Hotărârea nr. 122/2010

Schimbarea regimului juridic al apartamentului nr. 117, bl. I2, str. Victor Papilian nr. 9, din locuinta in spatiu cu alta destinatie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.122

din 29 04 2010

privind schimbarea regimului juridic al apartamentului nr. 117, bl. I2, str.

Victor Papilian nr. 9, din locuință în spațiu cu altă destinație

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 115/20 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40 100/1 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 102/1 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.42 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă schimbarea regimului juridic al apartamentului nr. 117, bl. I2, str. Victor Papilian nr. 9, din locuință în spațiu cu altă destinație

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore