Hotărârea nr. 118/2010

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul nou de investitii "Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.118

din 29 04 2010

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul nou de investiții “Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:108/13 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.42 846/12 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.42 848/12 04 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Amenajare locuri de joacă în municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții “Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa la HCL nr.118/29 04 2010

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții “Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați”

  • amenajarea spațiilor de joacă pentru copii se va face conform HG 1102/2002, prin amplasarea de echipamente de joacă autorizate (leagăne, platforme cu tobogane, balansoare, carusel, echipament oscilant, amenajarea unei gropi cu nisip, etc., sau echipamente pentru sport si fitnes, cu agrement tehnic) cu respectarea PT-R 19/2002 colecția ISCIR, SR EN1176/2003- Echipamente pentru spații de joacă, și a suprafețelor de siguranță din granuloflex și/sau pietriș de 2-8 mm conform SR EN 1177/2003- Suprafețe de impact;

  • •  la finalizarea lucrărilor se va prezenta și autorizația de funcționare eliberată de o societate abilitată de ISCIR Inspect București;

  • •  materiale vor fi: lemn uscat și fasonat, protejat împotriva intemperiilor și dăunătorilor, rășini PAFS rezistente la UV, profile metalice protejate împotriva degradării prin zincare și vopsire sau alte procedee de acoperire, elemente de plastic sau PAFS, elemente din HDPE, fără componente toxice; fundațiile vor fi din beton armat dimensionat să asigure stabilitatea echipamentelor la utilizare

  • •  realizarea împrejmuirii cu gard tip;

  • •  amplasarea în incintă de mobilier urban corespunzător, respectiv bănci pentru odihnă și coșuri de gunoi tip stradal;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Amenajare Locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați

  • -  Valoarea totală a investiției = 13.342,93 lei;

  • -  Din care C+M = 12.136,14 lei;

  • -  Capacități: suprafața totală 52 terenuri ST = 29.696 mp;

  • -  Sursa de finanțare: bugetul local.

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Președinte de ședință

Podlați Lucian