Hotărârea nr. 114/2010

Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.114

din 29 04 2010

privind: aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:113/20 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46724/20 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46726/20 04 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 6/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galați;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înființarea SC TRANSURB SA Galați prin reorganizarea RA Transport Urban Galați;;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.2, alin.3 și art.4 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată, aprobată de Legea nr.203/2009;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr.114/29 04 2010

INDICATORI ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Coeficient de pondere

Obiectivele și criteriile cuantificabile privind indicatorii de performanță

1

Cheltuieli la 1000 lei venituri

0,25

Reducerea cu 1 leu(0,08 lei/lunar) a cheltuielilor la 1000 lei venituri la 31 12 2010 (994 lei, față de 995 lei în anul 2009)

2

Reducerea creanțelor (fără subvenție)

0,25

Reducerea cu 5% la 31 12 2010 a creanțelor față de cele înregistrate la 31 12 2009. Creanțele la 31 12 2009 - 856181 lei, creanțe la 31 12 2010 - 813372 lei. Reducerea creanțelor în 2010 va fi de 42809 lei(3567 lei lunar)

3

Creșterea       calității

serviciului de transport

0,25

Pentru acoperirea numărului de mijloace de transport programate zilnic, se va asigura un indice de utilizare a parcului de vehicule din dotare de 0,75% (nr. de vehicule în circulație raportat la nr.de vehicule din dotare)

4

Recertificarea activității     conform

sistemului ISO 9001

0,25

Menținerea activității certificată conform sistemului de calitate ISO 9001 în anul 2010

Președinte de ședință

Podlați Lucian