Hotărârea nr. 132/2010

Numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 132 din 29 04 2010

privind: numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:128/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 49 866/27 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.49 868/27 04 2010, al Serviciului Management, resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă numirea domnului George Stanga, în Consiliul de Administrație la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI.

Art.2 - HCL nr.228/30 10 2008 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore