Hotărârea nr. 100/2010

Acordul proprietarului terenului, Municipiul Galati, pentru scoaterea din Fondul Forestier National al terenului in suprafata de 8,5048 ha, proprietatea privata a municipiului Galati, amplasat in Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, U.P. III Independenta, u.a. 11B%, C%, D%, E%, G%, K%, R% cu compensare cu terenul in suprafata de 28,13 ha, proprietatea privata a municipiului Galati situat pe teritoriul administrativ al com Smardan, Judetul Galati, Tarlaua 70, Parcelele 403, 404

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.100

din 29 04 2010

privind: acordul proprietarului terenului, Municipiul Galati, pentru scoaterea din Fondul Forestier National al terenului in suprafata de 8,5048 ha, proprietatea municipiului privata Galati, amplasat in Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, U.P. III Independența, u.a. 11B%,C%,D%,E%,G%,K%,R% cu compensare cu terenul in suprafața de 28,13 ha, proprietatea privata a municipiului Galati situat pe teritoriul administrativ al com Smardan, Judetul Galati, Tarlaua 70, Parcelele 403, 404

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:93/23 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.30 974/15 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 976/15 03 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Ordinul nr.25/19 02 2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier național, emis de MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE ;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă acordul proprietarului terenului, Municipiul Galati, pentru scoaterea din Fondul Forestier National al terenului in suprafata de 8,5048 ha, proprietatea municipiului privata Galati, amplasat in Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, U.P. III Independența, u.a. 11B%,C%,D%,E%,G%,K%,R% cu compensare cu terenul in suprafata de 28,13 ha, proprietatea privata a municipiului Galati situat pe teritoriul administrativ al com Smardan, Judetul Galati, Tarlaua 70, Parcelele 403, 404.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore