Hotărârea nr. 117/2010

Aprobarea redeventei datorate de catre SC Transurb SA Galati pentru concesionarea serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati si a unor bunuri conexe activitatii de transport

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.117

din 29 04 2010

privind: aprobarea redevenței datorate de către SC Transurb SA Galați pentru concesionarea serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați și a unor bunuri conexe activității de transport

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:107/13 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 076/12 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.43 078/12 04 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”h” din Legea nr.92/2007 serviciilor de transport public local ;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”c” și „d”, alin.5, lit.”a” , alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă redevența datorată de către SC Transurb SA Galați, pentru concesionarea serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați și a unor bunuri conexe activității de transport, în sumă de 331.396 lei/lună.

Art.2 - Redevența se indexează anual prin hotărârea Consiliului Local Galați, pe baza indicelui prețurilor de consum (total) publicat de Institutul Național de Statistică pentru o perioadă de 12 luni, care sfârșește la 1 noiembrie a aceluiași an și se aplică în anul următor.

Art.3 - Redevența se plătește trimestrial în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie a fiecărui an. Pentru anul 2010 redevența se datorează de la data intrării în vigoare a contractului, iar rata aferentă trim.II se stabilește corespunzător preioadei și valorii lunare.

Pentru neachitarea redeventei la termenul scadent, operatorul datorează obligații de plată accesorii, stabilite conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin OG nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Reglementările privind modalitatea de indexare anuală a redevențelor, termenele de plată, precum și impunerea accesoriilor în cazul neplății la termen a obligațiilor la bugetul local, prevăzute în contractele din anexa nr.3 și anexa nr.4 la HCL nr. 517/2009, se modifică corespunzător.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

HCL 117.doc