Hotărârea nr. 156/2010

Modificarea si completarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati aprobat prin HCL nr. 229/13.05.2008, cu modific?rile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.156

din 27 05 2010

privind: modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati aprobat prin H.C.L. nr. 229/13.05.2008 , cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:151/17 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.60 270/17 05 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 272/17 05 2010, al domnului consilier Voicu Costica;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ. Sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”d” coroborat cu alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activitati desfășurate de structurile sportive din municipiul Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 229/13.05.2008, în sensul prelungirii termenului de depunere a documentatiilor si de completare a acestora, pentru anul 2010, pana la data de 24 05 2010 și a punctului 3.4, care va avea următorul text:

“3.4. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ

  • 3.4.1 Criteriile de performanta sportiva a cluburilor care vor beneficia de finanțare de la Consiliul Local Galați sunt:

  • 1. Rezultate obținute la nivel național și internațional;

  • 2. Numărul de sportivi legitimați și echipe participante în campionate;

  • 3. Numărul de sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale ale României;

  • 4. Obiectivul(e) propus(e);

  • 5. Îndeplinirea și asumarea responsabilităților asupra obiectivelor propuse în programul sportiv pe anul precedent.

  • 3.4.2 Cluburile și asociațiile sportive au obligatia prezentarii situatiei privind indeplinirea criteriilor de performanta pana la data de 15 decembrie a fiecarui an.

  • 3.4.3 Cluburile și asociațiile sportive vor fi evaluate cu calificativele: nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei