nr.171/2009

13

Centrul financiar Colegiul Tehnic Traian

377.00

0.00

377.00

0.00

250.00

0.00

250.00

250.00

Statie de pompare ape menajare si pluviale HCL 17/03.02.2009

377.00

377.00

250.00

250.00

250.00

14

Primaria mun.Galati

15,908.00

437.00

15,471.00

0.00

160.00

0.00

160.00

160.00

Modernizare si reabilitare Grup Scolar

Gh.Asachi HCL 17/03.02.2009

8,823.00

8,823.00

100.00

100.00

100.00

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

1,439.00

437.00

1,002.00

10.00

10.00

10.00

H.C.L.nr.21/2008

Modernizare si reabilitare Scoala nr. 9

3,281.00

3,281.00

40.00

40.00

40.00

H.C.L.nr.435/2009

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente H.C.L.nr.161/2008

2,365.00

2,365.00

10.00

10.00

10.00

B

OBIECTIVE NOI

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

23.00

0.00

1

Centrul financiar nr.3

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

23.00

Scara exterioara Gradinita cu 8 Sali grupa Micro 39(Gradinita nr. 60) H.C.L.nr.28/2010

23.00

23.00

23.00

23.00

23.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,964.00

0.00

1,964.00

1,964.00

1,964.00

1,964.00

0.00

CAP.66.-SANATATE

13,305.00

86.00

13,219.00

6.00

49.00

0.00

55.00

55.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

13,286.00

86.00

13,200.00

6.00

30.00

0.00

36.00

36.00

0.00

Primaria municipiului Galati

13,286.00

86.00

13,200.00

6.00

30.00

0.00

36.00

36.00

0.00

1

Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentr Copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.71,72/2008

13,286.00

86.00

13,200.00

6.00

30.00

36.00

36.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

19.00

0.00

19.00

19.00

19.00

19.00

0.00

CAP. 67.02.05.-Zone verzi si baze sportive

43,977.00

13,662.00

30,315.00

1,211.00

4,169.00

500.00

5,880.00

5,880.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

26,709.00

13,626.00

13,083.00

1,211.00

3,726.00

500.00

5,437.00

5,437.00

0.00

1

Modernizare Parc Rizer

HCL nr.7/2006,H.C.L.nr.443/2009

2,531.00

60.00

2,471.00

130.00

130.00

130.00

2

Modernizare Stadion Dunarea etapa I

H.C.L.nr.14/2007

5,867.00

2,014.00

3,853.00

108.00

892.00

1,000.00

1,000.00

3

Locuri de joaca Aurel Vlaicu I,bl.SD4B-SD4C

H.C.L.nr.359/2007

178.00

173.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4

Locuri de joaca Siderurgistilor Vest, bl.9G-9H,

H.C.L.nr.359/2007

220.00

209.00

11.00

11.00

11.00

11.00

5

Baia Comunala Fizioterapie H.C.L. nr421/2002.

2,728.00

2,722.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6

Modernizare Baia Comunala -bazin inot H.C.L.nr.14/2007

7,177.00

4,827.00

2,350.00

1,050.00

1,250.00

2,300.00

2,300.00

7

Sera de flori

H.C.L.nr.404/2007

1,480.00

217.00

1,263.00

1.00

1.00

1.00

8

Loc de joaca Aurel Vlaicu,bl.K6

H.C.L.nr.14/2008

95.00

93.00

2.00

2.00

2.00

2.00

9

Amenajare Parc Micro 21 H.C.L.nr.688/2007

2,577.00

17.00

2,560.00

920.00

0.00

920.00

920.00

10

Amenajare teren pentru role H.C.L.nr.314/2008

533.00

525.00

8.00

8.00

8.00

8.00

11

Amenajare port ambarcatiuni

H.C.L.nr.217/2004,H.C.L.nr.405/2009

3,323.00

2,769.00

554.00

21.00

533.00

500.00

1,054.00

1,054.00

B

OBIECTIVE NOI

16,905.00

36.00

16,869.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

1

Loc de joaca Siderurgistilor Vest bl.10A-

10C,H.C.L.nr.14/2008

215.00

6.00

209.00

0.00

0.00

2

Loc de joaca Micro 19 bl.N-R5,

H.C.L.nr.14/2008

287.00

6.00

281.00

0.00

0.00

3

Loc de joaca Micro 19 bl.O10-T3,

H.C.L.nr.14/2008

208.00

6.00

202.00

0.00

0.00

4

Loc de joaca Micro 17 bl.G4A-G4B,

H.C.L.nr.14/2008

200.00

6.00

194.00

0.00

0.00

5

Loc de joaca Micro 40 bl.L2-L1,

H.C.L.nr.14/2008

248.00

6.00

242.00

0.00

0.00

6

Loc de joaca Micro 21 bl.D7-D8,

H.C.L.nr.14/2008

372.00

6.00

366.00

0.00

0.00

7

Modernizare Parc Eminescu

H.C.L.nr.314/2008

774.00

0.00

774.00

0.00

0.00

8

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009

9,920.00

9,920.00

80.00

80.00

80.00

9

Modernizare Stadion Dunarea

H.C.L.nr.494/2009

1,494.00

1,494.00

0.00

0.00

10

Amenajare scuar bd.Galati-str.Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009

969.00

969.00

0.00

0.00

11

Infiintare Parc Micro 20

H.C.L.nr.483/2009

2,218.00

2,218.00

0.00

0.00

DOTARI SI PLATI PROIECTE

363.00

0.00

363.00

363.00

363.00

363.00

0.00

CAP.68. - Asistenta Sociala

15,788.00

357.00

15,431.00

3.00

360.00

0.00

295.00

363.00

68.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5,767.00

341.00

5,426.00

3.00

91.00

0.00

94.00

94.00

0.00

Municipiul Galati

1

Modernizarea cladirilor Caminului pentru

2,284.00

341.00

1,943.00

3.00

17.00

20.00

20.00

persoane varstnice Sf.Spiridon

H.C.L.nr.70/2008

2

Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids H.C.L. nr.380/2009

3,483.00

3,483.00

74.00

74.00

74.00

B

OBIECTIVE NOI

9,885.00

16.00

9,869.00

0.00

133.00

0.00

70.00

133.00

63.00

1

Modernizare centru multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoane varstnice H.C.L.nr.405/2009

4,502.00

4,502.00

40.00

40.00

40.00

2

Extindere Centru de Sprijin si Locuinte pentru

2,811.00

16.00

2,795.00

47.00

30.00

47.00

17.00

tineri H.C.L.nr.494/2009

3

Centru de zi pentru copiii cu autism

2,572.00

2,572.00

46.00

0.00

46.00

46.00

H.C.L.nr.51/2010

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

136.00

0.00

136.00

136.00

131.00

136.00

5.00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

16,997.00

4,336.00

12,661.00

616.00

3,500.00

0.00

4,116.00

4,116.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

14,183.00

4,336.00

9,847.00

616.00

686.00

0.00

1,302.00

1,302.00

0.00

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter, str.Traian HCL nr.437/2005

3,621.00

1,967.00

1,654.00

436.00

438.00

874.00

874.00

2

Locuinte sociale str.Traian nr.446A

H.C.L.nr.359/2007

1,445.00

907.00

538.00

2.00

2.00

2.00

3

Locuinte sociale str.Privighetorii nr.23

H.C.L.nr.359/2007

964.00

640.00

324.00

1.00

1.00

1.00

4

Locuinte sociale str.Sculpturii nr.4

H.C.L.nr. 359/2007

428.00

426.00

2.00

1.00

1.00

2.00

2.00

5

L.T.E.bloc A4- H.C.L.nr.17/2009

476.00

173.00

303.00

68.00

235.00

303.00

303.00

6

Locuinte sociale str.Tecuci nr.70

H.C.L.nr 331/2008

765.00

16.00

749.00

1.00

0.00

1.00

1.00

7

Amenajare locuinte (bl.B3,Micro 40, bl.B7,Micro

20),H.C.L.nr.384/2009

280.00

184.00

96.00

95.00

1.00

96.00

96.00

8

Cresterea performantei energetice

2,450.00

8.00

2,442.00

8.00

8.00

8.00

a blocurilor de locuinte bl.L, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

9

Cresterea performantei energetice

1,432.00

5.00

1,427.00

5.00

5.00

5.00

a blocurilor de locuinte bl.D8, Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

10

Cresterea performantei energetice

1,150.00

5.00

1,145.00

5.00

5.00

5.00

a blocurilor de locuinte bl.A7, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

11

Cresterea performantei energetice

1,172.00

5.00

1,167.00

5.00

5.00

5.00

a blocurilor de locuinte bl.A21, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2,814.00

2,814.00

2,814.00

2,814.00

2,814.00

0.00

CAP. 70.02.05.-Alimentare cu apa .

45,074.00

30,516.00

14,558.00

603.00

2,883.00

0.00

3,486.00

3,486.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

36,648.00

30,516.00

6,132.00

603.00

2,183.00

0.00

2,786.00

2,786.00

0.00

1

Înlocuire conductă apă str. Carol Davila M.F. 648/1996,H.C.L.nr.118/2001

1,107.00

754.00

353.00

200.00

153.00

353.00

353.00

2

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97

584.00

584.00

3

Inlocuire conducta apa str.Traian

M.F.91/1994,H.C.L.nr.118/2001

4,882.00

4,829.00

53.00

53.00

53.00

53.00

4

Inlocuire conducta apa str.Stiintei

M.F. 251/1994

567.00

516.00

51.00

51.00

51.00

51.00

5

Inlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu

HCL 46/2000

328.00

268.00

60.00

30.00

30.00

30.00

6

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian

Nord HCL 118/2001

230.00

227.00

3.00

3.00

3.00

3.00

7

Contorizare consumuri apa rece

H.C.L.nr. 421/2002

3,942.00

3,886.00

56.00

56.00

56.00

56.00

8

Inlocuire conducte apa str.Crizantemelor HCL nr.627/2003

832.00

520.00

312.00

100.00

212.00

312.00

312.00

9

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si retele distributie HCL nr.199/2003

9,591.00

9,110.00

481.00

381.00

381.00

381.00

10

L.T.E.-cartier Siret-conducte aductiune tr.Barbosi, Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

9,999.00

9,064.00

935.00

835.00

835.00

835.00

11

Inlocuire conducta de apa str.Posta Veche(str.Tecuci str.Basarabiei) H.C.L.nr.14./2008

-       691.00

377.00

314.00

96.00

218.00

314.00

314.00

12

Reabilitarea celei de a 2 alimentari cu energie electrica a statiei de tratare pompare Uzina de apa II,Tiglina I H.C.L.nr.14/2008

210.00

208.00

2.00

2.00

2.00

2.00

13

L.T.E.-Locuinte Faleza-conducta de apa inel str.Partizanilor H.C.L.nr.14./2008

2,969.00

48.00

2,921.00

3.00

3.00

3.00

14

Deviere conducta de apa Dn 1200 Vadu Rosca -Serbesti HCL nr.7/2006

204.00

6.00

198.00

15

Modernizare statie hidrofor PT-P2-PORT

H.C.L.nr.53/2008

152.00

69.00

83.00

70.00

13.00

83.00

83.00

16

Alimentare cu energie electrica puncte de consum apa-canal H.C.L.nr.494/2009

360.00

50.00

310.00

20.00

290.00

310.00

310.00

B

OBIECTIVE NOI

7,726.00

0.00

7,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare conducta apa str.Movilei

H.C.L. 73/2000

1,180.00

1,180.00

2

Reabilitare conducta apa str.Brailei

H.C.L. 73/2000

1,180.00

1,180.00

3

Reabilitare,mod.,optimizare captari apa din sursa subterana ptr. mun.Galati H.C.L.nr.424/2002

5,366.00

5,366.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

700.00

0.00

700.00

700.00

700.00

700.00

0.00

CAP.70.02.06-

48,165.00

21,039.00

27,126.00

680.00

7,088.00

0.00

7,768.00

7,768.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

41,645.00

21,039.00

20,606.00

680.00

5,875.00

0.00

6,555.00

6,555.00

0.00

1

Extindere iluminat public HCL nr.7/2006

41,645.00

21,039.00

20,606.00

680.00

5,875.00

6,555.00

6,555.00

B

OBIECTIVE NOI

6,520.00

0.00

6,520.00

0.00

1,213.00

0.00

1,213.00

1,213.00

0.00

1

Iluminat public cartier Dimitrie Cantemir

259.00

259.00

200.00

200.00

200.00

zona 1.1 C H.C.L.nr.28/2010

2

Alimentare cu energie electrica locuinte

863.00

863.00

840.00

840.00

840.00

cartier Dimitrie Cantemir H.C.L.nr.675/2009

3

Iluminat cartier Traian Nord intre Aleea Meteo-Metro H.C.L.nr.493/2009

794.00

794.00

100.00

100.00

100.00

4

Extindere iluminat zona Drum Centura-Lac Catusa H.C.L.nr.493/2009

682.00

682.00

25.00

25.00

25.00

5

Retea electrica iluminat festiv

H.C.L.nr.463/2009

3,145.00

3,145.00

25.00

25.00

25.00

6

Montare puncte aprindere iluminat

H.C.L.nr.464/2009

777.00

777.00

23.00

23.00

23.00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

486,443.00

28,662.00

457,781.00

1,237.00

6,710.00

0.00

7,947.00

7,947.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

123,422.00

28,572.00

94,850.00

1,237.00

4,131.00

0.00

5,368.00

5,368.00

0.00

1

Lucrări tehnico-edilitare

M.F. 1168/95

3,995.00

3,929.00

66.00

66.00

66.00

66.00

2

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

2,017.00

1,975.00

42.00

42.00

42.00

42.00

3

Extindere Cimitirul de Vest

HCL nr.118/2001

662.00

654.00

8.00

8.00

8.00

8.00

4

Studiu privind redresarea functionarii drenajului din Valea Tiglinei H.C.L.nr.421/2002

585.00

55.00

530.00

5

Reabilitarea lucrarilor de desecare si irigatii cartier Siret,H.C.L. nr.627/2003

12,592.00

8,619.00

3,973.00

3,973.00

3,973.00

3,973.00

6

Parc industrial Zona Libera H.C.L.185/2003

17,882.00

7,473.00

10,409.00

184.00

184.00

184.00

7

L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007

2,803.00

39.00

2,764.00

100.00

100.00

100.00

8

Semaforizare intersectie str.A.Saligny-str.Siderurgistilor H.C.L.nr.554/2005

123.00

119.00

4.00

4.00

4.00

4.00

9

Amplasare ceasuri stradale cu accesorii

H.C.L.nr.14/2008

1,016.00

44.00

972.00

0.00

0.00

0.00

10

Centrul de afaceri H.C.L.nr.18/2005

255.00

35.00

220.00

11

L.T.E.bloc U4, P5, b-dul Marii Uniri

H.C.L.nr. 14/2008

1,796.00

1,706.00

90.00

90.00

90.00

90.00

12

Piata de gros Calea Basarabiei H.C.L.nr.14/2008

1,013.00

1,006.00

7.00

5.00

2.00

7.00

7.00

13

Utilitati Micro 21 H.C.L.nr.21/2008

1,315.00

1,251.00

64.00

64.00

64.00

64.00

14

L.T.E.locuinte Drum de Centura (Coca-Cola)

H.C.L.nr.359/2007

3,293.00

44.00

3,249.00

3.00

3.00

3.00

15

L.T.E. cladiri auxiliare si de deservire Piata de gros Calea Basarabiei H.C.L.nr14./2008

1,678.00

1,286.00

392.00

336.00

56.00

392.00

392.00

16

Semaforizare inters.Prelungirea Brailei-Drum Centura H.C.L.nr.14/2008

145.00

5.00

140.00

108.00

108.00

108.00

17

Semaforizare inters.str.Brailei-str.Otelarilor

H.C.L.nr.14/2008

165.00

4.00

161.00

1.00

1.00

1.00

18

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-bd.Marii Uniri H.C.L.nr.14/2008

144.00

4.00

140.00

1.00

1.00

1.00

19

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-str.H.Coanda H.C.L.nr.14/2008

212.00

7.00

205.00

184.00

184.00

184.00

20

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-Drumul Viilor

H.C.L.nr.14/2008

125.00

3.00

122.00

120.00

120.00

120.00

21

C.I.R.S.E.-Centru de inovare Regiunea Sud -Est

H.C.L.nr.535/2007

61,557.00

1.00

61,556.00

22

Utilitati blocuri str.Brailei, Micro 17 H.C.L.nr.161/2008

245.00

230.00

15.00

15.00

15.00

15.00

23

L.T.E.-locuinte cartier Filesti

H.C.L. nr.21/2007

8,854.00

68.00

8,786.00

5.00

5.00

5.00

24

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009

950.00

15.00

935.00

1.00

1.00

1.00

B

OBIECTIVE NOI

360,442.00

90.00

360,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu privind stab. si reducerea niv. freatic in mun. Galati,H.C..L. nr.421/2002

360,442.00

90.00

360,352.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2,579.00

2,579.00

2,579.00

2,579.00

2,579.00

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE

42,911.00

2,847.00

40,064.00

339.00

4,208.00

0.00

4,547.00

4,547.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

41,496

2,847

38,649

339

2,793

0

3,132

3,132

0

1

Puncte gospodaresti

H.C.L. nr.331/2008

510.00

510.00

50.00

50.00

50.00

2

Managementul integrat al deseurilor urbane solide in municipiul Galati H.C.L.nr.395/2005

40,986.00

2,847.00

38,139.00

339.00

2,743.00

3,082.00

3,082.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,415.00

0.00

1,415.00

1,415.00

1,415.00

1,415.00

0.00

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor

333,654.00

48,243.00

285,411.00

1,309.00

10,993.00

0.00

12,302.00

12,302.00

0.00

reziduale

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

313,080.00

48,243.00

264,837.00

1,309.00

10,917.00

0.00

12,226.00

12,226.00

0.00

1

Nod hidarulic la intersectia str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunare SP 13 iunie H.C.L.nr.118/2001

7,944.00

101.00

7,843.00

0.00

0.00

2

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314 str.Marasti HCL nr.118/2001

170.00

16.00

154.00

0.00

0.00

0.00

3

L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluvialeHCL nr.199/2003

12,799.00

12,506.00

293.00

293.00

293.00

293.00

4

L.T.E.-cartier Siret -retele canalizare ape menajere HCLnr.199/2003

31,351.00

22,421.00

8,930.00

7,816.00

7,816.00

7,816.00

5

L.T.E.-cartier Siret -statie epurareHCL199/2003

3,003.00

2,561.00

442.00

442.00

442.00

442.00

6

Inlocuire racorduri la blocuri

TiglinaI,TiglinaII,bloc Plomba,str.Domneasca

nr.116 H.C.L.nr.321/2005

1,906.00

1,376.00

530.00

530.00

530.00

530.00

7

Deviere colector de canaliz. str.Prel.Brailei -str.Brailei HCL nr.7/2006

2,318.00

2,166.00

152.00

2.00

150.00

152.00

152.00

8

Racorduri canalizare str.Razboieni

H.C.L.nr.402/2006

620.00

353.00

267.00

31.00

236.00

267.00

267.00

9

Inlocuire 4,5 km conducte canalizare si racorduri aferente in tunele H.C.L.nr.14/2007

1,099.00

996.00

103.00

103.00

103.00

103.00

10

Racorduri canalizare Bistrita 1,1A H.C.L.nr.359/2007

218.00

216.00

2.00

1.00

1.00

2.00

2.00

11

Racorduri canalizare str.Traian (Petrom) H.C.L. nr.359/2007,404/2007

978.00

920.00

58.00

57.00

1.00

58.00

58.00

12

Alimentare cu apa si introducere canalizare cartier Barbosi ,H.C.L. nr.510/2006

14,192.00

77.00

14,115.00

5.00

5.00

5.00

13

Alimentare cu energie electrica statii de pompare si epurare(ISPA) H.C.L. nr.17/2009,H.C.L.nr.384/2009

2,914.00

1,003.00

1,911.00

580.00

1,331.00

1,911.00

1,911.00

14

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

329.00

12.00

317.00

317.00

317.00

317.00

H.C.L.nr.494/2009

15

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si de canalizare , statie de epurare in municipiul Galati H.C.L.nr.211/2006

233,239.00

3,519.00

229,720.00

330.00

330.00

330.00

B

OBIECTIVE NOI

20,498.00

0.00

20,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Înlocuire colector canalizare str. Gării - Gara 8 M.F. 141/93

2,378.00

0.00

2,378.00

2

Înlocuire colector str. Silozului, Roșiori, M.F.

1426/93

2,329.00

0.00

2,329.00

3

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii

Navelor H.C.L.118/2001

- 10,040.00

0.00

10,040.00

4

Reabilitare retele str.Tecuci (Cosbuc-1

Decembrie H.C.L. Nr. 554/2005

4,520.00

0.00

4,520.00

5

Amenajare spatiu exploatare SP1 Zagna

H.C.L.nr.14/2007

1,231.00

0.00

1,231.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

76.00

0.00

76.00

76.00

76.00

76.00

0.00

CAP.81.-Energie termica

121,437.00

90,799.00

30,638.00

1,378.00

6,167.00

0.00

7,545.00

7,545.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

117,918.00

90,799.00

27,119.00

1,378.00

5,902.00

0.00

7,280.00

7,280.00

0.00

1

Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97

960.00

956.00

4.00

3.00

1.00

4.00

4.00

2

Modernizare SC 34

H.C.L.nr.14/2008,M.F.nr.198/1997

1,261.00

1,224.00

37.00

36.00

1.00

37.00

37.00

3

Contorizare consumuri energie termica

HCL nr.421/2002

15,273.00

13,953.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

4

Reabilitare, modernizare retele termice (incalzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 din care:

50,986.00

42,538.00

8,448.00

277.00

3,477.00

0.00

3,754.00

3,754.00

etapa III.1

5,154.00

5,154.00

277.00

723.00

1,000.00

1,000.00

etapa III.2

3,294.00

3,294.00

2,754.00

2,754.00

2,754.00

5

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/26.2004

47,107.00

30,694.00

16,413.00

940.00

753.00

1,693.00

1,693.00

6

Centrala termica blocuri A,B,C-strada Cezar

H.C.L.nr.14/2007

475.00

474.00

1.00

1.00

1.00

1.00

7

Amenajare puncte termice pentru

1,191.00

339.00

852.00

77.00

350.00

427.00

427.00

spatii de Protectie Civila

H.C.L.nr.359/2007

8

Punct termic sediu dispecerat

665.00

621.00

44.00

44.00

44.00

44.00

str.Crizantemelor nr.6 H.C.L.nr.53/2008

B

OBIECTIVE NOI

3,254.00

0.00

3,254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Deviere retele termice af. bl.E2,B1,D1,D3 alim.din SC 12 Tiglina II HCL 118/2001

884.00

0.00

884.00

2

Modernizare P.T.Grup Scolar Metalurgic

H.C.L.nr.14/2007

960.00

0.00

960.00

3

Laborator metrologie si reparatii

S.C.APATERM S.A ( SC 14 BIS)

H.C.L.nr.14/2007

1,410.00

0.00

1,410.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

265.00

265.00

265.00

265.00

265.00

0.00

CAP.84.-Strazi

168,158.00

46,833.00

121,325.00

1,521.00

10,717.00

0.00

12,238.00

12,238.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

163,684.00

46,833.00

116,851.00

1,521.00

9,741.00

0.00

11,262.00

11,262.00

0.00

1

Modernizare Drum Zona Liberă

M.F.nr.1504/1998

731.00

671.00

60.00

2

Modernizare str. Abrud

M.F. 2316/95

169.00

38.00

131.00

1.00

1.00

1.00

3

Modernizare str.Rachitasi

M.F.2314/95

385.00

370.00

15.00

1.00

1.00

1.00

4

Modernizare str. 24 Ianuarie H.C.L.nr.86/1999

851.00

841.00

10.00

5

Modernizare str. Aprodu Purice

H.C.L.nr.14/2008

1,208.00

1,194.00

14.00

13.00

1.00

14.00

14.00

6

Modernizare linii tramvai str. Traian HCL 86/99

7,764.00

11.00

7,753.00

7

Modernizare str. Științei HCL 86/99

4,225.00

4,200.00

25.00

8

Modernizare str.Posta Veche H.C.L.nr.46/2000

5,687.00

4,475.00

1,212.00

1,212.00

1,212.00

1,212.00

9

Modernizare str.Aleea Trandafirilor H.C.L.nr.46/2000

489.00

289.00

200.00

10

Modernizare str.Razboieni HCL46/2000

5,703.00

3,754.00

1,949.00

365.00

1,584.00

1,949.00

1,949.00

11

Modernizare str.LivezeniH.C.L.nr.46/2000

416.00

391.00

25.00

12

Modernizare str.Plugului H.C.L.nr.118/2001

551.00

21.00

530.00

13

Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001 H.C.L.nr.443/2009

3,961.00

94.00

3,867.00

4.00

96.00

100.00

100.00

14

Modernizare str.Bucurestii Noi

H.C.L.nr.46/2000

1,668.00

5.00

1,663.00

15

Modernizari strazi cartier Traian Nord H.C.L. nr.423/2002

4,111.00

4,052.00

59.00

59.00

59.00

59.00

16

Modernizari strazi Valea Orasului H.C.L. nr.421/2002

15,364.00

6,565.00

8,799.00

129.00

1,000.00

1,129.00

1,129.00

etapa I

8,786.00

6,565.00

2,221.00

etapa II

4,078.00

4,078.00

etapa III

2,500.00

2,500.00

17

Modernizare str.Rizer

H.C.L. nr.46/2000

4,062.00

26.00

4,036.00

0.00

0.00

0.00

18

Drum acces liceul M.Kogalniceanu

H.C.L. nr.421/2002

498.00

11.00

487.00

19

L.T.E.-cartier Siret zona 1, etapa 1.1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

11,241.00

8,440.00

2,801.00

140.00

140.00

140.00

20

Modernizare str.Secerei H.C.L.nr.627/2003

419.00

409.00

10.00

1.00

1.00

1.00

21

Modernizare str.Cometei H.C.L.nr.627/2003

810.00

268.00

542.00

542.00

542.00

542.00

22

Modernizare strazi Micro 17 HCL nr.627/2003

6,461.00

3,937.00

2,524.00

89.00

1,311.00

1,400.00

1,400.00

23

Modernizare str.Anghel Saligny HCL nr.627/2003

1,083.00

943.00

140.00

89.00

51.00

140.00

140.00

24

Modernizare str,Basarabiei tronson str.G.Cosbuc -Piata Energiei

H.C.L.nr.46/2000,H.C.L.nr.70/2008

3,709.00

309.00

3,400.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

25

Modernizare Drumul Viilor tr.str.Tecuci -mag. Sidex si inlocuire conducta de apa H.C.L.nr. 118/2001 H.C.L. nr. 7/2006

1,401.00

1,111.00

290.00

123.00

167.00

290.00

290.00

26

Modernizare si introducere canalizare alei C.F.R. aferente strazii T.Vladimirescu HCL nr.627/2003

793.00

615.00

178.00

29.00

149.00

178.00

178.00

27

Modernizare str.Transilvaniei

HCL nr.118/2001

2,241.00

2,057.00

184.00

27.00

157.00

184.00

184.00

28

Amenajare parcare Micro 21 H.C.L.nr.404/2007

1,136.00

1,069.00

67.00

66.00

1.00

67.00

67.00

29

Modernizare str.Ana Ipatescu H.C.L.nr.359/2007

12,138.00

38.00

12,100.00

3.00

3.00

3.00

30

Modernizare str.Garibaldi H.C.L.nr.627/2003

415.00

73.00

342.00

48.00

294.00

342.00

342.00

31

Modernizare strazi cartier Traian Nord intersectie str.Privighetorii-str.Zimbrului H.C.L.nr.53/2008

1,104.00

360.00

744.00

464.00

280.00

744.00

744.00

32

Modernizare str.Pictor Isser H.C.L.nr.14/2008

5,839.00

10.00

5,829.00

33

Modernizare str.Randunelelor

H.C.L.nr.314/2008

717.00

22.00

695.00

2.00

2.00

2.00

34

Amenajare alei acces Micro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1,237.00

13.00

1,224.00

1.00

0.00

1.00

1.00

35

Modernizare Aleea Florilor

H.C.L.nr.17/2009

418.00

26.00

392.00

2.00

2.00

2.00

36

Drum acces statie sortare

H.C.L.nr.112/2009

446.00

38.00

408.00

2.00

406.00

408.00

408.00

37

Modernizare str.Anghel Saligny tronson str.Pre.Brailei-str.Arges H.C.L.nr.17/2009

2,106.00

19.00

2,087.00

1.00

1.00

1.00

38

Modernizare linii tramvai str.Stadionului,Otelarilor

Gh.Asachi -str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008, H.C.L.nr.405/2009

36,650.00

1.00

36,649.00

2.00

800.00

802.00

802.00

39

Modernizare strazi cartier Traian Nord etapa II H.C.L.nr.443/2009

8,540.00

19.00

8,521.00

100.00

100.00

100.00

40

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009

6,937.00

48.00

6,889.00

3.00

97.00

100.00

100.00

B

OBIECTIVE NOI

3,578.00

0.00

3,578.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

1

Modernizare str. Tineretului nr. 2,3 H.C.L.nr. 118/2001

500.00

0.00

500.00

50.00

50.00

50.00

2

Modenizare str.Democratiei H.C.L.nr.53/2008

3,078.00

0.00

3,078.00

30.00

30.00

30.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

896.00

896.00

896.00

896.00

896.00

0.00

LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2010''

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget initial

Buget rectificat

influente

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C                                   12,383.00 12,388.00      5.00

CAP.51

1,103.00

1,103.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

738.00

738.00

1

Infrastructura retea

buc

1

120.00

120.00

2

Infrastructura de stocare

buc

1

103.00

103.00

3

Servere

buc

3

75.00

75.00

4

Calculatoare

buc

75

375.00

375.00

5

Imprimante

buc

3

27.00

27.00

6

Automat anclansare rapida

buc

1

38.00

38.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50.00

50.00

1

Sediu Primaria municipiului Galati

50.00

50.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

315.00

315.00

1

Licente software

buc

430

185.00

185.00

2

Aplicatii informatice

buc

4

130.00

130.00

CAP.54-EVIDENTA POPULATIEI

37.00

37.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

31.00

31.00

1

Calculatoare

buc

4

19.00

19.00

2

Server

buc

1

8.00

8.00

3

Imprimante

buc

1

4.00

4.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

6.00

6.00

1

Licente software

buc

4

6.00

6.00

CAP.61.02.05

21.00

21.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

18.00

18.00

1

Consola mobila sistem alarmare

buc

1

3.00

3.00

2

Calculator

buc

3

15.00

15.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

3.00

3.00

1

Licente software

buc

3

3.00

3.00

CAP.65-INVATAMANT

1,964.00

1,964.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

363.00

363.00

1

Centrul financiar nr.13

76.00

76.00

Hota (pt Gradinita nr.36)

buc

1

13.00

13.00

Aparate joc Gradinita nr.1

buc

6

24.00

24.00

Aparate joc Gradinita nr.15

buc

4

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.36

buc

6

24.00

24.00

2

Centrul financiar Scoala nr.24

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.12

buc

4

15.00

15.00

3

Centrul financiar Gradinita nr.32

72.00

72.00

Aparate joc Gradinita nr.43

buc

6

24.00

24.00

Aparate joc Gradinita nr.51

buc

6

24.00

24.00

Aparate joc Gradinita nr.18

buc

6

24.00

24.00

4

Centrul financiar Gradinita nr.38

30.00

30.00

Aparate joc Gradinita nr.38

buc

4

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.64

buc

4

15.00

15.00

5

Centrul financiar Gradinita nr.3

39.00

39.00

Aparate joc Gradinita nr.55

buc

4

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.53

buc

6

24.00

24.00

6

Centrul financiar nr.5

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.47

buc

4

15.00

15.00

7

Centrul financiar Gradinita nr.39

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.39

buc

4

15.00

15.00

8

Centrul financiar nr.15

39.00

39.00

Aparate joc Gradinita nr.41

buc

6

24.00

24.00

Aparate joc Gradinita nr.27

buc

4

15.00

15.00

9

Colegiul tehnic Traian Vuia

35.00

35.00

Soba de gatit

buc

1

35.00

35.00

10

Centrul financiar nr.11

20.00

20.00

Aparate joc Gradinita nr.45

buc

4

20.00

20.00

11

Centrul financiar Grup Scolar Motoc

7.00

7.00

Gigacalorimetru

buc

1

7.00

7.00

III

CONSOLIDARI

187.00

187.00

DEMOLARI

187.00

187.00

1

Centrul financiar nr.7

187.00

187.00

Demolare corp B Scoala nr.19

187.00

187.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20.00

20.00

1

Centrul financiar nr.3

5.00

5.00

R.K.Instalatie electrica Scoala nr.13

5.00

5.00

2

Centrul financiar Gradinita nr.23 Tedi

5.00

5.00

Centrala termica Gradinita nr. 22

5.00

5.00

3

Grup Scolar Elena Doamna

5.00

5.00

Deviere retea canalizare corp B

5.00

5.00

4

Grup Scolar C.F.R.

5.00

5.00

Deviere retea gaze

5.00

5.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,394.00

1,394.00

1

Centrul financiar nr.6

110.00

110.00

R.K.Scoala nr. 28-Mihai Eminescu

110.00

110.00

2

Grup Scolar Elena Doamna

460.00

460.00

R.K.Grup Scolar Elena Doamna

460.00

460.00

3

Colegiul National Mihail Kogalniceanu

246.00

246.00

R.K.Colegiul Mihail Kogalniceanu

246.00

246.00

4

Scoala gimnaziala nr.12

60.00

60.00

R.K.Scoala nr. 12

60.00

60.00

5

Scoala gimnaziala nr.24

508.00

508.00

RK Scoala nr.26

508.00

508.00

6

Centrul financiar nr.15

10.00

10.00

Licente software

buc

1

10.00

10.00

CAP.66-SANATATE

19.00

19.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

6.00

6.00

Serviciul Comunitar de Asistenta Medico-

Sociala

1

Calculator

buc

2

6.00

6.00

III

CONSOLIDARI

9.00

9.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Consolidare Centrul de Diagnostic si Tratament str. Eroilor nr.34

9.00

9.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.00

2.00

Primaria municipiului Galati

2.00

2.00

1

Modernizarea si echiparea Sectiei

2.00

2.00

Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie

str.Constructorilor nr.29

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.00

2.00

Serviciul Comunitar de Asistenta Medico-

Sociala

Licente

buc

2

2.00

2.00

CAP.67.02.05-ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE

363.00

363.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

50.00

50.00

1

Panza verde de umbrire

buc

3

50.00

50.00

III

CONSOLIDARI

66.00

66.00

1

Consolidare Sala Sporturilor

66.00

66.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

247.00

247.00

1

Reabilitare ,modernizare fantani arteziene (9locatii )

20.00

20.00

2

Modernizare Gradina Publica

4.00

4.00

3

Amenajare Scuar central strada Brailei si inel Rocada

17.00

17.00

4

Crearea/extinderea spatiilor urbane de recreere

5

Amenajare scuar bd.Galati-str.Otelarilor

1.00

1.00

6

Amenajare port ambarcatiuni

7

Amenajare locuri de joaca -50 amplasamente

70.00

70.00

8

Infiintare Parc Micro 20

5.00

5.00

9

Racord electric fantana Parc Unicom

10

Racord electric fantana Parc Libertatii

11

Amenajare Parc cartier Siret

12

Modernizare plaja Dunarea

50.00

50.00

13

Modernizare lac Vanatori

50.00

50.00

14

Studiu Lac Vanatori

20.00

20.00

15

Amenajare Parc bd.G.Cosbuc /Faleza

10.00

10.00

CAP.68-Asistenta sociala

131.00

136.00

5.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

65.00

65.00

CANTINA AJUTOR SOCIAL

65.00

65.00

1

Masina de curatat cartofi

buc

1

8.00

8.00

2

Masina de spalat legume

buc

1

12.00

12.00

3

Fripteuza

buc

1

15.00

15.00

4

Cuptor electric

buc

1

30.00

30.00

III

CONSOLIDARI

30.00

30.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Consolidare Centru de Urgente str. Traian

30.00

30.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

36.00

41.00

5.00

Primaria municipiului Galati

36.00

41.00

5.00

Extindere Centru de Sprijin si Locuinte pentru Tineri

2.00

2.00

Centru de zi pentru copiii cu autism

19.00

19.00

Modernizare Cantina de ajutor social

15.00

20.00

5.00

CAP.70.02.03-Locuinte

2,814.00

2,814.00

III

Consolidări

2,168.00

2,168.00

Consolidari imobile -locuinte

2,068.00

2,068.00

1

Consolid.imobil str.Dr.Carnabel nr.21-23

200.00

200.00

2

Consolidare bloc G4 -Micro19

800.00

800.00

3

Consolidare imobil str.N.Balcescu nr.21

4

Consolidare imobil str. Iancu Fotea nr. 27

434.00

434.00

5

Consolidare bloc C20-Tiglina I

9.00

9.00

6

Consolidare imobil str.Universitatii nr.13

175.00

175.00

7

Consolidare imobil str.Romana nr.45-49

250.00

250.00

8

Consolidare imobil str.Cristofor Columb nr.26

150.00

150.00

9

Consolidare imobil str.N.Balcescu nr.34/36

50.00

50.00

DEMOLARI IMOBILE

100.00

100.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

641.00

641.00

1

Consolidari imobile (S.F.)

200.00

200.00

2

Demolari imobile

100.00

100.00

3

Expertize imobile

100.00

100.00

4

Construire locuinte sociale

180.00

180.00

5

Izolatii hidrotehnice subsoluri blocuri A.N.L. Gara C.F.R.

20.00

20.00

6

Amenajare locuinte (bloc B3,Micro 40, bloc B7 Micro 20)

1.00

1.00

7

Grupuri sanitare locuinte

20.00

20.00

8

Amenajare locuinte (bl.C6,str.Nae Leonard nr.6)

20.00

20.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5.00

5.00

1

R.K. imobil str.Traian nr.8

5.00

5.00

CAP.70.02.05 ALIMENTARE CU APA

700.00

700.00

III

CONSOLIDARI

693.00

693.00

1

Consolidare rezervoare statie Filesti

693.00

693.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

7.00

7.00

STUDII DE FEZABILITATE

7.00

7.00

1

Inlocuire conducta apa Faleza -b-dul Marii Uniri ( intre str.Navelor si Alee strada Traian )

5.00

5.00

2

Consolidare rezervoare statie Filesti

2.00

2.00

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala

2,579.00

2,579.00

III

CONSOLIDARI

155.00

155.00

Consolidari

105.00

105.00

1

Consolidare zid de sprijin str.Sindicatelor

100.00

100.00

nr.1-5

2

Consolidare mal Vadu Carabus

5.00

5.00

Demolari

50.00

50.00

1

Demolare cos fum PT VULTUR

50.00

50.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2,424.00

2,424.00

STUDII DE FEZABILITATE

1,224.00

1,224.00

1

Registrul zone verzi

200.00

200.00

2

Expertiza tehnica pasaj Dunarea

50.00

50.00

3

Studiu strategie de dezvoltare a serviciilor comunitare

4

Consolidare versant Aleea Florilor

20.00

20.00

nr.22-nr.38

5

Documentatii cadastrale

479.00

479.00

6

Semaforizare str.Otelarilor -str.Stadionului

7

Extindere Cimitir Vest etapa II

20.00

20.00

8

Proiect expropriere Drum de Centura

20.00

20.00

9

Proiect expropriere strada Arcasilor

20.00

20.00

10

Plan Integrat de Dezvoltare Urbana la nivelul municipiului Galati

15.00

15.00

11

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii

200.00

200.00

12

Sistem integrat de monitorizare video de la distanta a zonelor publice si a obiectivelor cu risc criminogen ridicat din municipiul Galati

13

Utilizarea surselor de energie refolosibila (SER) s cresterea eficientei energetice

i

14

Expertiza tehnica mal Vadu Carabus

50.00

50.00

15

Reducerea nivelului panzei freatice si monitorizarea acesteia.Actiuni pentru masuri preventive si planuri de urgenta

16

Expertiza tehnica Viaduct Calea Prutului

17

Expertiza tehnica Viaduct Catusa

18

Expertiza tehnica mal str.Al.I.Cuza

50.00

50.00

19

Expertiza tehnica faleza incarcata a Dunarii (calcul stabilitate )

100.00

100.00

Studii

0.00

0.00

Planuri Urbanistice:

1,200.00

1,200.00

1

Reactualizare P.U.G.

1,000.00

1,000.00

2

P.U.Z.

200.00

200.00

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

1,415.00

1,415.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,357.00

1,357.00

Municipiul Galati

1

Utilaj multifunctional

buc

1

370.00

370.00

2

Platforma de lucru

buc

1

230.00

230.00

3

Vehicul cu sistem de ridicare cu macara

buc

1

120.00

120.00

si carlig pentru incarcarea si descarcarea

containerelor

4

Vehicul cu sistem de ridicare cu carlig

buc

1

108.00

108.00

pentru incarcarea si descarcarea containerelor

5

Containere tip Igloo

buc

240

441.00

441.00

6

Containere subterane

buc

22

88.00

88.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

58.00

58.00

1

Managementul integrat al deseurilor urbane solide in municipiul Galati

20.00

20.00

2

Bilant de mediu nivel I si II pentru cuantificarea

30.00

30.00

impactului asupra mediului a activitatii de

exploatare trecuta,prezenta si viitoare,inchidere

si urmarire postinchidere a Depozitului de deseuri

Tirighina Galati

3

Sistem de gestionare deseuri provenite din constructii s demolari prin concasare

i

8.00

8.00

CAP.74.02.06-CANALIZARI

76.00

76.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

76.00

76.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Inlocuire colector de canalizare strada Traian intre strad Rizer si strada Venus

20.00

20.00

2

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

1.00

1.00

3

Reabilitarea si modernizarea sistemelor

5.00

5.00

de apa si de canalizare,statie de epurare

in municipiul Galati si studiul pedo-stational

4

Canalizare/racord bd.Marii Uniri trecere Bac

50.00

50.00

CAP.81-ENERGIE TERMICA

265.00

265.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

210.00

210.00

MUNICIPIUL GALATI

210.00

210.00

1

Ansamblul de pompare pentru instalatia de

buc

21

210.00

210.00

recirculare apa calda de consum

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

55.00

55.00

a

Expertizare,audit energetic,studiu de fezabilitate

55.00

55.00

1

Bl.D7,D8-Tiglina II

1.00

1.00

2

Bl.L-Micro 16

1.00

1.00

3

Bl.T6-Micro19

4

bl.C11,C12,Tiglina II,bl.A7,A21,Tiglina III

2.00

2.00

5

bl.D10,sc.3,str.Otelarilor nr.21

4.00

4.00

6

bl.C1,str,Movilei nr.10

3.00

3.00

7

bl.G10,str.Brailei nr.262

5.00

5.00

8

bl.Ialomita,str.Domneasca nr.130

5.00

5.00

9

bl.V1,str.Strungarilor nr.8

6.00

6.00

10

bl.30 apartamente,str.Domneasca nr.128,bl.Carpati str.Tecuci nr.32

9.00

9.00

11

bl.Albatros,str.Balcescu nr.17

5.00

5.00

12

bl.Pin 1,bl.Pin 2,bl.Pin3,str.Rosiori, bl.Paltin str.Melodiei

14.00

14.00

CAP.84 Strazi

896.00

896.00

III

CONSOLIDĂRI

618.00

618.00

Accidente teren :

618.00

618.00

1

Accident teren str.Prelungirea Brailei

18.00

18.00

2

Accident teren b-dul Marii Uniri -Elice

600.00

600.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

278.00

278.00

1

Modernizare linii tramvai str.M.Bravu

3.00

3.00

2

Modernizare linii tramvai str.Stadionului

3.00

3.00

3

Modernizare linii tramvai str.Otelarilor

3.00

3.00

4

Modernizare str.Gh.Asachi-str.Frunzei

3.00

3.00

5

Modernizare str.Anghel Saligny

1.00

1.00

intre str.Prel.Brailei-str.Argesului

6

Modernizare Aleea Florilor

1.00

1.00

7

Drum acces statie sortare

1.00

1.00

8

Modernizare aleea Morilor

1.00

1.00

9

Modernizare strada Traian-Metro-Prundului

50.00

50.00

10

Parcare Drum de Centura

2.00

2.00

11

Parcari supraetajate

70.00

70.00

12

Studiu parcari rezidentiale cu plata

13

Modernizari strazi in municipiul Galati-asfaltare

100.00

100.00

14

Modernizare str.9 Mai

20.00

20.00

15

Modernizare str.Dobrogei

10.00

10.00

16

Modernizare alee Marea Neagra

10.00

10.00

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

H.C.L. Nr. 2 din 24.06.2010

ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

VENITURI(rd.2+4+8+13+13+17+19+22+61+64+72+75+79)

00

48,643.00

77.00

48,720.00

2

VENITURI CURENTE(rd.3)

01

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI FISCALE

02

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd.5)

12

0.00

0.00

0.00

5

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.6 la 7)

12.10

0.00

0.00

0.00

6

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor elec

12.10.08

0.00

0.00

0.00

7

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoar

12.10.50

0.00

0.00

0.00

8

ACCIZE(rd.9 la 12)

14.10

0.00

0.00

0.00

9

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolic

14.10.02

0.00

0.00

0.00

10

Accize incasate din vanzarea produselor din tututn

14.10.03

0.00

0.00

0.00

11

Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi

14.10.12

0.00

0.00

0.00

12

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

14.10.13

0.00

0.00

0.00

13

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.10

0.00

0.00

0.00

13

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

16.10

0.00

0.00

0.00

14

Taxe pentru jocurile de noroc

16.10.01

0.00

0.00

0.00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.10.03

0.00

0.00

0.00

16

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.10.50

0.00

0.00

0.00

17

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(rd.18)

18.10

0.00

0.00

0.00

18

Alte impozite si taxe

18.10.50

0.00

0.00

0.00

19

CONTRIBUTII DE ASIGURARI(rd.20)

20

0.00

0.00

0.00

20

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR(rd.21)

20.10

0.00

0.00

0.00

21

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

20.10.03

0.00

0.00

0.00

22

VENITURI NEFISCALE(rd.23+31+33+52+54+57)

30

7,236.00

0.00

7,236.00

23

VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.24 la 30)

30.10

611.00

0.00

611.00

24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.10.01

0.00

0.00

0.00

25

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0.00

0.00

0.00

26

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

611.00

0.00

611.00

27

Venituri din cota- parte transferata din tarifele de utilizare a spe

30.10.06

0.00

0.00

0.00

28

Venituri din dividente

30.10.08

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

30

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

0.00

31

Venituri di dobanzi(rd.32)

31.10

0.00

0.00

0.00

32

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

33

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.34)

33

3,784.00

0.00

3,784.00

34

VENITURI DI PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI(rd.35 la 51)

33.10

3,784.00

0.00

3,784.00

35

Taxe de metrologie

33.10.01

0.00

0.00

0.00

36

Taxe consulare

33.10.02

0.00

0.00

0.00

37

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

33.10.04

0.00

0.00

0.00

38

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0.00

0.00

0.00

39

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organi

33.10.07

0.00

0.00

0.00

40

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

2,410.00

0.00

2,410.00

41

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0.00

0.00

0.00

42

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

33.10.11

0.00

0.00

0.00

43

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,142.00

0.00

1,142.00

44

Contributaia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cant

33.10.14

0.00

0.00

0.00

45

Contributia pentru tabere si turism scolar

33.10.15

0.00

0.00

0.00

46

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri

33.10.16

0.00

0.00

0.00

47

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

0.00

0.00

0.00

48

Venituri di serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, art

33.10.19

0.00

0.00

0.00

49

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

0.00

50

Venituri di contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de s

33.10.21

0.00

0.00

0.00

51

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

232.00

0.00

232.00

52

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE(rd.53)

34.10

0.00

0.00

0.00

53

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0.00

0.00

0.00

54

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI(rd.55 la 56)

35.10

0.00

0.00

0.00

55

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0.00

0.00

0.00

56

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

35.10.01

0.00

0.00

0.00

57

DIVERSE VENITURI(rd.58 la 60)

36.10

2,841.00

0.00

2,841.00

58

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0.00

0.00

0.00

59

Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor pub

36.10.05

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

60

Alte venituri

36.10.50

2,841.00

0.00

2,841.00

61

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(rd.62 la 63)

37.10

11.00

0.00

11.00

62

Donații si sponsorizări

37.10.01

11.00

0.00

11.00

63

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

64

VENITURI DIN CAPITAL(rd.65)

39

0.00

0.00

0.00

65

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI(rd.66 la 71)

39.10

0.00

0.00

0.00

66

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

0.00

67

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobili

39.10.02

0.00

0.00

0.00

68

Venituri din privatizare

39.10.04

0.00

0.00

0.00

69

Incasari din valorificarea activelor bancare

39.10.05

0.00

0.00

0.00

70

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

39.10.06

0.00

0.00

0.00

71

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

0.00

72

OPERATIUNI FINANCIARE(rd.73)

40

0.00

0.00

0.00

73

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.74)

40.10

0.00

0.00

0.00

74

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.10.50

0.00

0.00

0.00

75

SUBVENTII(rd.76)

43

40,498.00

77.00

40,575.00

76

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII(rd.77 la 78)

43.10

40,498.00

77.00

40,575.00

77

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

40,498.00

77.00

40,575.00

78

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii

43.10.14

0.00

0.00

0.00

79

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE(rd.80)

45

898.00

0.00

898.00

80

Fondul European de dezvoltare(rd.81)

45.10

898.00

0.00

898.00

81

Fondul European de Dezvoltare Regionala(rd.82 la 84)

45.10.01

898.00

0.00

898.00

82

Fomdul European de Dezvoltare- sume an curent

45.10.01.0

0.00

0.00

0.00

83

FEDER -sume primite in contul platilor efectuate in anii interioare

45.10.01.0:

0.00

0.00

0.00

84

Fondul European Dezvoltare- sume prefinantare

45.10.01.0.

898.00

0.00

898.00

Presedinte de sedinta, Dumitru Nicolae

Rectficari Cheltuieli venituri proprii si subv2010

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR cod

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.10 01. CHELTUIELI CURENTE 01

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Sanatate

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20

Cultura, recreere si religie

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Asigurari si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71

Total :

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

18,500.00

0.00

18,500.00

18,450.00

0.00

18,450.00

17,275.00

0.00

17,275.00

1,175.00

0.00

1,175.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

213.00

0.00

213.00

213.00

0.00

213.00

150.00

0.00

150.00

63.00

0.00

63.00

20,984.00

0.00

20,984.00

20,424.00

0.00

20,424.00

14,227.00

0.00

14,227.00

6,197.00

0.00

6,197.00

560.00

0.00

560.00

560.00

0.00

560.00

8,946.00

77.00

9,023.00

8,908.00

0.00

8,908.00

5,401.00

0.00

5,401.00

2,609.00

0.00

2,609.00

898.00

0.00

898.00

38.00

77.00

115.00

38.00

77.00

115.00

48,643.00

77.00

48,720.00

Presedinte de sedinta

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr........../........2010

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

initial

Buget

rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ L ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

A 31.12.200

2009

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

18,231.00

9,011.00

9,220.00

0.00

1,588.00

0.00

1,511.00

1,588.00

77.00

CAP.61.10.03

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

0.00

CAP.67.10.03

11,130.00

9,011.00

2,119.00

0.00

525.00

0.00

525.00

525.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

10,625.00

9,011.00

1,614.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

1

Modernizare si refunctionalizare

10,625.00

9,011.00

1,614.00

20.00

20.00

20.00

0.00

Teatrul Dramatic H.C.L.nr.627/2003

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

505.00

505.00

505.00

505.00

505.00

0.00

CAP.67.10.05-Zone verzi si baze sportive

35.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

0.00

CAP.68.10-Asistenta sociala

7,016.00

0.00

7,016.00

0.00

978.00

0.00

901.00

978.00

77.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3,482.00

0.00

3,482.00

0.00

863.00

0.00

863.00

863.00

0.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

1

Extindere si modernizare Centru Medico-Social

3,482.00

3,482.00

863.00

863.00

863.00

Pechea H.C.L.nr.170/2009,183/2009(FEN)

B

OBIECTIVE NOI

3,496.00

0.00

3,496.00

0.00

77.00

0.00

0.00

77.00

77.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL GALATI

1

Extinderea centrului medico-social Galati

3,496.00

3,496.00

77.00

77.00

77.00

prin infiintarea centrului pentru bolnavii de

Alzheimer H.CL.nr.676/2009

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

0.00

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


VENITURI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010 H.C.L. Nr. 1 din 24.06.2010

ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

C VENITURI NEFISCALE(rd.2+5+11)

00.08

46,528.00

6.00

46,534.00

2

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.3)

00.08.01

28.00

0.00

28.00

3

Venituri din dobanzi(rd.4)

31.08

28.00

0.00

28.00

4

Alte venituri din dobânzi

31.08.03

28.00

0.00

28.00

5

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.6+8)

36.00

48.00

0.00

48.00

6

Diverse venituri(rd.7)

36.08

48.00

0.00

48.00

7

Alte venituri

36.08.05

48.00

0.00

48.00

8

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(rd.9 la 10)

37.08

0.00

0.00

0.00

9

Donatii si sponsorizari

37.08.01

0.00

0.00

0.00

10

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

11

IV SUBVENTII(rd.12)

44.00

46,452.00

6.00

46,458.00

12

Donatii din strainatate(rd.13+16+19)

44.08

46,452.00

6.00

46,458.00

13

Donatii din strainatate(rd.14 la 15)

44.08.01

46,452.00

6.00

46,458.00

14

Curente

44.08.01.0

46,452.00

6.00

46,458.00

15

De capital

44.08.01.0:

0.00

0.00

0.00

16

De la guverne straine(rd.17 la 18)

44.08.02

0.00

0.00

0.00

17

Curente

44.08.02.0

0.00

0.00

0.00

18

De capital

44.08.02.0:

0.00

0.00

0.00

19

De la alte administratii(rd.20 la 21)

44.08.03

0.00

0.00

0.00

20

Curente

44.08.03.0

0.00

0.00

0.00

21

De capita

44.08.03.0:

0.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta Dumitru Nicolae

Rectificarea 1 din 24.06.2010

Rectficari Cheltuieli

din fonduri

externe

nera2010

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

Invatamant

65.08

417.00

6.00

423.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

417.00

6.00

423.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

2.00

2.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

417.00

4.00

421.00

Asigurari si asistenta sociala

68.08

76.00

0.00

76.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

76.00

0.00

76.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

76.00

0.00

76.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.08

35.00

0.00

35.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

35.00

0.00

35.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35.00

0.00

35.00

Protectia mediului

74.08

46,000.00

0.00

46,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

46,000.00

0.00

46,000.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

46,000.00

0.00

46,000.00

Total :

46,528.00

6.00

46,534.00

Presedinte de sedinta

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


VENITURI EXTRABUGETARE

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

Nr. 2 din 17.06.2010

ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

VENITURI(rd.2+4+8+13+17+19+22+56+60+63+66)

00

36,858.00

11.00

36,869.00

2

VENITURI CURENTE(rd.3)

01

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI FISCALE

02

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd.5)

12

0.00

0.00

0.00

5

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.6 la 7)

12.10

0.00

0.00

0.00

6

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor elec

12.10.08

0.00

0.00

0.00

7

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoar

12.10.50

0.00

0.00

0.00

8

ACCIZE(rd.9 la 12)

14.10

0.00

0.00

0.00

9

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolic

14.10.02

0.00

0.00

0.00

10

Accize incasate din vanzarea produselor din tututn

14.10.03

0.00

0.00

0.00

11

Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi

14.10.12

0.00

0.00

0.00

12

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

14.10.13

0.00

0.00

0.00

13

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

16.10

0.00

0.00

0.00

14

Taxe pentru jocurile de noroc

16.10.01

0.00

0.00

0.00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.10.03

0.00

0.00

0.00

16

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.10.50

0.00

0.00

0.00

17

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(rd.18)

18.10

0.00

0.00

0.00

18

Alte impozite si taxe

18.10.50

0.00

0.00

0.00

19

CONTRIBUTII DE ASIGURARI(rd.20)

20

0.00

0.00

0.00

20

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR(rd.21)

20.10

0.00

0.00

0.00

21

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

20.10.03

0.00

0.00

0.00

22

VENITURI NEFISCALE(rd.23+29+31+47+49+51+53)

30

36,858.00

11.00

36,869.00

23

VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.24 la 28)

30.10

2,771.00

11.00

2,782.00

24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.10.01

0.00

0.00

0.00

25

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0.00

0.00

0.00

26

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2,771.00

11.00

2,782.00

27

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

0.00

28

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

0.00

29

Venituri di dobanzi(rd.30)

31.10

0.00

0.00

0.00

30

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

31

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.32)

33

33,727.00

0.00

33,727.00

32

VENITURI DI PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI(rd.33+34+35+36+37

33.10

33,727.00

0.00

33,727.00

33

Taxe de metrologie

33.10.01

0.00

0.00

0.00

34

Taxe consulare

33.10.02

0.00

0.00

0.00

35

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

33.10.04

0.00

0.00

0.00

36

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

4,708.00

0.00

4,708.00

37

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organi

33.10.07

0.00

0.00

0.00

38

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

26,039.00

0.00

26,039.00

39

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0.00

0.00

0.00

40

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0.00

0.00

0.00

41

Contributaia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cant

33.10.14

2,569.00

0.00

2,569.00

42

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri

33.10.16

137.00

0.00

137.00

43

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

59.00

0.00

59.00

44

Venituri di serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, art

33.10.19

0.00

0.00

0.00

46

Venituri di contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de s

33.10.21

0.00

0.00

0.00

46

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

215.00

0.00

215.00

47

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE(rd.48)

34.10

0.00

0.00

0.00

48

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0.00

0.00

0.00

49

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI(rd.50)

35.10

157.00

0.00

157.00

50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

157.00

0.00

157.00

51

DIVERSE VENITURI(rd.52)

36.10

90.00

0.00

90.00

52

Alte venituri

36.10.50

90.00

0.00

90.00

53

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(rd.54 la 55)

37.10

113.00

0.00

113.00

54

Donatii si sponsorizari

37.10.01

113.00

0.00

113.00

55

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

56

VENITURI DIN CAPITAL(rd.57)

39

0.00

0.00

0.00

57

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI(rd.58 la 59)

39.10

0.00

0.00

0.00

58

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

0.00

59

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

0.00

60

OPERATIUNI FINANCIARE(rd.61)

40

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

61

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.62)

40.10

0.00

0.00

0.00

62

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.10.50

0.00

0.00

0.00

63

SUBVENTII(rd.64)

43

0.00

0.00

0.00

64

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII(rd.65+69)

43.10

0.00

0.00

0.00

65

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

0.00

0.00

0.00

66

TAXE PE SERVICII SPECIFICE(rd.67 la 68)

15.10

0.00

0.00

0.00

67

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

68

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

0.00

69

43.10.10

0.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta, Dumitru Nicolae

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

24,685.00

0.00

24,685.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,685.00

0.00

24,685.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,363.00

0.00

10,363.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,322.00

0.00

14,322.00

INVATAMANT

65.10

11,103.00

11.00

11,114.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,694.00

11.00

10,705.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

468.00

0.00

468.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,226.00

11.00

10,237.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

409.00

0.00

409.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

409.00

0.00

409.00

Alte actiuni economice

87.10

1,070.00

0.00

1,070.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

993.00

0.00

993.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

676.00

0.00

676.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

317.00

0.00

317.00

79. OPERATIUNI FINANCIARE

79

77.00

0.00

77.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

77.00

0.00

77.00

Total :

36,858.00

11.00

36,869.00

Presedinte de sedinta