Hotărârea nr. 116/2010

Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2010, pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.116

din 29 04 2010

privind: aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010, pentru RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:106/13 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 302/12 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.43 304/12 04 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.10/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru RA Administrația Zonei Libere Galați;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.2, alin.3 și art.4 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată, aprobată de Legea nr.203/2009;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2010, pentru RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr.116/29 04 2010

Criterii de performanță la Contractul de Mandat al Directorului General al RA

Administrația Zonei Libere Galați, pe anul 2010

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Criterii

Coef de pondere

1.

Arierate

Reducerea arieratelor totale cu 10% față de nivelul programat pe 2009

30

2.

Creante

Reducerea creanțelor cu 1% față de nivelul programat în 2009

15

3.

Cheltuieli - total la 1000 lei venituri totale

Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri totale cu 1% față de nivelul programat pe 2009

20

4.

Productivitatea muncii

Creșterea productivității muncii în unități monetare cu 5% față de nivelul programat în 2009

15

5.

Reducerea pierderilor

Sub pragul de semnificație stabilit ca fiind 1% din cifra de afaceri

20

Președinte de ședință

Podlați Lucian