Hotărârea nr. 161/2010

Atribuirea denumirii unei artere de circulatie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.161

din 27 05 2010

privind: atribuirea denumirii unei artere de circulație

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:167/27 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.62 880/21 05 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 012/21 05 2010, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice,învățământ, sănătate, culte, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 119/29 04 2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Galați, transmis de Instituția Prefectului Județului Galați, cu nr.3930/27 05 2010;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”d”, art.3, alin.1 din OG nr.63/2002 privind atribuirea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c” , alin.5, lit.”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea denumirii ALEEA AUREL MANOLACHE, arterei de circulație identificată între str. Arcașilor la est și vecinătatea U.M. 1247 la vest, conform planului de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


Aleea Zimbrului


Aleea Meteo


Denumire propusa: AUREL


MANOLACHE


-o

CC


-o

o.

O

ca,

3

0)

rr


Agricola Cardas


ReiMjzat de Primari* Municipiului Galați Brrbu Banca Date Urbane

UNITATE MILITARĂ


Arcașilor


Toate Septurile acestei lucrări ajă^RIMARIEI MUNICIPIULUI GALAȚI. Nicio parte a acestei lucrai nu poate fi ^produsa in nicto forma ori prin nidun alt mijloc, fara permisiunea in scrisa Primăriei municipiului Galați.