Hotărârea nr. 153/2010

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Politia Comunitara Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.153 din 27 05 2010

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Poliția Comunitară Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 147/11 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 57 138/11 05 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57140/11 05 2010, al Serviciului Management, Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea Poliției Comunitare nr. 4224/07 05 2010;

Având în vedere avizul nr.476 790/6 05 2010, emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Având în vedere prevederile art.100, art. 110, art.111 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publice, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Poliția Comunitară Galați, prevăzute în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.266/9 12 2008 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Poliția Comunitară Galați, se revocă.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Presedinte de sedinta Podlati Lucian


POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI GALATI


PRIMAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI


COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


COMPARTIMENT

SIGURANTA

RUTIERA

45

COMPARTIMENT

SECTORIZARE

61

COMPARTIMENT

INTERVENTIE RAPIDA

SI TRANSPORT

VALORI

24
SERVICIUL

1

SIGURANTA

1

PUBLICA

2

**

*

COMPARTIMENT

SIGURANTA

PUBLICA

182

COMPARTIMENT ORDINE SI SIGU-RANTA IN UNITATI DE INVATAMANT

100

COMPARTIMENT MONITORIZARE VIDEO

22


SERVICIUL

1

PAZA

6

OBIECTIVE

7

1

r

PERSONAL

290

GUARD


TOTAL SALARIATI :            497 + 300 = 797

TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE : 11 + 1 = 12

TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE : 486 + 299 = 785


BIROU BAZA

1

DE DATE SI

5

DISPECERAT

6


NUMARUL DE POSTURI SE MODIFICA IN MOD CORESPUNZATOR, FUNCTIE DE CONTRACTELE INCHEIATE SAU REZILIATE CU BENEFICIARII


*

>

>

*

>

*

SERVICIUL CONTROL INTERN

1

9

10

SERVICIUL

FINANCIAR

CONTABILITATE

1

7

8

SERVICIUL RESURSE-UMANE, SALARIZARE

1

7

8

CABINET REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL

3

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENTA CONTRAVENTII

1

9

10

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII SI CONTRACTE

1

7

8


SERVICIUL

1

->

ADMINISTRATIV

8

9


STAT DE FUNCȚII

AL POLIȚIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI GALAȚI

CONDUCERE - 2 posturi

Compartiment Funcția

9

Nivel

studii

Clasa

Grad prof. sau treapta

Treaptă de

salarizare

Număr posturi

Tip funcție Ocupată/ Vacantă

Director general

S

I

Superior

1

1

F.P.

Dir. general adjunct

S

I

Superior

1

1

F.P.vacant

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ - 441 posturi

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Șef birou

S

I

Superior

1

1

F.P.

COMPARTIMENT SIGURANȚĂ RUTIERĂ

Agent comunitar

M

III

Superior

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

3

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

3

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

1

4

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

16

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

9

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

3

10

F.P.

Vacant

COMPARTIMENT SECTORIZARE

Agent comunitar

M

III

Superior

1

9

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

1

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

6

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

3

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

1

9

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

17

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

17

F.P.

COMPARTIMENT INTERVENȚIE RAPIDĂ ȘI TRANSPORT VALORI

Agent comunitar

M

III

Superior

1

4

F.P.

Agent comunitar

S

I

Superior

2

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

1

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

7

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

6

F.P.

COMPARTIMENT ORDIN

E Ș I SIGURAN

rĂ PUBLICĂ

Agent comunitar

M

III

Superior

1

12

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

1

14

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

29

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

3

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

13

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

16*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

33

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

14*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

3

3

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

3

21

F.P.

Vacant

Agent comunitar

M

III

Asistent

3

24

F.P.

Vacant

COMPARTIMENT ORDIN

E Ș I SIGURAN

rĂ ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂ

MÂNT

Agent comunitar

M

III

Superior

1

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

1

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

7

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

3

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

16

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

2*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

3

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

24

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

4*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

28

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

3

4

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

3

6

F.P.

Vacant

COMPARTIMENT MONIT

ORIZA

RE VIDEO ȘI INTERV

ENȚIE

Agent comunitar

M

III

Superior

1

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

19*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

1*

F.P.

BIROU BAZĂ DE DATE ȘI DISPECERAT

Șef birou

S

I

Superior

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

1

3

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1*

F.P.

SERVICIUL CONTROL INTERN - 10 posturi

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

2*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

2

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

1*

F.P.

Inspector

S

I

Asistent

1

1

F.P.

Vacant

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Inspector

S

I

Superior

1

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Superior

2

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

3

1

F.P.

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE - 8 posturi

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Inspector

S

I

Principal

1

1

F.P.

Referent

M

III

Principal

2

1

F.P.

Inspector

S

I

Asistent

1

1

F.P.

Vacant

Inspector

S

I

Principal

1

1

F.P.

Vacant

Referent

M

III

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Referent

M

III

Asistent

3

1

F.P.

Vacant

SERVICIUL RESURSE-UMANE, SALARIZARE - 8 posturi

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Inspector

S

I

Principal

1

1

F.P.

Referent

M

III

Superior

1

1

F.P.

Referent

M

III

Superior

1

1

F.P.

Inspector

S

I

Principal

1

1

F.P.

Vacant

COMPARTIMENT INSTRUIRE

Inspector

S

I

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Referent

M

III

Superior

1

1

F.P.

Inspector

S

I

Principal

1

1

F.P.

Vacant

CABINET REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL - 3 posturi

Referent

M

III

Superior

1

1

F.P.

Referent

M

III

Superior

2

1*

F.P.

Referent

M

III

Asistent

1

1

F.P.

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Consilier juridic

S

I

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Consilier juridic

S

I

Asistent

3

1

F.P.

Vacant

Agent comunitar

M

III

Principal

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Principal

2

3

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1*

F.P.

Agent comunitar

M

III

Asistent

2

1

F.P.

SERVICIUL ACHIZIȚII, INVESTIȚII ȘI CONTRACTE - 8 posturi

Șef serviciu

S

I

Superior

1

1

F.P.

Vacant

Inspector

S

I

Principal

3

2

F.P.

Vacant

Referent

M

III

Asistent

3

2

F.P.

Vacant

COMPARTIMENT SĂN

.ĂTATE, SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI P.S.I.

Agent comunitar

M

III

Asistent

1

1*

F.P.

Inspector

S

I

Superior

3

1

F.P.

Vacant

Referent

M

III

Asistent

3

1

F.P.

Vacant

SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE - 290 posturi

Guard

M, G

I

290

P.C.

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE - 1 post

Inspector

S

III

1

P.C.

Șef serviciu

S

I

1

P.C.

Referent (gestionar)

M

IA

1

P.C.

Arhivar

M

IA

1

P.C.

Îngrijitor

G

I

1

P.C.

Muncitor

M, G

I

2

P.C.

Referent (armurier)

M

IA

1

P.C.

Vacant

Muncitor

M

I

1

P.C.

Vacant

Îngrijitor

M, G

I

1

P.C.

Vacant

TOTAL POSTURI

797

Total funcții publice : 497

Total funcții contractuale : 300

NOTĂ: Pozițiile marcate cu * urmează a fi transformate în funcții publice.

Presedinte de sedinta Podlati Lucian