Hotărârea nr. 130/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 340/30.09.2003 referitoare la acceptul trecerii imobilului situat in Galati, strada Maior Iancu Fotea nr. 40, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului in domeniul public al municipiului si administrarea Consiliului Local Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.130

din 29 04 2010

privind modificarea si completarea art.1 al HCL 340/30.09.2003 referitoare la acceptul trecerii imobilului situat in Galati, strada Maior Iancu Fotea nr. 40, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului in domeniul public al municipiului si administrarea Consiliului Local Galati, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 130/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 49 448/27 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.49 450/27 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederila art.166 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aproba modificarea si completarea art.1 al HCL 340/30.09.2003, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„Art.1- Se acceptă trecerea imobilului situat în Galați, str. Maior Iancu Fotea nr.40(fost strada Gamulea nr.40), din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, cu destinația grădiniță.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore