Hotărârea nr. 144/2010

Aprobarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, criteriilor de prioritate si a actelor necesare ce vor sta la baza repartizarii locuintelor sociale

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.144

din 11 05 2010

privind: aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriilor de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:149/11 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 11 05 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.47 048/20 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.47 050/20 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42,43 și 48 din Legea locuinței nr.114/1996 republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 30 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate prin H.G. 1275/2000;

Având în vedere prevederile art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă comisia pentru analiza și stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale, în următoarea componență:

 • 1. Constantin Aurelian - consilier local comisia 1

 • 2. Ciumacenco Nicușor - consilier local comisia 2

 • 3. Artimof Daniela - consilier local comisia 4

 • 4. Dobrea Victor - consilier local comisia 4

 • 5. Tercu Tincuța - consilier local comisia 5

Reprezentanții Primăriei municipiului Galați vor fi numiți de Primar prin Dispoziție.

Art.2 - Se aprobă criteriile cu punctajele ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă actele necesare dosarului de locuință socială, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Presedinte de sedinta

Podlati Lucian


Anexa 1

La HCL nr.144/11 05 2010

Criterii de ierarhizare

Condiții de locuit:

 • 1.1 chiriaș

 • -  la proprietar în baza unui contract de

închiriere.......................................10 pcte

 • -  la proprietar în imobil restituit pe cale de instanță, în periocol de a fi evacuat din motive neimputabile

chiriașului..........................................................10 pcte

 • -  evacuat cu proces verbal prin executor

judecătoresc..................................15 pcte

 • -  la proprietar persoană juridică(cămin sau locuință fond locativ de

stat)............5 pcte

 • 1.2. tolerat în spațiu

 • -  spațiul locuibil asigurat (cu respectarea normei

locative)............................5 pcte

 • -  spațiul locuibil neasigurat

(insuficient)................................................10 pcte

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1 stare civilă

 • a) căsătorit.................................................................................10 pcte.

 • b) necăsătorit ...............................................................................5 pcte.

 • 2.2. număr pers. în întreținere

a) copii

 • - până la 3 copii...................................................................1

pct/copil

 • - mai mult de 3 copii................................................................5 pcte

b) alte pers. indiferent. de nr. acestora.....................................................

2pcte

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al fam. sau aflat în întreținere, confom Anexa2 din OUG40/1999 .........................................5pcte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

se acordă câte un punct pentru fiecare

an............................................................ipct/an

 • 5. Venitul mediu net lunar/membru de familie

 • 5.1.mai mic sau egal cu venitul mediu net lunar pe membru de familie stabilit conform Legii nr.114/199, republicată, cu modificările și completările

ulterioare...........................10 pcte

 • 5.2.venit                              realizat                              din

pensie......................................................................3pcte/pensie

6.Situatii locative sau sociale deosebite

 • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani

..........................15 pcte

 • 6.2. familiii care au adoptat sau adoptă....................................................................10

pcte

7. Criterii socio - profesionale

 • 7.1. vârsta solicitantului:

 • a) îpână în 35 de ani.....................................................................................10pcte

 • b) între 35 și 50 de ani.....................................................................................8 pcte

d)peste 50 de ani..........................................................................................6 pcte

 • 7.2. veteran de război, văduvă de război soție de

veteran................................................10pcte

Anexa 2

La HCL nr.144/11 05 2010

Acte necesare constituirii dosarului de locuință socială :

9

 • 1. Cerere tip

 • 2. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soț, soție și copii majori-se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obținute :

 • - adeverință cu salariul net;

 • - cupon șomaj sau adeverință AJOFM;

 • - cupon pensie;

 • - declarație notarială pentru situația în care nu se realizează venituri

 • 3. Certificat de rol de la Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale a Primăriei Galați

 • 4. Declarație autentificată din care să rezulte că nu a vândut o locuință după 01.01.1990, nu dețin o locuință în proprietate personală sau că nu au calitatea de chiriaș la o altă locuință din fondul de stat-soț, soție și copii majori;

 • 5. Copie xerox după contractul de închiriere al locuinței retrocedate către foștii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative și hotărâri judecătorești cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile;

 • 6. Copie xerox după actul de deținere al locuinței în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;

 • 7. Copie xerox după certificatul de căsătorie;

 • 8. Copie xerox după actul de naștere și actul de identitate -pentru soț, soție, copii și după caz , alte persoane care locuiesc și au domiciliul la adresa solicitantului;

 • 9. Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) în cazul în care starea sănătății unui membru al familiei impune o măsură de urgență;

 • 10. Copie sentință definitivă și irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c și ddin O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999;

Notă:

 • -  persoanele care au ocupat abuziv o locuință proprietatea municipiului Galați sau care au fost evacuate pe cale administrativă sau prin hotărâre judecătorească pentru neplata cheltuielilor pentru chirie sau întreținere ori din alte motive prevăzute de lege, pierd dreptul de a mai solicita o locuință.

 • -  Pentru solicitanții care ocupă primele 78 de poziții pe lista de priorități, se efectuează anchete sociale pentru verificarea situației sociale și materiale a veridicității declarațiilor . Ancheta socială are rol de departajare în cazul mai multor solicitanți cu punctaj egal.

Președinte de ședință Podlați Lucian