Hotărârea nr. 176/2010

Acceptul trecerii fara plata a unui teren în suprafata de 2416,03 mp, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, in domeniul public al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si revocarea HCL nr. 616/13.12.2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.176 din 15 06 2010

privind: acceptul trecerii fără plată a unui teren în suprafață de 2416,03 mp, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea CN Administrația Porturilor Dunării Maritime - SA Galați, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și revocarea HCL nr. 616/13 12 2007

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:184/15 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 15 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73838/15 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73840/15 06 2010 al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Ministerului Administrației și Internelor din 2009;

Având în vedere prevederile art.136, alin.3 din Constituția României, republicată;

Având în vedere prevederile art.3, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se acceptă trecerea fără plată a unui teren în suprafață de 2416,03 mp, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea CN Administrația Porturilor Dunării Maritime - SA Galați, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați Terenul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea se înaintează Instituției Prefectului în vederea promovării unei legi.

Art.3 - Se revocă HCL nr. 616/13 12 2007 privind acceptul trecerii fără plată a unui teren în suprafață de 2416,03 mp, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea CN Administrația Porturilor Dunării Maritime - SA Galați, în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulteriioare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore