Hotărârea nr. 111/2010

Concesionarea, fara licitatie publica, domnului Savin Cristian Paul, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 11,43 mp si suprafata de 12,80 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani si 4 luni (incepand cu data de 01.05.2010) cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, cartier Mazepa I, strada Lapusneanu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.111

din 29 04 2010

privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Savin Cristian Paul, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 11,43 mp, si suprafata de 12,80mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani si 4 luni (incepand cu data de 01.05.2010) cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, cartier Mazepa I, strada Lapusneanu.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 102/09 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42 336/9 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42 338/9 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului și al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 47934/13 05 2009 a domnului Savin Cristian Paul;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, actualizată;

Având în vedere prevederile HCL nr.53/10 02 2005 privind trecerea din folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.54/10 02 2005 privind trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați a unor imobile în care funcționează cabinetele medicale, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea, fara licitatie publica, domnului Savin Cristian Paul, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 11,43 mp, si suprafata de 12,80mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani si 4 luni (incepand cu data de 01.05.2010) cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, cartier Mazepa I, strada Lapusneanu.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună.

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore