Hotărârea nr. 104/2010

Atribuirea in folosinta gratuita Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteana Galati pe durata existentei constructiei, a suprafetei de 500 mp, amplasat in Galati b-dul Marii Uniri, din terenul proprietatea publica a municipiului Galati, pentru construirea sediului partidului necesar realizarii activitatilor specifice

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.104

din 29 04 2010

privind: atribuirea in folosința gratuita Partidului Democrat Liberal - Organizația Judeteana Galati pe durata existentei constructiei, a suprafetei de 500 mp, amplasat in Galati b-dul Marii Uniri, din terenul proprietatea publică a municipiului Galati, pentru construirea sediului partidului necesar realizarii activitatilor specifice

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:94/23 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.35 012/23 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.35 014/23 03 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, actualizata;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea in folosința gratuita Partidului Democrat Liberal -Organizatia Judeteana Galati pe durata existentei constructiei, a suprafetei de 500 mp, amplasat in Galati b-dul Marii Uniri, din terenul proprietatea publică a municipiului Galati, pentru construirea sediului partidului necesar realizarii activitatilor specifice

Terenul este individualizat în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă modelul contractului de transmitere în folosință gratuită a terenului aprobat la art.1, prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA 2 La HCL nr.104/29 04 2010

CONTRACT DE TRANSMITERE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

I. PĂRȚILE

MUNICIPIUL GALAȚI persoana juridică de drept public cu sediul în Galați, strada Domnească nr. 38, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae în calitate de PROPRIETAR

Și

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ

GALAȚI cu sediul în Galați, strada Universității nr.26, reprezentata prin Președintele Biroului Permanent Județean Galați, Mircea Nicu Toader, in calitate de TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, au convenit în conformitate cu prevederile H.C.L. ___________, asupra încheierii prezentului contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției în vederea construirii sediului Partidului Democrat - Liberal, Organizația Județeană Galați necesar desfășurării activităților specifice, a terenului în suprafață de 500 mp, situat în b-dul Marea Unire aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, conform Ordinului Prefectului Județului Galați nr. 193/04.05.2009.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie pentru o durata existenței construcției.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3. Obligațiile proprietarului

  • 3.1. Să predea titularului dreptului de folosință gratuită, în baza unui proces-verbal de predare-primire, terenul în suprafața de 500 mp, situat în Galați, b-dul Marea Unire. Procesul-verbal menționat reprezintă anexa la prezentul contract.

  • 3.2. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a titularului dreptului de folosință gratuită.

Art.4. Obligațiile titularului dreptului de folosință gratuită

  • 4.1. Să preia de la proprietar, pe bază de proces-verbal, terenul în suprafață de 500 mp. situat în B-dul Marea Unire, în vederea construirii sediului Partidului Democrat - Liberal, Organizația Județeană Galați, necesar desfășurării activităților specifice.

  • 4.2. Să nu schimbe destinația terenului atribuit în folosință gratuită și nici a imobilului ce va fi construit pe terenul atribuit ; schimbarea destinației imobilului care va fi construit din sediu de partid necesar desfășurării activităților specifice, atrage încetarea de drept a prezentului contract.

  • V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.5. Drepturile proprietarului

  • 5.1. Exercită dreptul de dispoziție, în condițiile legii, asupra imobilului prevăzut la art.1.

  • 5.2. Verifică respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a titularului dreptului de folosință gratuită.

  • 5.3. Să rezilieze contractul în cazul in care titularul dreptului de folosință gratuită nu respectă obligatiile asumate.

Art. 6 Drepturile titularului dreptului de folosință gratuită

  • 6.1. Posedă și folosește bunul imobil, ce face obiectul prezentului contract, potrivit destinației sale.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Pact comisoriu de grad IV.Contractul poate înceta deplin drept, fără a mai fi necesară o prealabilă înștiințare și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată ca urmare a revocării de către proprietar a dreptului de folosință gratuită, în cazul în care titularul dreptului de folosință gratuită nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract.

  • 7.2. Prezentul contract încetează de drept în situația în care titularul dreptului de folosință - persoane juridică fără scop lucrativ nu mai desfășoară activitatea de interes public.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art.8. Forța majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.9. Proprietarul terenului poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a titularului dreptului de folosință gratuită, din motive excepționale legate de interesul național sau local după caz.

Art.10. În cazul în care modificarea contractului în mod unilateral îi aduce un prejudiciu titularul dreptului de folosință gratuită, are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată și efectivă.

Art. 11.În cazul în care titularul dreptului de folosință gratuită sesizează existența sau posibilitatea existenței de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectului contractului, va notifica de îndată acest fapt proprietarului, în vederea luării măsurilor ce se impun, pentru asigurarea continuitații relațiilor contractuale.

VII. LITIGII

Art.12. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.

Art.13. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.14. În litigiile privitoare la dreptul de folosință gratuită, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art.15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. În litigiile cu terții, referitoare la dreptul de proprietate, titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul dreptului de folosință gratuită răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de folosință gratuită.

Art.16. Prezentul contract poate fi modificat și completat prin act adițional, însușit de ambele părți.

Art.17. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

PROPRIETAR

TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

MUNICIPIULUI GALATI

PD-L GALAȚI

PRIMAR

PREȘEDINTE BPJ

Ing. Dumitru Nicolae

Mircea Nicu Toader

DIRECTOR

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI Ing. Mariana Vrânceanu

DIRECTOR

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Ec. Doina Stamate

ȘEF SERVICIU

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC

Cj. Costache Nicolae

ȘEF SERVICIU

Presedinte de sedinta

EVIDENȚA PATRIMONIULUI

Ing. Lucia Dan

Podlati Lucian

Anexa la Contractul nr


./............2010


și nr.............../.............2010

CONSILIUL LOCAL GALAȚI PRIMAR

Ing. DUMITRU NICOLAE


PD-L GALAȚI


PREȘEDINTE B.P.J.


MIRCEA NICU TOADER


PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Nr.............../................2010

Încheiat între MUNICIPIUL GALATI, persoană juridică de drept public cu sediul în Galați, strada

Domnească nr. 38, reprezentat prin PRIMAR, ing. DUMITRU NICOLAE, în calitate de proprietar și

Partidul Democrat—Liberal, Organizația Județeană Galați, reprezentat prin Președintele Biroului Permanent Județean, Mircea Nicu Toader, cu sediul in Galați str. Universității nr.26, în calitate de titular al dreptului de folosință gratuită în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Galați nr. _____________2010

Obiectul prezentului proces verbal de predare - primire îl constituie atribuirea din proprietatea publică a municipiului Galați în folosința gratuită Partidulului Democrat—Liberal, Organizația Județeană Galați, a terenului în suprafață de 500 mp situat în Galați, b-dul Marea Unire conform în planul de situație-anexa 1.

Procesul verbal s-a încheiat în 4 (patru), câte două pentru fiecare parte, toate având caracter original.

AM PREDAT

AM PRIMIT

PREȘEDINTE BPJ

Mircea Nicu Toader


PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI Ing. Mariana Vrânceanu

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Ec. Rodica Cîmpeanu

ȘEF SERVICIU

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC

Cj. Costache Nicolae

ȘEF SERVICIU

EVIDENȚA PATRIMONIULUI

Ing. Lucia Dan

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului                    .........

6492

Parcare Zona Bulevardul Marii Uniri

Cartea Funciara nr. |

UAT |

Municipiul Galați

DATE

referitoare I.

4 TEREN

.'hi.nar i C

alegoria

Supraf .din

Valoare de

Mențiuni

parcela | ie

folosința

masuratorl(mp)

Impozltare(lel)

i

CC

6492

1-15 nematerîallzot, 15-20 gard metalic.

20—1 gard plasa.

TOTAL

6492

9. DATE REFERITOARE IA

CONSTRUCȚII

' i                    1

oiprafafa

construita

Valoare de

Mențiuni

.       , uctls j

! ] za

(mp)

fmpozltar«(!el)

-

1