Hotărârea nr. 174/2010

Inlocuirea unui membru din Consiliul de Administratie la RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 174

din 1 06 2010

privind: înlocuirea unui membru din Consiliul de Administratie la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:170/1 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 1 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 67 072/1 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.67 016/1 06 2010, al Serviciului Management, resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr.233/26 05 2010, a Partidului Național Liberal;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă înlocuirea domnului Mihaila Emil cu domnul George Stanga, în Consiliul de Administrație la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI.

Art.2 - HCL nr.228/30 10 2008 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore