Hotărârea nr. 107/2010

Modificarea si completarea anexei I din HCL nr. 442/2002 privind aprobarea listelor cu spatiile comerciale si spatiile de prestari servicii, proprietate privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.107

din 29 04 2010

privind: modificarea și completarea anexei I din HCL nr.442/2002 privind aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/2002

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 98/07 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40 096/01 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 098/01 04 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă modificarea și completarea anexei I din HCL nr. 442/2002, prin radierea poziției nr. 25.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore