Hotărârea nr. 11/2010

Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si a subventiei unitare ce trebuie asigurata de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei din municipiul Galati prin sistem centralizat in anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.11

din 11 02 2010

privind: aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:24/9 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.13374/5 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 376/5 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.60/5 01 2010 a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere Decizia nr.2964/23 12 2009, a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

Având în vedere prevederile art.21, alin.1 din Ordinul comun ANRE - ANRSC nr.21/514/2006;

Având în vedere prevederile art.40, alin.9 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din OG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Începând cu 1 02 2010 prețul local al energiei termice facturate populației este de 160,69 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 - Se stabilește subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat, astfel:

a) pentru luna ianuarie 2010, subvenția unitară pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică este de 62,63 lei/Gcal, inclusiv TVA;

b) începând cu 1 02 2010, subvenția unitară ce trebuie asigurată de la bugetul local pentu acoperirea difernțelor de preț la energia termică furnizată populației va fi de 50,71 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.3 - Se aprobă Parametrii pentru calcularea subvenției de la bugetul local al municipiului Galați, pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2010, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Începând cu 1 02 2010, HCL nr.650/22 12 2010 referitoare la aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț

la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2010, își încetează aplicabilitatea.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Parametrii pentru calcularea subvenției de la bugetul local al municipiului Galați pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2010

ANEXA

la HCL 11/11 02 2010

Nr. crt.

Parametrii tehnico-economici de calcul

Denumire

Competență aprobare

UM

Aprobat 2010

01-31.01.2010

01.02.

31.12.2010

1

QPOP

cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată populației în anul de calcul

CLG

Prognoză 2010

Gcal

48,410.91

428,004.09

QPOP1

cantitatea de energie termică produsă de SC Electrocentrale SA și estimată a fi furnizată populației în anul 2010

Gcal

48,299.12

427,033.17

QPOP2

cantitatea de energie termică produsă de SC Apaterm SA și estimată a fi furnizată populației în anul 2010 prin CT Studenți

Gcal

111.79

970.92

2

PET

prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice la pouplație

CLG

HCL

lei/Gcal, inclusiv TVA

277.55

277.55

PET 1

prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populatie

(PPROD+ TDISTRIB)

lei/Gcal, inclusiv TVA

277.64

277.64

PPROD

prețul de producere, transport și furnizare practicat de SC Electrocentrale SA pentru energiea termică destinată populației

ANRE

Decizia

2964/2009

lei/Gcal, inclusiv TVA

171.56

171.56

TDISTRIB

tariful practicat de SC Apaterm SA pentru distribuția de energie termică la populație

ANRSC, CLG

Aviz ANRSC nr.

2073/2007, HCL

nr.649/2009

lei/Gcal, inclusiv TVA

106.08

106.08

PET 2

prețul pentru energia termică furnizată populației de către SC Apaterm SA prin CT Studenți

ANRSC, CLG

Aviz ANRSC nr.

2073/2007, HCL nr. 299/2008

lei/Gcal, inclusiv TVA, inclusiv acciză

240.02

240.02

3

PLR

prețul local de referință

ANRSC

Decizia

154/04.12.2009

lei/Gcal, inclusiv TVA

140.00

140.00

4

PL

prețul local al energiei termice facturate populației

CLG

HCL

lei/Gcal, inclusiv TVA

148.77

160.69

5

Ccomb

compensarea unitară pentru combustibil

ANRSC

Decizia

154/04.12.2009

lei/Gcal, inclusiv TVA

66.15

66.15

6

S autorități locale

subvenție unitară ce este asigurată de autoritatea administrației publice locale

CLG

HCL

62.63

50.71

Presedinte de sedinta

Gheorghe Teodor Iulian