Hotărârea nr. 155/2010

Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului din venituri proprii si subventii, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.155 din 27 05 2010

privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului din venituri proprii și subvenții, pe anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 153/17 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 60 263/17 05 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 264/17 05 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III și, IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului din surse proprii și subvenții pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II , III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei