Hotărârea nr. 145/2010

Organizarea apararii impotriva incendiilor la nivelul Primariei municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 145

din 18 05 2010

privind organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul Primăriei municipiului

Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 154/18 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 18 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.60 916/18 05 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 60 918/18 05 2010, al Serviciului pentru situații de urgență;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.13, lit.”b” și „c” din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art.9, art.10 din Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, actualizat, emis de MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Având în vedere prevederile art.5, art.14, lit.”b” , art.16, lit „g”din NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul 163/2007 emis de MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se constituie comisia tehnică pentru punerea în aplicare, controlul și luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în următoarea componență:

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Funcția

1

Ec. Stamate Doina

Director Economic

2

Jalbă Laurențiu

Director Tehnic

3

Ing. Vrânceanu Mariana

Director Gestiunea Patrimoniului

4

Ing. Palade Viorica

Director Administrație Publică Locală

5

Ing. Mancaș Viorel

Director Informatizare

6

Ec. Lovin Elena

Director Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale

7

Arh. Iugan Florentina

Arhitect Sef

8

Ing. Chiriță Emil Daniel

Șef Serviciu pentru Situații de Urgență

9

Ing. Stroe Marcel

Cadru Tehnic Atestat

Atribuțiile comisie sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă reglementarea lucrului cu foc deschis în următoarele condiții tehnice și organizatorice:

In spațiile cu risc de incendiu, se interzice cu desăvârșire utilizarea focului deschis și executarea de lucrări periculoase ca suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc.:

- spații cu risc mediu și mare de incendiu;

- spații de producție și depozitare încadrate în categoria de pericol de incendiu A, B și C.

 • •  În cazul în care în aceste spații se impune efectuarea unor astfel de lucrări, acestea se vor executa numai în baza unui permis de lucru cu foc.

 • •  Pentru emiterea permisului de lucru cu foc în conformitate cu prevederile art. 98 din N.G. P.S.I. aprobate cu O.M.A.I. nr. 163 / 28.02.2007 sunt numite următoarele persoane:

 • - cadrul tehnic;

 • - adjuncți șefi sector, compartimente, etc.

 • •  Descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • •  Instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru astfel

de lucrări sunt prezentate în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   Aceste instrucțiuni vor fi prelucrate cu

persoanele care solicită permis de lucru cu foc de către persoana care a emis permisul.

 • •  Persoanele care supraveghează executarea lucrărilor cu foc deschis vor fi nominalizate de emitent în permisul de lucru cu foc.

Art.3 - Se numește domnul Stroe Marcel pentru efectuarea instructajului introductiv general.

Art.4 - Se aprobă structura organizatorică pentru efectuarea instructajului specific locului de muncă, în componența prevăzută în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA 1

La HCL nr.145/18 05 2010

Obligațiile personalului cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor sunt :

studiaza si isi insuseste actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, verifica aplicarea lor in practica si fac propuneri pentru imbunatatirea acestora, in situatiile utilizarii unor echipamente, instalatii sau tehnologii noi sau din import;

analizeaza pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile, instalatiile, materialele si substantele utilizate si urmareste reflectarea interdependentei dintre nivelele de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite si necesare;

intocmeste, actualizeaza, sau dupa caz, adapteaza scenariile de siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajari prevazute in documentatiile tehnice de proiectare si executie ale acestora, inclusiv in situatiile in care se realizeaza noi amenajari, modernizari sau schimbari de destinatie ale celor existente si urmareste intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute de lege;

stabilirea sarcinilor ce revin personalului de pe locurile de munca si face propuneri pentru elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor sectoarelor de activitate in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si verifica modul de punere in aplicare a masurilor de aparare stabilite la locurile de munca din responsabilitatea acestora;

face propuneri pentru intocmirea, completarea si actualizarea planurilor de aprare impotriva incendiilor al unitatii si urmareste indeplinirea la termen si de calitate a masurilor stabilite;

executa, pe baza planificarii aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la constructiile si instalatiilor aflate in exploatare, verificand respectarea normelor, normativelor si altor prescriptii tehnice, precum si indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor, stabilite si alte masuri pentru inlaturarea neajunsurilor si respectarea prevederilor legale;

verifica modul de întreținere si funcționare a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoațerea de cațre personalul incadraț in munca amodului de uțilizare a acesțora, ține evidența lor, a subsțanțelor chimice si a alțor mijloace de proțecție impoțriva incendiilor si face propuneri pențru imbunațațirea doțarii locurilor de munca cu mijloacele adecvațe, in canțițațile si țipul corespunzațor națurii si volumului mațerialelor, insțalațiilor sau echipamențelor proțejațe;

asigura intocmirea si actualizarea permanenta a listelor cu substanțe periculoase, clasificațe asțfel poțriviț legii, uțilizațe in acțivițațea unițații sub orice forma, cu mentiuni privind proprietatile fizico-chimice riscurile pe care le prezinta si mijloacele de protectie sau substantele recomandate pentru stingerea acestora;

urmareste respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice, precum si indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor, la eliberarea documentatiilor tehnice de executie ale noilor investitii, la executarea acestora si la darea lor in exploatare, la efectuarea reviziilor si reparatiilor la constructiile si instalatiilor ce prezinta pericol ridicat de incendiu, inclusiv la mijloacele de transport;

participa la organizarea si desfasurarea activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor si la instruirea personalului incadrat in munca;

acorda asistenta tehnica de specialitate la stabilirea masurilor in vederea prevenirii si stingerii incendiilor in caz de calamitati naturale si catastrofe, precum si in timpul repunerii in functiune a instalatiilor tehnologice si a sistemelor de protectie impotriva incendiilor, avariate;

tine evidenta inendiiilor si a altor evenimente generate de acestea si analizeaza periodic situatia evenimentelor produse pe teritoriul unitatii, studiaza cauzele generatoare si propune masuri pentru inlaturarea acestora;

participa la analiza activitatii de prevenire si stingere a incendiilorn in cadrul comisiilor de aparare stabilite la nivelul unitatii si informeaza organele de conducere asupra situatiei existente, precum si asupra masurilor de protectie necesare imbunatatirii activitatii in acest domeniu;

urmareste includerea in planurile economico-financiare anuale si de perspectiva a fondurilor necesare dotarii cu instalatii, echipamente, utilaje, materiale si substante destinate stingerii incendiilor, precum si pentru realizarea masurilor de aparare stabilite in planurile proprii ale unitatilor precum si pentru plata cheltuielor efectuate de alte persoane fizice sau juridice din afara unitatii care au intervenit pentru stingerea incendiilor;

coordonează activitatea de pregătire a echipelor de prima intervenție.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

ANEXA 2

La HCL nr.145/18 05 2010

PROCEUDRA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOSTINTA SI PASTRARE A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC

EXECUTAREA unor lucari, care necesita foc deschis, in cadrul .................................... realizeaza numai pe baza unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectueaza lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei (conventie civila, contract, protocol, etc.).

PERMISUL DE LUCRU CU FOC, ca forma este prezentat in Anexa nr. 5 la Normele Generale P.S.I, emise cu O.M.AI. nr. 163 / 2007 si se elibereaza pentru urmatoarele lucrari:

 • •  Sudura oxiacetilenica sau electrica;

 • •  Taiere a metalelor cu acetilena sau gaze;

 • •  Lipire cuflacara;

 • •  Topire a bitumului;

 • •  De orice natura, care pot provoca scantei.

EMITEREA permisului de lucru cu foc se face de catre persoana desemnata prin decizie. Permisul de lucru cu foc va fi intocmit in doua exemplare, repartizate astfel:

 • - un exemplar va ramane la persoana emitenta;

 • - al doilea exsemplar va fi inmanat executantului lucrarii, care il va purta permanent asupra sa.

Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru.

Întocmirea permisului se face, de regula, cu 24 h înainte de începerea lucrului si el este valabil numai pentru un schimb de lucru, respectiv 8 h. permisele verbale, pentru lucru cu foc nu sunt valabile.

Inainte de emiterea permisului de lucru cu foc, cadrul tehnic cu atributii P.S.I., desemnat prin decizie, va efectua o verificare in teren, la locul in care se va executa lucrarea, dispunand o serie de masuri de pregatire, si anume:

 • •   Stabilirea amplasamentului;

 • •   Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;

 • •   Interzicerea accesului persoanelor straine sau a publicului in zona in care se efectueaza lucrarea, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu banda de avertizare;

 • •   Aducerea, la fata locului, a stingatoarelor;

 • •   Instruirea personalului salariat;

 • •   Asigurarea supravegherii permanente a lucrarii.

ADUCEREA LA CUNOSTINTA a masurilor pregatitoare, se face in scris, de catre cadrul tehnic cu atributii P.S.I., desemnat in acest sens, prin decizie. In acest scop, se va intocmi o nota de serviciu catre conducatorului de munca sau catre utilizator, cu masurile care trebuie duse la indeplinire.

Pentru supravegherea lucrarii, va putea fi desemnat, nominal cadrul tehnic cu atributii P.S.I. sau alt salariat din cadrul colectivului de specialisti P.S.I.

Concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc, executantul va fi instruit cu privire la normele P.S.I specifice societatii si va primi un exemplar din instructiunile specifice.

Inainte cu maxim 2 h de inceperea lucrarii, cadrul tehnic cu atributii P.S.I. va verifica respectarea masurilor impuse, va testa executantul si pe supraveghetorul lucrarii.

Dupa terminarea lucrarii se va efectua un control riguros al intregii zone, efectuat de catre supraveghetor.

PASTRAREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, dupa terminarea lucrarii revine cadrului tehnic cu atributii P.S.I. din carul societatii, care va prelua cel de-al doilea exemplar de la executant si il va indosaria.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr..............din...........................

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc d-lui...................................., ajutat

de dl....................................., care urmează să execute

folosind.................................la (în)....................

Lucrările încep la data de......., ora   și se încheie la data de...........ora......

Premergător, pe timpul și la teminarea lucrărilor cu foc se vor lua urmatoarele măsuri:

 • 1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalațiilor, utilajelor,

aparatelor, conductelor și a recipienților din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acesteia, pe o rază de.....................metri, astfel:.......................................

 • 2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau a instalațiilor,

prin.........

 • 3. Ventilarea spațiilor in care se execută lucrările se realizează......................................

 • 4. Verificarea zonei de lucru și a vecinătaților acesteia, înlaturarea surselor de aprindere și a condițiilor care favorizează producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr......................din

........................., eliberat de.........................(acolo unde este cazul).

 • 5. Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor , specifice tehnologiei de

lucru.......................................................................................................................................

 • 6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor...............................

 • 7. Anunțarea șefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea și încheierea acesteia.

 • 8. Controlul măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor se asigură de către

dl/dna...................................................

 • 9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de catre dl...............................................

 • 10. Incendiul sau orice alt incident se va anunța la..................prin.......................

 • 11. Alte măsuri P.S.I. specifice......................................................................

 • 12. Personalul de execuție, control și supraveghere a fost instruit asupra măsurior P.S.I.

Responsabil            Numele și Prenumele

Semnătura

Emitentul_____________________________________________________

Șeful sectorului în care

se execută

lucrările______________________________________________________

Executanții lucrărilor cu

foc_________________________________________________

Serviciul de pompieri

civili__________________________________________________

ANEXA 3

La HCL nr.145/18 05 2010

INSTRUCTIUNI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRARILE CU FOC DESCHIS

 • 1. Se va indeparta materialele combustibile pe raza de minim 10 m in jurul punctului de lucru.

 • 2. Spatiul inchis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lazi, etc.).

 • 3. In cazulexecutarii lucrarii cu flacara oxiacetilenica, se vor respecta urmatoarele distante de siguranta: minim 5 m intre tuburile de oxigen si generatorul de acetilena si cel putin 10 m intre acesta si locul in care se executa lucrarea.

 • 4. Materiale care nu pot fi indepartate de la locul sudurii vor fi umezite cu apa sau protejate cu panouri incombustile.

 • 5. Instalatiile electrice asupra carora se vor executa lucrari de sudura sau de taiere oxiacetilenica, vor fi scoase de sub tensiune.

 • 6. Se vor lua masuri ca sursele de foc (scantei, brocuri, etc.), ce rezulta in urma sudurii sa nu patrunda prin eventualele deschideri existente in pereti.

 • 7. Pe parcursul efectuarii operatiile de sudare si taiere oxiacetilenica, precum si dupa terminarea lucrului, se va cerceta, cu atentie, daca nu s-au creat focare de incendiu, verificandu-se, in mod amanuntit, starea tuturor elementelor protejate.

 • 8. Este interzisa deplasarea, in afara zonei, cu arzatorul aprins.

 • 9. Se vor controla arzatoarele (suflaiurile) de sudura, atat inainte de inceperea lucrului, cat si dupa terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta inchidere a robinetelor de oxigen si acetilena.

 • 10. In cazul in care lucrul se va intrerupe mai mult de 10 minute, se vor inchide robinetele de la generatorul de acetilena si de la tubul de oxigen.

 • 11. In cazul socurilor produse de intoarcerea flacarii, se vor lua urmatoarele masuri:

 • •  Se vor închide robinetele pentru acetilena si oxigen;

 • •  Se va introduce becul intr-un vas cu apa rece, curata;

. Se va controla daca nivelul apei din supapa de siguranța este la inaltimea robinetului de control.

 • 12. Locurile, din spatiile inchise sau deschise, in care se sudeaza, vor fi inconjurate paravane de protectie, din materiale incombustibile, cu o latime de minim 2 m.

 • 13. Izolatia cablurilor electrice, ce se utilizeaza la sudura, nu trebuie sa aiba fisuri, degradari, rupturi, franjuri,etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizatii.

 • 14. Asezarea cablurilor in locuri umede, in locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau termic, este interzisa.

 • 15. Realizarea si montajul intregii instalatii de sudura electrice, trebuie sa corespunda intensitatii nominale a curentului electric. Instalatia de sudare si piesele trebuie legate electric la pamant. Punerea la pamant se va realiza astfel incat sa nu existe posibilitatea formarii de arcuri electrice sau scantei, care se aprinda materiale combustibile din jur, sau din zone indepartate.

 • 16. Fixarea conductorilor si a cablurilor electrice la utilaje si aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu șuruburi.

 • 17. In cazul unui inceput de incendiu, se va opri sudura si se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispozitie.

 • 18. O atentie deosebita se va acorda generatorelor mobile de acetilena si buteliilor de gaze sub presiune, care vor fi urgent indepartate de focar, luandu-se masuri de protejare impotriva radiatiilor sau a flacarilor, lovirii sau rasturnarii.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

ANEXA 4

La HCL nr.145/18 05 2010

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Funcția

1

Ec. Stamate Doina

Director Economic

2

Jalbă Laurențiu

Director Tehnic

3

Ing. Vrânceanu Mariana

Director Gestiunea Patrimoniului

4

Ing. Palade Viorica

Director Administrație Publică Locală

5

Ing. Mancaș Viorel

Director Informatizare

6

Palade Mariana

Director Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei

7

Ec. Lovin Elena

Director Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale

8

Arh. Iugan Florentina

Arhitect Sef

9

Ing. Chiriță Emil Daniel

Șef Serviciu pentru Situații de Urgență

10

Ing. Stroe Marcel

Cadru Tehnic Atestat

11

Ing. Serea Toader

Sef S.C.U.S.P.L.

12

Schipor Valentin

Sef Birou Reparații Străzi, Siguranța Circulației și Transport Urban

(temporar)

13

Ing. Anton Mihai

Sef S.A.D.I.U.

14

Ing. Pavlenco Violeta

Sef Serviciu Investiții

15

Ec. Misăilă Geanina ( Ec.Ciobotaru Elena )

Sef Serviciu Contabilitate Generală

16

Ec. Budău Lavinia

Sef Serviciu Financiar Contabil și Evidență Angajări Bugetare

17

Ec. Giușcă Georgeta

Șef Serviciu Contabilitatea Veniturilor

18

Ec. Grecu Valentin

Șef Serviciu Prețuri, Compensări, Achiziții

19

Ec. Sava Vasilica

Sef Serviciu Încasări, Plăți

20

Ec. Pavel Ilie

Sef Serviciu Audit Public Intern

21

Ing. Uzuneanu Daniela

Șef Serviciu Management, Resurse Umane, Salarizare

22

Morîn Cristina

Șef Serviciu Impozite, Taxe și alte Venituri Persoane Fizice

23

Ec. Badea Mariana

Șef Serviciu Impozite, Taxe și alte Venituri Persoane Juridice

24

Cons.Jr. Topciu Georgeta

Șef Serviciu Urmărire și Executare Silită

25

Ec. Savin Mihaela

Șef Serviciu Prelucrare Automată a Datelor și Încasare Ghișeu

26

Grăjdeanu Dragoș

Șef Serviciu Asociații de Proprietari

27

Ec. Lungu Iulian

Șef Serviciu Corp Control Primar

28

Onu Adrian

Șef Serviciu Informatizare

29

Iordăchescu Cătălin

Șef Birou Banca de Date Urbane

30

Stan Lucia Mădălina

Șef Birou Informare și relații cu Publicul

31

Ing.Mirea Gabriela

Șef Birou Autorizări Licențe

32

Manu Mariana

Șef Birou Licitații

33

Cons. Jr.Budescu Mitică

Șef Serviciu Revendicări

34

Cons. Jr. Pătruța Tincuța

Șef Serviciu Contencios Juridic

35

Mirică Bobiț Adrian

Șef Serviciu Transport Public Regulat de Persoane

36

Burtea Ionel

Șef Birou Concesionări, Vânzări Terenuri

37

Ing. Mirea Gabriela

Șef Serviciu Autorizări

38

Alexandru Luminița

Șef Serviciu Comunicare

39

Curelariu Petrona

Șef Serviciu de Asistență Socială

40

Moldoveanu Camelia

Șef Serviciu Autoritate Tutelară

41

Talabă Silvia

Șef Serviciu Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

42

Dan Lucia

Șef Serviciu Evidență Patrimoniu și Concesionări Bunuri Patrimoniale

43

Bucă Valentina Laura

Șef Serviciu Cadastru (temporar)

. Persoanele numite pentru efectuarea instructajului specific locului de muncă vor întocmi o mapă de prezentare care să vizeze aspectele stabilite de art. 17 din O.M.A.I. nr. 712 / 23.06.2005 modificat și completat cu O.M.A.I. nr. 786 / 02.09.2005 .

. Pentru efectuarea instructajului periodic se stabilesc următoarele intervale de timp între două instructaje, astfel:

 • - lunar - pentru personalul muncitor;

 • - 6 luni - pentru personal TESA.

 • - 6 luni - pentru personalul cu funcții de conducere.

. În raport cu periodicitatea stabilită, cadrul tehnic va întocmi programe de instruire cu 12, respectiv 2 teme și graficul de instruire. Programele vor fi aprobate de Primarul Municipiului Galați și înaintate persoanelor care efectuează instructajul periodic împreună cu materialul documentar prevăzut în aceste programe de instruire.

. Programele de instruire se întocmesc la nivelul Primăriei municipiului Galați. Personalul care efectuează instructajul periodic poate completa această tematică cu instrucțiuni specifice fiecărui sector de activitate.

. Pentru efectuarea instructajului personalului din afara instituției, încadrat conform art. 40 din O.M.A.I. nr. 712 / 23.06.2005 modificat și completat cu O.M.A.I. nr. 786 / 02.09.2005 se stabilesc următoarele persoane:

 • -  cadrul tehnic;

 • -  șef Serviciu pentru Situații de Urgență;

 • -  director, șef serviciu, birou, compartiment etc.

Tematicile orientative pentru diverse categorii de instructaje vor fi prezentate în anexa

Președinte de ședință Podlați Lucian

TEMATICI ORIENTATIVE PENTRU DIVERSE CATEGORII DE INSTRUCTAJE

 • 1. Instructajul introductiv general :

- Legea nr. 307 / 12.07.2006 privind apă rarea împotriva incendiilor ;

 • -   Legea nr. 481 / 2004 republicată privind protecția civilă;

 • -  O.M.A.I. nr. 163 / 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

 • -   Norme de P.S.I. specifice sectorului de activitate ;

 • -   Cunoașterea factorilor de risc și a mijloacelor de intervenție în caz de incendiu, existente pe teritoriul operatorului economic.

 • 2.     Instructajul specific locului de muncă:

 • -   Cunoașterea amplasării, funcționării și modul de acționare a instalațiilor, utilajelor și mijloacelor de protecție împotriva incendiilor.

 • -  Cunoașterea condițiilor care determină ori favorizează producerea

accidentelor și avariilor tehnologice și cauzelor potențiale de incendiu și/sau explozie specifice locului de muncă;

 • -   Descrierea, funcționarea, monitorizarea și modul de siguranță ale mașinilor și utilajelor de la locul de muncă;

 • -   Concepția de organizare a intervenției în cazul producerii unei situații de urgență.

 • 3.      Instructajul periodic:

 • -   Norme de P.S.I. specifice sectorului de activitate;

 • -   Instrucțiuni de P.S.I. specifice unor tehnologii care nu se regăsesc în norme;

 • -  Cunoașterea mjloacelor de stingere din zona de lucru și modul de acțiune în situații de urgență;

 • -  Norme generale de P.S.I.

Tematica întocmită va cuprinde și teme specifice din domeniul protecției civile.