Hotărârea nr. 149/2010

Aprobarea asocierii intre Consiliul Local al municipiului Galati si Fundatia Culturala "ANTARES", pentru realizarea Festivalului International "Serile de poezie Antares"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.149

din 18 05 2010

privind: aprobarea asocierii între Consiliul Local al municipiului Galați și Fundația Culturală „ANTARES”, pentru realizarea Festivalului Internațional „Serile de poezie Antares”.

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 159/18 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 18 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.61 098/18 05 2010, a inițiatorului- Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.61 100/18 05 2010, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Fundației Culturale „ANTARES”nr. 603/30 10 2009;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Fundația Culturală „ANTARES”, pentru realizarea Festivalului Internațional „Serile de poezie Antares”, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10 000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru realizarea Festivalului Internațional „Serile de poezie Antares”.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.149/18 05 2010

CONTRACT NR. _________/_________

de asociere intre Municipiul Galati, si Fundatia Culturala “ANTARES”, pentru realizarea Festivalul International “Serile de poezie Antares”

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Fundatia Culturala “ANTARES” cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza bloc Cristal, sc. 4, ap. 2, reprezentată prin dl. Corneliu Antoniu - Director

s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 10 000 lei de la bugetul local Fundatiei Culturale “ANTARES” pentru realizarea in comun a Festivalului International “Serile de poezie Antares” in perioada 30 mai - 2 iunie 2010.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a actiunii Festivalul International “Serile de poezie Antares” in perioada 30 mai - 2 iunie 2010.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Fundatiei Culturale “ANTARES”

Art. 3. Fundatia Culturala “ANTARES” se obligă:

  • a. Sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a actiunii Festivalul International de Literatura “Serile de literatura ale Revistei Antares”, respectiv in scopul acoperirii cheltuielilor cu cazarea, masa invitatilor.

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • c. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • e. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia de a asigura 10 000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea actiunii Festivalul International de Literatura “Serile de literatura ale Revistei Antares”;

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. _________________, deschis la ___________________________ al Fundatiei Culturale “ANTARES”.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand încetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați:                             Fundatia Culturala

PRIMAR


“ANTARES”

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR


Ec. Stamate Doina


CORNELIU ANTONIU

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Ing. Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC


c.j. Mirela Roman


Președinte de ședință

Podlați Lucian


SEF SERVICIU COMUNICARE

Alexandru Luminita