Hotărârea nr. 115/2010

Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.115

din 29 04 2010

privind: aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:104/13 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 310/12 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.43 312/12 04 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL 8/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.2, alin.3 și art.4 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată , aprobată de Legea nr.203/2009;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2010 pentru SC APATERM SA Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr.115/29 04 2010

CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.

INDICATORI

Nivel aprobat

CRITERII

PONDERE

1.

Indicele    productivității

muncii

Să fie supraunitar

Nivel       minim

acceptat = 1

0,2

2.

Efectuarea reparațiilor capitale la mijloacele fixe din domeniul public al municipiului Galați

Conform valorilor alocate prin bugetul local

Conform prevederilor bugetare

0,1

3.

Diminuarea   creanțelor

restante

800 000 lei/lună

Valoarea soldului istoric existent la data de 31 12 2009, aferent activității de bază, se va reduce cu 800 000 lei/lună

0,2

4.

Diminuarea    datoriilor

restante

800 000 lei/lună

Valoarea soldului istoric existent la data de 31 12 2009, aferent activității de bază, se va reduce cu 800 000 lei/lună

0,3

5.

Menținerea     activității

certificate       conform

sistemului de calitate ISO 9001

Certificarea activității conform sistemului ISO 90001

Menținerea activității certificate conform sistemului de calitate ISO 9001 în anul 2010

0,1

6.

Obținerea unui procent de 100% la încheierea contractelor           cu

beneficiarii de servicii

100%

Facturarea beneficiarilor    de

servicii numai pe baza contractelor de furnizare a energiei termice

0,1

Președinte de ședință

Podlați Lucian