Hotărârea nr. 175/2010

Aprobarea tarifelor pentru unele activitati realizate de catre Serviciul Public Ecosal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 175 din 08 06 2010

privind: aprobarea tarifelor pentru unele activități realizate de către Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 159/18 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 08 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 61 442/18 05 2010, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.61 444/18 05 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin. 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1, lit.”k” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, actualizată;

Având în vedere prevederile Cap. II, art.3, alin.3 și Cap. V, art.7 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea nationala de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice;

Având în vedere adresa nr. 3554/18 05 2010, a Serviciului Public ECOSAL Galați;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit. „d” și alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă tarifele pentru unele activități realizate de către Serviciul Public Ecosal Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Tarifele aprobate la art.1, se pot ajusta anual pe baza indicilor prețurilor de cosum (total) publicați de Institutul Național de Statistică, în limita fondurilor prevăzute în bugetul local.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL nr. 175/08 06 2010

Tarife pentru unele activități prestate de către Serviciul Public Ecosal Galați

Nr.

crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif aprobat (lei/U.M.)

fără TVA

cu TVA

1.

Măturat mecanic carosabil

-automăturătoare BMC Prof. 625

1000 mp

9,11

10,84

ora

119,89

142,67

-automăturătoare BMC Prof. 518

1000 mp

5,97

7,10

ora

78,68

93,63

2.

Cântărire vehicule (terți)

-program normal de lucru

cântărire

2,43

2,89

-sâmbăta, duminica, sărbători legale

cântărire

3,01

3,58

Președinte de ședință

Manoliu Mihai