Hotărârea nr. 181/2010

Aprobarea proiectului "Parcare Drum Centura in municipiul Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.181

din 29 06 2010

privind: aprobarea proiectului „Parcare Drum Centură în municipiul Galați”

și asigurarea resurselor financiare necesare implementării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/15 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 72 462/10 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72 464/10 06 2010, al Direcției Economice și Direcției de Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „Parcare Drum Centură în municipiul Galați”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de 1.224.829 lei (fără TVA), lei de la bugetul local al municipiului Galați, alcătuită din:

  • - 115 490,22 lei reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligbile ale proiectului;

  • - 20.000,00 lei reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile;

  • - 1.089.338,78 lei reprezentând valoarea TVA aferentă proiectului; pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3 - Se aprobă cheltuielile suplimentare ale proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore