Hotărârea nr. 120/2010

Transmiterea in folosinta gratuita a Companiei Nationale de Investitii S.A., a cladirii si terenului aferent "Salii Sporturilor" din cadrul Complexului Sportiv "Dunarea" situat in Galati, str. Stadionului nr. 1, pe perioada realizarii investitiei, in vederea executarii lucrarilor de consolidare si reabilitare a imobilului "Sala Sporturilor"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 120

din 29 04 2010

privind transmiterea in folosinta gratuita a Companiei Nationale de Investitii S.A., a cladirii si terenului aferent „Salii Sporturilor” din cadrul Complexului Sportiv „Dunarea” situat in Galati, strada Stadionului nr. 1, pe perioada realizarii investitiei, in vederea executarii lucrarilor de consolidare si reabilitare a imobilului „Sala Sporturilor”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:117/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04

2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.42 976/12 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.42 978/12 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.3, alin.3 din OG nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI” - SA., actualizată ;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea in folosința gratuita a Companiei Naționale de Investitii S.A., a cladirii si terenului aferent „Salii Sporturilor” din cadrul Complexului Sportiv „Dunarea” situat in Galati, strada Stadionului nr. 1, pe perioada realizarii investitiei, in vederea executarii lucrarilor de consolidare si reabilitare a imobilului „Sala Sporturilor”, cu următoarele caracteristici: teren aferent sălii în suprafață de 2888,23 mp și suprafața construită de 2780,27 mp.

Imobilul este individualizat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

!>J-AA' Pf: AM?/;. • v i MfXT șij\i:ll\iita ri: i iii a i a. iu i 3 ioru, scai a 1: HîOU


pi.ijii ici,irului

■      >'..{i<>ii.iiă pentru sp>n

■’-j.u jk'iiiili cr( a JilJ. Galați ■c-1' mada Sladiominn nr. ; .S:tric:aG.iGț;


llldcțld. ( iai.pl

i ci iluriu adm mi .1 fa,, v Cmiați

! Gil S1RUTA. 1775 i()‘, Adresa: slr. Stadionului m !


Iii cadaslinl 7312

Nr aviz ....4/7. !Y/'.T A.T/
COMISIA |’Ui:i).\ l OK^tițU ';Gv


/ < •

Președinte, Fă Ajjl

F i l a FOX' IN V> ’’ % v Uv Z'

\\

\ X

Y \        >

' "ț'z h ’c‘                    '

?4 ' iklIZ

6 onsilier superior.

?5’y<

Mariana MIRONESCIJ

22^ \


Ing. Baze Sportive.

I’odtca BORUNDEL %

.< - -1 ,                                                                                                                                 • p"'I >"tața imiiila -■' _.Jm>‘â.''5 mp lipiul'iia c<m.jli'uita -• (,2OS,63 mp '   . .-.ica.’ii ii. administrarea

'■ 'in-a1,taiui L real ai municipiului Galați -aipraktța de 6230,25 mp din care: \50 mp suprafață exdusivă 5(17,75 mp '.uprm.Sa mui'.a/.a (supraUța ha șutata în piamil anexat)


I urccior.

Direcția Gestiunea Patrimoniului lai:. Mariana VRĂNCEANU

■ V ' -C - v.*. V- £ U.. < Serviciul Cadastru Funciar,

Tli. Aurica CĂ/’ÂȚÎNĂ