Hotărârea nr. 121/2010

Atribuirea ap. 16, bloc L3, cartier Micro 13B, familiei Tincu Mihai

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.121

din 29 04 2010

privind atribuirea ap.16, bloc L3, cartier Micro 13B, familiei Tincu Mihai

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 114/20 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45670/16 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45672/16 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 594/23 11 2006 referitoare la atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”a” din OUG nr.68/2006 referitoare la masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se atribuie ap.16, bloc L3, cartier Micro 13B, familiei Tincu Mihai, locuința fiind prevăzută în anexa la HCL nr. 594/23 11 2006 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore