Hotărârea nr. 126/2010

Aprobarea preturilor locale pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre SC Apaterm SA Galati, prin centrala termica de cvartal pe baza de gaze naturale la blocurile A, B, C - str. Cezar

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.126

din 29 04 2010

privind: aprobarea prețurilor locale pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată de către SC Apaterm SA Galați, prin centrala termică de cvartal pe bază de gaze naturale la blocurile A, B, C-str. Cezar

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:119/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.49 220/26 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.49 222/26 04 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.44 390/14 04 2010, a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere Avizul 3416432/2 04 2010 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile art.8 și art.40 din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din OG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. i-Se aprobă prețul local de 245,95 lei Gcal, exclusiv TVA, inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată, prin centrala termică de cvartal pe bază de gaze naturale la blocurile A,B, C, str. Cezar, destinată agenților economici.

Art.2 - Se aprobă prețul local de 292,68 lei Gcal, inclusiv TVA, inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată, prin centrala termică de cvartal pe bază de gaze naturale la blocurile A,B, C, str. Cezar, destinată populației.

Art.3 - .(1) Cantitatea de energie termică prognozată a fi furnizată în anul 2010 populației de la blocurile A,B, C-str. Cezar este de 393,87Gcal.

  • (2) Prețul local mediu pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată populației se modifică de la 277,55 lei/Gcal, inclusiv TVA, la 277,57 lei/Gcal, inclusiv TVA;

  • (3) Subvenția unitară de la bugetul local se modifică de la 50,71 lei/Gcal, inclusiv TVA, la 50,73 lei/Gcal, inclusiv TVA.

  • (4) HCL nr.11/2010 se modifică corespunzător.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

HCL 126.doc