Hotărârea nr. 119/2010

Aprobarea Regulamentului de Nomenclatura stradala pentru municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.119

din 29 04 2010

privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatura stradala pentru municipiul Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:109/13 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 896/13 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.43 898/13 04 2010, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere că au fost respectate prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată, conform adresei nr.26 734/2 03 2010;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”d”, art.3, art.5, art.6, lin.3 din OG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă Regulamentul de Nomenclatura stradala pentru municipiul Galati, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr.119/29 04 2010

REGULAMENT

privind NOMENCLATURA STRADALA PENTRU MUNICIPIUL GALATI

Capitolul I

ATRIBUIRE DE DENUMIRI

ART.1 (1) In municipiul Galati atribuirea sau schimbarea de denumiri se face prin Hotarari ale Consiliului Local Galati pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in subordinea sa.

 • (2) Compartimentul responsabil cu atribuirea de denumiri va analiza si va demara procedura de atribuire de denumiri pentru imobilele proprietate particulara, care la momentul obtinerii Autorizatieie de Construire nu au denumire ( locuinte colective gen bloc- cu mai multe apartamente). Solicitarea se va face de catre proprietarul imobilului inainte de demararea vanzarii catre terti, sau de catre asociatia de proprietari constituita dupa vanzarea apartamentelor din respectivul imobil.

ART. 2

 • (1) Pot face propuneri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, persoanele fizice sau juridice interesate, sub conditiile unei motivari riguroase, propuneri ce vor fi analizate si avizate de Comisia de atribuire de denumiri din cadrul Institutiei Prefectului judetului Galati.

 • (2) Pot face de asemenea propuneri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, membrii Consiliului Local Galati sau comisiile acestora, primarul municipiului, Compartimentul Strategie Dezvoltare si Palnificare Urbana.

ART. 3 Procedurile de initiere, prezentare, analiza, avizare si adoptare a proiectelor de hotarari privind atribuirea sau schimbarea de denumiri urmeaza Procedura de Proces nr.47, documentata si implementata conform standardului ISO 9001:2001 si OG nr. 63/ 2002, privind atribuirea de denumiri.

ART.4

( 1) Proiectele de hotarare privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu documentatia aferenta (expunerea de motive, raportul de specialitate al Compartimentului Strategie Dezvoltare si Planificare Urbana din cadrul Primariei municipiului Galati, precum si alte documente de referinte), se vor depune la Registratura Institutiei Prefectului Galati, in vederea analizarii si avizarii de catre Comisia de atribuire de denumiri, constituita in conformitate cu prevederile OG nr.63 / 2002 prin Ordin al Prefectului.

(2) Dupa primirea avizul comisiei de denumiri, proiectele de hotarare si documentatia aferenta vor fi inaintate Serviciului Comunicare din cadrul Directiei Administratie Publice Locale, pentru a fi supuse procedurii de adoptare.

ART. 5 - Pentru analiza propunerilor privind atribuirea sau schimbarea de denumire, precum si pentru intocmirea proiectelor de hotarare privind aprobarea sau respingerea propunerilor respective, se vor avea in vedere urmatoarele criterii orientative:

1. Denumirile unitatilor municipale sau obiectivelor aflate in administrarea acestora vor contine elemente care sa descrie cat mai sintetic obiectul de activitate si, in cazuri temeinic motivate, se vor accepta, in completare, forme abreviate, denumiri simbolice sau denumiri evocand personalitati ale culturii si civilizatiei care s-au distins in viata publica a orasului.

2. Denumirile arterelor de circulatie:

 • a) Denumirile cu caracter artistic, istoric, geografic, militar, politic, etc. vor fi de preferinta legate de istoricul municipiului Galati sau al tarii;

 • b) Numele de persoane se vor putea atribui la cel putin 3 ani de la incetarea din viata a acestora;

 • c) Se va incerca, pentru o mai buna orientare, gruparea, pe cat posibil, pe zone a denumirilor ce cuprind aceeasi sfera de activitate;

 • d) Pastrarea denumirilor de artere care au intrat in traditia orasului;

 • e) Se va cauta ca arterelor de circulatie ale caror denumiri au fost schimbate dupa anul 1990 sa nu li se modifice denumirile;

 • f) O artera de circulatie va trebui sa consituie, de regula, o entitate care va purta o singura denumire;

 • g) O denumire poate fi atribuita o singura data si se va urmari eliminarea situatiilor in care doua artere de circulatie de categorii diferite ( strada, alee, etc.) au aceleasi denumire.

ART. 6 La cererea persoanelor fizice/juridice sau institutii, compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Galati va elibera adresa de raspuns cu certificate de nomenclatura urbana, care vor prezenta succesiunea denumirilor si alte informatii dupa caz, privind evolutia denumirilor arterelor de circulatie, cu mentionarea actului ce a stat la baza acestei schimbari de denumire.

ART. 7 Indicatoarele stradale vor cuprinde precizari ale denumirilor de circulatie astfel:

 • a) pentru numele de personalitati, vor fi completate dupa cum urmeaza: tipul de artera (strada, alee, etc.) , profesia (daca este cazul) , numele personalitatii, data nasterii si data decesului, iar sub aceasta denumire, intre paranteze, fosta denumire (daca este cazul);

ART. 8 (1) Indicatoarele pentru denumirea arterelor de circulatie se vor fixa cel putin in zona intersectiilor la loc vizibil sau se vor inlocui, in situatia deteriorarii, prin grija Primariei municipiului Galati;

(2) Existenta indicatoarelor stradale pentru fiecare artera de circulatie in parte se va verifica periodic, cel putin la termen de un an, de catre unitatile ce le administreaza;

 • (3) Proprietarii imobilelor au obligatia de a monta tablite cu numerele postale.

CAPITOLUL II

ADRESE POSTALE

 • A. STABILIREA SI ATRIBUIREA ADRESELOR POSTALE

ART. 9 (1) Adresa postala se stabileste numai de catre Compartimentul Strategie Dezvoltare si Planificare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Galati, compartiment care are atributii si in domeniul nomenclaturii urbane;

(2) Pentru adresa postala se va elibera Dispozitia Primarului de atribuire a numarului postal, care in art. 1 va mentiona toate elementele de identificare ale imobilului si anume: actul de proprietate, nr. cadastral,etc., iar in anexa ce face parte integranta din Dispozitia Primarului, se va prezenta planul de situatie pe suport topografic vizat de OCPI.

ART. 10 Orice imobil (teren cu sau fara constructie) se va identifica printr-o singura adresa postala care va cuprinde: categoria arterei de circulatie, denumirea arterei de circulatie, numar postal;

ART. 11 Primaria municipiului Galati va tine evidenta adreselor postale ale imobilelor de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului, gestionarea si prelucrarea datelor privind nomenclatura urbana din Banca de Date Urbana revine Compartimentul Strategie Dezvoltare si Planificare Urbana care are atributii in domeniul nomenclaturii stradale;

ART. 12 Stabilirea si atribuirea adresei postale se face astfel:

(1) Imobilele situate pe partea dreapta a arterei de circulatie primesc numere cu sot, iar cele situate pe partea stanga a arterei de circulatie numere fara sot.

(2) Pentru arterele de circulatie radiale numerotarea incepe de la centru spre periferie;

 • (3) Pentru piete, numerotarea se face continuu, in sens invers acelor de ceasornic;

 • (4) Pentru imobilele din municipiul Galati se fixeaza urmatoarea regula de numerotare:

 • a) Pentru imobilul cu acces la doua sau mai multe artere de circulatie, se va atribui adresa postala pe o singura artera, rezervandu-se numere pe celelalte artere de cate ori se poate diviza imobilul respectiv in parcele construibile.

 • b) In cazul divizarii ulterioare a unui imobil se poate adauga la numarul respectiv o litera majuscula.

ART. 13 Orice imobil va trebui sa poarte un numar postal care va fi fixat la loc vizibil prin grija proprietarului;

ART. 14 In situatii deosebite, imobilele se pot renumerota, urmand ca noile adrese sa fie comunicate proprietarilor, Directiei de Taxe si Impozite, Serviciului Evidenta Informatizata a Populatiei, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara al municipiului Galati

ART. 15 Documentatiile necesare operatiunilor de stabilire/atribuire a adreselor postale vor fi urmatoarele:

 • (1) pentru proprietarii de imobile - intabulate:

 • a) cererea

 • b) actul de proprietate

 • c) plan de situatie pe suport topografic vizat de OCPI cu inventarul de coordonate.

 • d) extras de carte funciara

 • (2) pentru proprietarii de imobile care nu sunt intabulate:

 • a) cerere

 • b) plan de situatie pe suport topografic pentru intregul lot (cuprins intre alte proprietati sau in cazul imobilelor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Galati- cuprins intre strazi, alei sau alte proprietati) cu inventarul complet de coordonate

 • c) planul de situatie descris la pct.b - in format electronic

ART. 16 Se stabilesc si se atribuie adrese postale imobilelor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Galati sau Statului, la solicitarea detinatorului;

ART. 17 Tinandu-se cont de procedurile legale privind intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara a municipiului Galati se vor emite succesiv următoarele tipuri de documente privind adresele postale ale imobilelor:

1) adresa postala provizorie- Cand titlul de proprietate nu este intabulat, se intocmeste o adresa de raspuns, prin care se comunica rezervarea unui numar postal necesar evidentierii imobilului;

Se atribuie adresa provizorie, la prezentarea documentatiei conform Art. 15 (2), in urmatoarele situatii:

a) Pana la obtinerea titlului de proprietate pentru imobile cuprinse intre alte proprietati sau intre strazi, alei consacrate ( cele stabilite prin PUG, PUZ sau PUD) sau alte proprietati - conform HG 525 / 1996 privind aprobarea Regulamentul General de Urbanism vor fi mentionate caile de acces iar pentru imobile ce vor rezulta din propuneri de dezmembrari vor fi indicate atat caile de acces cat si numarul de loturi preconizate.

b) Pana la intabulare in cartea funciara cu adresa atribuita.

 • c) In alte cazuri justificate.

Adresa postala provizorie isi pierde valabilitatea in cazul modificarii limitelor proprietatii.

Adresa provizorie are rol informativ si nu tine loc de Dispozitie de atribuire de numar postal sau de Certificat de nomenclatura stradala.

2) Dispozitia de atribuire a numarului postal si Cetificatul de nomenclatura stradala- se va emite ulterior adresei postale provizorie, la cererea proprietarului, care va prezenta adresa cu rezervarea numarului postal, actul de proprietate, documentatia tehnica cadastrala vizata de OCPI si extrasul de Carte funciara;

ART. 18 Cade in sarcina proprietarului sa depuna toate diligentele pentru instiintarea institutiilor/persoanelor fizice/juridice, privind adresa postala atribuita, Primaria municipiului Galati fiind exonerata de orice raspundere ce ar decurge din nerespectarea celor precizate.

ART. 19 Adresa de raspuns/certificatul de nomenclatura stradala isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

(1) La solicitarea proprietarului/ persoanei interesate sau din oficiu, justificat.

(2) In cazul in care actul care a stat la baza intocmirii Certificatului de nomenclatura stradala/adresei de raspuns, a fost anulat, certificatul de nomenclatura stradala de raspuns a ramas fara obiect si se instiinteaza in acest sens Primaria municipiului Galati, Directia Taxe si Impozite, precum si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Galati

(3) La modificarea, completarea si actualizarea Nomenclatorului stradal, prin HCL care va fi adus la cunostinta partilor interesate: Serviciile din cadrul Primariei municipiului Galati, Biroul Judetean de Administrarea Bazei de Date, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Populatiei, Regia Nationala Posta Romana, etc.

 • B.ISTORICUL ADRESELOR POSTALE

ART. 20 (1) Gestiunea datelor in domeniu cade in sarcina compartimentului de apecialitate din cadrul Primariei Municipiului Galati;

(2) Datele in domeniu, pentru un imobil, se comunica la cererea proprietarului/Judecatoriei/Cabinetelor de avocatura / Directiei Juridice, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ din cadrul Primariei Municipiului Galati, in conformitate cu Nomenclatorul strazilor si blocurilor din municipiul Galati.

 • C. ISTORICUL DENUMIRILOR ARTERELOR DE CIRCULATIE

ART. 21 La solicitarea scrisa a proprietarului, se comunica de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Galati denumirea veche, denumirea noua a respectivei artere de circulatie, precum si actul prin care s-a efectuat schimbarea de denumire, prin completarea certificatului de nomenclatura stradala.

ART. 22 Prezentul regulament se actualizeaza in concordanta cu modificarile completarile legislatiei in vigoare.

Președinte de ședință

Podlați Lucian