Hotărârea nr. 127/2010

Acordarea unor ajutoare de urgenta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.127 din 29 04 2010

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:124/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 49 572/27 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 49 574/27 04 2010, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 57 și 59 din HG nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere, modificată și completată de HCL nr.12/2006;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

HCL 127.doc

ANEXĂ

la HCL. Nr.127/29 04 2010

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr

crt

NUME /

PRENUME

ADRESA

ISTORIC SOCIAL

Plan de interventie

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI RON

SUMA (RON)

ÎNTREȚINERE

Familie mono parentală

Copii fără părinți

Persoa ne varstni ce

Familii cu probleme grave de sănătate

totale

Pe membru de familie

Datorată

Aprobata

1.

VERBAN

MANUELA

Str. Al. Ioan

Cuza nr.70

Verban Manuela - 42 ani, căsătorită, asistent personal pentru persoană cu handicap, stare de sănătate bună - 526 lei/luna salariu

Verban Gheorghe - soț, 51 ani, casatorit, pensionar invaliditate, suferă    de    hipertensiune

arterială, obezitate gradul III, cardiac - 366 lei/lună pensie Verban Florin - fiu, 23 ani, necăsătorit, stare de sănătate bună, fără ocupație și fără venit Verban Ionuț - Marian - fiu, 21 ani, persoană cu handicap grav - 202 lei/lună indemnizație Familia locuiește într-o casă cu curte, compusă din 2 camere, proprietate de stat - locuința este revendicată, titular Verban Manuela, în suprafață de 41 mp.

Au datorii foarte mari la chirie și apa potabilă. Nu pot reînnoi contractul de închiriere.

Solicită ajutor pentru plata datoriilor la apa potabilă care

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

1094

273

1757

1757

s-au acumulat din cauza veniturilor insuficiente și a stării de   sănătate   precare a

membrilor familiei.

2.

CIRIPENCO

CORNEL

Str. M.Petrini

Galatzi nr.3,bl.C5, ap.79

Ciripenco Cornel - 40 ani, necăsătorit, este persoană cu handicap mediu, suferă de deficit neurologic major după traumatism cranian operat, crize comițiale grand mal, afazie mixtă, având o pensie de invaliditate de 418 lei/lună.

Locuiește într-un apartament cu 1 cameră,în suprafață de 19 mp, proprietate personala, proprietar este mama, decedată din 2004.

În perioada nov. 2008  -

februarie 2009 a beneficiat de ajutor social.

Solicită ajutor pentru plata datoriilor      la      întreținere

acumulate din cauza veniturilor insuficiente și a stării de sănătate precare.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

418

418

6886

3443

50%

3.

ISAC DANIEL -

MARCEL

Str. Năruja,

Nr.24, Bl. C3,

Ap. 88

Isac Daniel - Marcel - 29 ani, necăsătorit, sechele post TBC pulmonar, fibronoduli LSB, fără ocupație, beneficiar de ajutor social - 125 lei/lună

Locuiește într-un apartament proprietate personala, cu 1 cameră.

Nu are susținători legali.

Necesită           tratamente

medicamentoase, reevaluări ale stării de sănătate, controale medicale majoritatea timpului petrecându-l în spital.

Din cauza veniturilor mici și a problemelor permanente de sănătate,     solicită     ajutor

financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

125

125

6434

3217

50%

4.

TABAC SÎRGHIE

Str.

Domnească

Nr.78

Tabac Sîrghie -  60 ani,

căsătorit, suferă de bronșită, hepatită cronică, fără ocupație și fără venit.

Tabac Aneta - Violeta - soție, 40 ani, suferă de bronșită acută, fără ocupație și fără venit.

Tabac Florin - Lucian - fiu, 18 ani, elev cls. a IX-a, Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, 42 lei/lună alocație de stat.

Familia locuiește într-o casă cu curte, compusă din 2 camere, proprietate de stat - contract expirat, în suprafață de 85 mp. Au datorii foarte mari la chirie și apa potabilă. Nu pot reînoi contractul de închiriere.

Solicită ajutor pentru plata datoriilor la apa potabilă care s-au acumulat din cauza veniturilor insuficiente și a stării de sănătate precare a membrilor familiei.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii Prevenirea abandonului școlar

X

42

14

3500

3500

5.

IANCU NICOLAE

Str. Caișilor

nr.1, Bl. C1,

Ap. 24

lancu Nicolae - 47 ani, văduv

Sprijin pentru obținerea unui loc de muncă

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

Prevenirea abandonului școlar

X

353

71

11663

7000

din 1996, stare de sănătate bună, este analfabet, beneficiar de VMG 185 lei/luna.

Ciuraru Cristina - Mariana -

fiica fostei soții, 17 ani, neșcolarizată, stare de sănătate bună, 42 lei/lună alocație de stat.

lancu Aristide - fiu, 15 ani, stare de sănătate bună, elev, 42 lei/lună alocație de stat.

lancu Geanina - fiică, 11 ani stare de sănătate bună, elevă, 42 lei/lună alocație de stat.

lancu Mihaela - fiică, 8 ani, stare de sănătate bună, elevă, 42 lei/lună alocație de stat.

Familia     locuiește într-un

apartament cu 1 cameră proprietate de stat.

Contractul de închiriere este pe numele soției decedate și nu îl poate reînnoi datorită datoriilor mari.

Familia Iancu are nevoie de ajutor financiar pentru plata datoriilor la intretinere care s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici.

6.

TIRON MARCU

Str. Brăilei

nr.187, Bl.A,

Ap.13

Tiron Marcu - 55 ani, divorțat, pensionar invaliditate gr.II, 464 lei/lună pensie.

În urma căsătoriei au rezultat 4 copii care au fost crescuți de mamă și nu vor să mai știe nimic de tatăl lor.

În urma unui incendiu au fost distruse bucătăria, holul de la intrare și întregul mobilier.

Domnul Tiron Marcu are nevoie de sprijin pentru achitarea datoriilor la plata intretinerii și pentru renovarea locuinței, veniturile fiind insuficiente.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

464

464

2042

2042

7.

PREDA LUCICA

Str. Costache Conache, Nr.2, Bl.F4, Ap.43

Preda Lucica -  45 ani,

necăsătorită, stare de sănătate bună, asistent personal pentru fiul cu handicap grav, 505 lei/lună salariu.

Răileanu Denise - fiică, 6 ani, grad de handicap grav (autism) 84 lei/luna alocație dublă și 150 lei pensie alimentară de la tată. Locuiesc într-un apartament proprietate personală, cu 2 camere, in suprafata de 34 mp. Din cauza starii de sanatate precare a copilului si a veniturilor insuficiente petenta nu a putut plati datoriile la intretinere.

Se încadrează în prevederile HCL     522/2003     privind

acordarea unui ajutor financiar pentru plata cheltuielilor de întreținere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

Prevenirea abandonului școlar

X

739

370

5291

3600

8.

CHIȚU GEANINA

Str.Strungaril

or, Nr.2,

Bl.K1, Ap.79

Chițu Geanina -  38 ani,

casatorita, 10 clase, este persoană cu handicap grav, 202 lei/lună - indemnizație.

Chițu Cătălin - soț, 35 ani, este persoană     cu     handicap

accentuat, 166 lei/lună -indemnizație.

Ciobanu Alexandru - Georgian - 18 ani, fiu, stare de sănătate bună, elev, 42 lei/lună alocație de stat.

Lișcă Gheorghe - Mircea - 53 ani, frate petentă, stare de sănătate bună, șomer în plată, 521 lei/lună indemnizație șomaj.

Locuiesc într-un apartament proprietate personală, cu 3 camere, in suprafata de 64.70 mp.

Ambii soți au nevoie în permanență de tratament și regim alimentar special.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

Prevenirea abandonului școlar

X

931

233

7977

5412 debit, fără penalități

Din cauza veniturilor mici și a problemelor permanente de sănătate,     solicită     ajutor

financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere.

9.

LUNGU

ELISABETA

MARIANA

Str.

Lăcătușilor,

Nr.2, Bl.F1,

Ap.14

Lungu Elisabeta - Mariana - 44 ani, divorțată, sufera de tulburare schizoafectivă -deficiență psihică accentuată, pensionar de invaliditate, 488 lei/lună pensie.

Boala psihică s-a declanșat în urma unui șoc cauzat de decesul copilului în vârstă de 1 an. A necesitat dese internări și tratamente costisitoare, fiind ajutată doar de mama pensionară, în vârstă de 65 ani, soțul divorțând în urma acestui incident.

Locuiește într-un apartament proprietate personala, cu 2 camere, in suprafata de 35,49 mp.

Din cauza veniturilor foarte mici și a starii precare de sanatate petenta nu a putut plati datoriile la intretinere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

488

488

4861

3000

10.

MANOLE

PĂUNA

Str.

Siderurgistilor

Nr.24,

Bl.SD6A,

Ap.23

Manole Păuna - 72 ani, văduvă din 2006, suferă de gonartroză bilaterală,             insuficiență

cerebrală, diabet, pensionară de urmaș, 441 lei/luna pensie.

Doamna Manole are 4 copii, căsătoriți, cu situații materiale modeste și probleme de sănătate, din această cauză nu

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile

X

441

441

2510

1170 debit, fără penalități

își pot ajuta mama.

Locuieste într-un apartament proprietate personala, cu 1 cameră.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în perioada în care soțul s-a îmbolnăvit și a necesitat           tratamente

costisitoare și regim alimentar deosebit.

sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

11.

VASIU DORIAN

Str. Portului nr.61B, bl.

Fam., ap.78

Vasiu Dorian -   39 ani,

necăsătorit,      suferă      de

aspergilom intracavitar ISS, BPOC - forma severă, bronșită cronică,     pensionar     de

invaliditate din 2007, avand o pensie de 393 lei/luna.

Locuiește într-un apartament cu 1 cameră, proprietatea d-lui Neagu Costel; locuiește în acest spațiu din 2006 fără să plătească chirie, cu obligația plății cheltuielilor de întreținere. Din cauza veniturilor foarte mici, a starii precare de sanatate care necesită o medicamentație costisitoare și un regim alimentar strict, petentul nu a putut plati datoriile la intretinere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

393

393

2260

1339 debit, fără penalități

12.

CHIRIAC

NARCISA

CORNELIA

Str.

Siderurgiștilor

Nr.50,

Bl.I,Ap.32

Chiriac Narcisa - Cornelia - 29 ani, divorțată din 2003, suferă de diabet zaharat tip I complicat, neuropatie diabetică senzitivă, rinopatie diabetică proliferantă, este persoană cu handicap mediu, beneficiară de VMG 33 lei/lună și 150 lei/lună indemnizație creștere copil până la 7 ani.

Bogheanu Bianca - Ioana - 5 ani, fiică, preșcolar, beneficiaza de alocatie de stat de 42 lei/luna.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

X

225

112,5

617

617

Locuieste intr-un apartament cu 1 cameră , proprietate personală, in suprafata de 18,80 mp.

Din cauza veniturilor insuficiente, a starii precare de sanatate, petenta nu reuseste sa plateasca regulat datoriile la intretinere.

13.

CRISTOIU

ELENA LILIANA

Str. Teleajen Nr.4, Bl. A2, Ap.17

Cristoiu Elena - Liliana - 40 ani, casatorită,    persoană    cu

handicap mediu, sufera de hemaagiom difuz membrul pelvin dr. operat recidivat, sindrom hipoanabolic, gușă simplă, spasmofilie, varice voluminoase       intrauterine,

pensionar de invaliditate, avand o pensie de 344 lei/luna.

Cristoiu Tatian - 41 ani, soț, persoană cu handicap mediu, sufera de hepatită cronică cu VHC, tahicardie, gonartroză genunchi drept, amputație 1/3 superioară gamba stângă, pensionar de invaliditate, avand o pensie de 456 lei/luna.

Cristoiu Florina - Elena - 13 ani, fiică, suferă de scolioză idiopatică juvenilă - regiune toraco-lombară, astm bronșic, elevă, 42 lei/lună alocație de stat.

Familia     locuieste     intr-un

apartament         proprietate

personala, cu 2 camere, avand o suparafata de 43.99 mp.

Din cauza lipsei de venituri, a starii precare de sanatate a membrilor familiei, nu au reușit sa plateasca regulat datoriile la intretinere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

Prevenirea abandonului școlar

X

842

281

2654

1922 debit, fără penalități

14.

LARION VASILE

Str. Caișilor

Nr.8, bl. A1, ap.73

Larion Vasile - 70 ani, văduv, suferă      de      cardiopatie

ischemică, ulcer duodenal, hepatită cronică, amputație 1/3 picior drept, pensionar, 233 lei/luna - pensie militară de invaliditate.

Locuieste intr-un apartament proprietate de stat, cu 1 camera, avand o suparafata de 19 mp. Nu are susținători legali. Din      cauza      veniturilor

insuficiente, a starii precare de sanatate petentul nu reuseste sa plateasca regulat datoriile la intretinere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

233

233

2824

1999 debit, fără penalități

15.

NECULA

CONSTANTINA

Str. Victor Papilian Nr.4,

Bl.A6, Ap.85

Necula Constantina - 58 ani, văduvă, sufera de HTA acută, tulburare psihiatrică, colică biliară, anemie, fără venit.

Necula Iulian - 21 ani, fiu, necăsătorit, suferă de ulcer gastric, hepatită persistentă, anemie, elev, 415 lei/lună pensie de urmaș.

Familia     locuieste     intr-un

apartament proprietate de stat, cu 2 camere, avand o suparafata de 33 mp.

Petenta mai are 3 copii din diferite relații de concubinaj și alte căsătorii care au o situație

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

X

415

207

2285

2285

financiară modestă. Nici unul din copii nu-si poate ajuta mama financiar sau material.

Din cauza lipsei de venituri și a problemelor psihice, petenta nu a reușit să plătească datoriile la întreținere.

16.

STRATULAT

POLIXENIA

Str. Brăilei nr.248, bl.F5, ap.5

Stratulat Polixenia - 55 ani, casatorita, sufera de torticolis spasmodic cu laterocolis dr. avc ischemic, fără ocupație și fără venit.

Stratulat Marcel - 56 ani, sot, operat hernie de disc, șomer indemnizabil.

Familia     locuieste     intr-un

apartament         proprietate

personala, cu 2 camere, avand o suparafata de 44.95 mp.

Doamna Stratulat are 2 copii, căsătoriți, cu situații materiale modeste și probleme de sănătate, din această cauză nu își pot ajuta părinții.

Din cauza lipsei de venituri și a problemelor mari de sănătate, petenta nu a reușit să plătească datoriile la întreținere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

510

255

2480

2480

17.

ȚIFUI

FLORENTIN

ROMICA

Str. Gheorghe Doja nr.1, bl.9A, ap.74

Țifui Florentin - Romica - 35 ani, căsătorit, laminator, în prezent se află în concediu de creșterea copilului, 600 lei/lună. Țifui Aurelia - 31 ani, soție, stare de sănătate bună, asistent personal pentru primul copil, 450 lei/lună

Țifui Denisa - Crina - 8 ani, fiică, este persoană cu handicap grav, preșcolar, 84 lei/lună alocație dublă.

Țifui Diana - Paula - 2 ani, fiică, stare de sănătate bună, preșcolar, 200 lei/lună alocație

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

1334

333

6193

3887

debit, fără penalități

de stat.

Familia Țifui locuiește într-un apartament cu 3 camere, proprietate          personală,

achiziționat prin credit ipotecar pe 25 de ani, din 2006, rata lunară de 160 euro.

Datorită    problemelor    de

sănătate ale fiicei (afecțiune neuropsihică) au fost necesare mai multe deplasări la diferite clinici în țară și străinătate pentru tratament și recuperare, motiv pentru care nu reușesc să achite integral datoriile la întreținere.

18.

BALMUȘ

NICOLETA

Str. Victor Papilian nr.9, bl.I2, ap.85

Balmuș Nicoleta - 27 ani,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

Prevenirea abandonului școlar

X

1010

126

8956

5690

debit, fără penalități

concubinaj, stare de sănătate bună, 5 clase, fără ocupație.

Banu Victor - Samir - 42 ani,

concubin, muncitor necalificat la SADP, în prezent se află în concediu de creșterea copilului, 600 lei/lună.

Balmuș Cristi - 8 ani, fiu, stare de sănătate bună, elev, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Andreea - Veronica - 6

ani, fiică, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Victor - Vasile - 4 ani, fiu, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Constantin - Samir - 3

ani, fiu, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Maxim - Ionel - 3 ani, fiu, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Georgiana - Veronica - 1 an, fiică, stare de sănătate bună, preșcolar, 200 lei/lună

alocație de stat.

Familia locuieste intr-un apartament proprietate de stat, cu 1 camera, avand o suparafata de 10,48 mp. Locuința este debranșată de la rețeaua de electrică.

Beneficiază de masă la Cantina de Ajutor Social (5 porții), iar din 01.09.2009 doi dintre copii sunt înscriși în programul Centrului de Zi „Împreună”.

Din      cauza      veniturilor

insuficiente, familia nu reuseste sa plateasca regulat datoriile la intretinere.

19.

CIOCHINA

TOADER

Laminoristilor

16, bl. D2, 64

Cichina Toader- 65 ani, casatorit, pensionar, persoana cu    handicap    accentuat,

permanent, 1184 lei venit (pensie + indemnizatie) Ciochina Zamfira - sotia, 62 ani, fara venituri, sufera de angina pectorala, hipertensiune arteriala.

Familia Ciochina locuieste intr-un apartament proprietate personala, compus din 2 camere.

Din cauza starii de sanatate precare,    a    tratamentelor

costisitoare care depasesc posibilitatile financiare ale familiei, nu au putut plati datoriile la intretinere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

x

1184

592

2731

1850

TOTAL: 56.210 LEI

Președinte de ședință

Podlați Lucian

16