Hotărârea nr. 1/2010

Modificarea si completarea art. 3 al HCL nr. 169/02.04.2009 referitoare la aprobarea realizarii proiectului "Dezvoltarea si extinderea Centrului Medico - Social Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.1

din 19 01 2010

privind: modificarea și completarea art.3 al HCL nr. 169/02.04.2009 referitoare la aprobarea realizarii proiectului „Dezvoltarea si extinderea Centrului Medico - Social Galati”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:11/19 01 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 19 01 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.5408/19 01 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.5410/19 01 2010, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.3 al HCL nr. 169/02.04.2009, care va avea următorul cuprins:

Art.3 - Se aproba contributia de la bugetul local al municipiului Galati, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile in valoare de 26388.20 lei, pentru realizarea proiectului prevazut la art. 1”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei