Hotărârea nr. 14/2010

Revocarea HCL nr. 613/19.11.2009 referitoare la acordarea titlului "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, domnului prof. dr. ing. Emil Constantin

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.14 din 11 02 2010

privind revocarea HCL nr.613/19 11 2009 referitoare la acordarea titlului “Cetățean de

Onoare” al municipiului Galați, domnului prof. dr. ing. Emil Constantin

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:26/9 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.14 974/9 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 976/9 02 2010, al Secretarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr.7574/20 01 2010, a Instituției Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se revocă HCL nr.613/1911 2009 referitoare la acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului prof. dr. ing. Emil Constantin

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei