Proces verbal din 29.10.2009

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 29/10/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 29.10.2009

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 1250 din data de 23.10.2009, întrucât ședința este ordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 24.10.2009.

Ședința Consiliului Local din data de 29.10.2009 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Roman Apostol Picu.

Dl. președinte - Bună seara. Domnul secretar a constatat că la ședință sunt prezenți 23 consilieri, dintr-un total de 27 consilieri. Lipsesc 4 consilieri: dl. consilier Bugeag Gheorghe, dl. consilier Găvan Eugen, dl. consilier Stan Marius și d-na consilier Tercu Tincuța.

S-au înscris la cuvânt doi cetățeni al municipiului Galați, pe care v-aș ruga să-i ascultați: dl. Popa Dumitru și dl. Solomon Gheorghe.

Dl. Popa Dumitru - Bună seara. Vă mulțumesc că mi-ați acordat cele 3 minute pentru a-mi exprima punctul de vedere. Am o mică problemă cu privire la majorarea taxelor pentru anul 2010. Voi intra direct în subiect., deoarece știu că am la dispoziție doar trei minute.

Domnule Primar, impunerea de noi taxe de către Consiliul Local, la propunerea dumneavoastră, este o idee cât se poate de greșită, contra firii și a bunului simț. Este inadmisibil că inventezi noi taxe, când și cele existente nu pot fi plătite și asta din cauza pensiilor mici, a marilor concedieri, cât și a lipsei totale a investitorilor străini sau autohtoni. Orice taxă introdusă în urma hotărârii pe care o veți lua înseamnă un loc de muncă pierdut, înseamnă un contribuabil în minus, înseamnă minus în bugetul local. Și aici fac referire la

2 hotărârea pe care o veți lua în urma supunerii la vot a propunerii Primarului de a majora taxele și impozitele locale, cât și la instituirea unei taxe speciale pentru acele baruri sau restaurante care servesc băuturi alcoolice după orele 23,00. Orice Primar care își respectă alegătorii, orice consilier local care își respectă alegătorii, nu inventează, după cum le trece prin minte, noi taxe create pe bunul plac al consilierilor, dar introduse pe ordinea de zi la propunerea Primarului.

Domnule Primar, luați exemplul d-nei Angela Merkel, cancelar al Germaniei. Germania micșorează taxele în plină criză. Mă întreb, cum reușește? Dumneavoastră vă puneți o astfel de întrebare?

Domnule Primar, domnilor consilieri, eu, ca și contribuabil al acestui buget local, ca și cetățean al acestui oraș, dar și ca președinte al PNȚCD, cer în numele meu, în numele tuturor membrilor PNȚCD, scoaterea de pe ordinea de zi a acelui punct ce face referire la nivelul taxelor și impozitelor locale pe care gălățenii le vor plăti în 2010, cât și a punctului de pe ordinea de zi în care se face vorbire de introducerea acelei taxe speciale pentru acele baruri și restaurante care servesc băuturi alcoolice după orele 23,00. Vă mulțumesc anticipat.

Dl. președinte - Vă mulțumim și noi domnule Popa Dumitru. Aș vrea să fac o remarcă la discursul dumneavoastră. Interesantă asociere a domnului Primar cu Angela Merkel. Vreau să vă spun că nu punem în aplicare decât Hotărârea de Guvern nr. 956 din 24.09.2009. Nu facem altceva decât să aplicăm Codul Fiscal, care spune că o dată la 3 ani se stabilizează baza de impozitare. Asta facem. A fost o dată în 2007, acum în 2010. Nu facem nimic în plus, nu se percepe nimic în plus. Vreau, pentru toți reprezentanții mass-media din această sală, să cunoască că nu se majorează nici un fel de taxă. Se aplică doar HG nr.956 din 24.09.2009 și ne racordăm la Codul Fiscal, care spune că o dată la 3 ani, baza de impozitare se actualizează. Doar atât. Dau cuvântul domnului Solomon Gheorghe.

Dl. Solomon Gheorghe - Domnule Primar, domnilor consilieri, mă numesc Solomon Gheorghe, am 57 ani, locuiesc pe B-dul George Coșbuc la nr.181. Am apelat la dumneavoastră și dacă nici la Consiliul Local al orașului Galați nu rezolv problema care este foarte simplă, nu știu ce am să mai fac. Acum 2 ani, vis-ă-vis de casa mea s-a dat în folosință o spălătorie auto. Deși Primăria le-a dat aprobare pe str. Muzicii, ea funcționează pe str.George Coșbuc. Domnilor, nu vă vine să credeți, gazonul meu, pomii, fructele - am dat și anunț la TV Galați, cine vrea să ia 80 kg de struguri, îi dau gratis - strugurii sunt albi de la detergenți. În afară de asta, este un zgomot infernal. Legea spune că în București și Constanța, sunt 40 decibeli, la Galați sunt 50 decibeli, iar când au venit și au măsurat la mine în curte, erau 76,6 decibeli. Stau în curte cu tampoane în urechi. Nu este posibil.

B-dul George Coșbuc este cel mai murdar. Toată lumea care merge la servici trece prin fața acestei spălătorii și prin fața unor vulcanizări și o ia pe altă parte pentru a nu-și murdări și rupe picioarele. Este mizerie. Am apelat de 13 ori la Garda de Mediu, la dl. Prim Ministru, la președintele Băsescu, nu mai știu unde să mă adresez ca să rezolve această problemă. Chiar acum lângă mine se construiește o vulcanizare de 11 m înălțime. Nu mai dați voie domnilor consilieri să se mai construiască fel de fel de spălătorii și vulcanizări. Toși vecinii mei vor să-și vândă casele din cauza zgomotului. Au rămas casele părăsite, iar alții au plecat pe str.Rândunelelor.

Dl. președinte - Domnule Solomon, noi am consemnat ce ați spus dumneavoastră, s-a prins și în procesul-verbal. Vă mulțumim și cine a avut urechi, a auzit.

Având în vedere că ședința este statutară, înainte de a intra pe ordinea de zi a ședințe de astăzi, supun validării procesul-verbal de la ședința precedentă a Consiliului Local. A venit și dl. consilier Găvan Eugen. Prin urmare avem o prezență de 24 consilieri din totalul de 27 consilieri. Supun la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Cu 24 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Rog pe dl. Primar să prezinte ordinea de zi a ședinței, cu niște amendamente, pe care, dacă dumnealui îmi dă voie, aș dori eu să le prezint.

Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2010.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.3/2007 referitoare la stabilirea obligației de plată cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care dețin terenuri proprietatea municipiului Galați și le utilizează în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, pentru anul 2007, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.300/28.09.2001, referitoare la atribuirea directă prin contract de

concesiune, a Pieței Micro 20, Societății              Comerciale

Administrarea Piețelor Agroalimentare SA Galați.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului zgomotului ambiental în municipiul Galați.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe durata existenței construcției Spitalului CF “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a unui teren din Galați, str.Moruzzi nr.5 aferent spitalului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de extindere iluminat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții.

 • 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.17, Cap.VIII din Măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților, aprobate prin HCL nr.79/2002.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Galați.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.452/24.09.2009 referitoare la aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către SC APĂ CANAL SA Galați.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.134/17.03.2005 în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 1 an, respectiv până la data de 01.11.2010.

 • 14.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.458/27.09.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de un an Alianței Romilor a unei părți din Căminul internat elevi E, aflat în incinta Grupului Școlar Metalurgic situat în Galați, str.1 Decembrie 1918 nr.25.

 • 15. Proiecte de hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Adminstrație la unitățile de învățământ din municipiul Galați.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comisiei de evaluare și atribuțiile care îi revin, aprobată în anexa la HCL nr.190 din 10.04.2008.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare în vederea licitației serviciului public de transport persoane în regim regulat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați și a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza municipiului Galați.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.14, lit.”i”din HCL nr.307/27.07.2006 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al HCL 192 din 10.04.2008 referitoare la aprobarea noii structuri a rețelei de trasee a municipiului Galați.

 • 22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.396/23.07.2009 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf.Apostol Andrei” Galați a imobilului Balneofizioterapie, situat în Galați, str.Basarabiei nr.26 (etajul 1).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.118/06.04.2006 referitor la atribuirea în folosință gratuită pe termen de 12 ani, Universității “Dunărea de Jos” Galați - Facultatea de Medicină, a unor părți din imobilul Central Medical (fost Centru de Diagnostic și Tratament) situat în Galați, str.Eroilor nr.34, modificată și completată de HCL 218/04.07.2006 și HCL nr.376/14.09.2006.

 • 25. Proiect de hotărâre privind transmiterea la finalizarea lucrărilor din administrarea Consiliului Local în administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” a investiției Port ambarcațiuni de agrement.

 • 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Galați, str.Saturn nr.6A din administrarea Consiliului local în administrarea Direcției de Sănătate Publică Galați - Spitalul de Pneumoftiziologie Galați.

 • 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APATERM SA până la data de 31.12.2010, a obiectivului de investiții “Centrala termică blocuri A, B, C, str.Cezar”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APATERM SA până la data de 31.12.2010, a obiectivului de investiții “Contorizare cosumuri energie termică în municipiul Galați”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APATERM SA până la data de 31.12.2010, a obiectivului de investiții “Modernizare punct termic SC 15, Mazepa I, Galați”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea SC APATERM SA.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.42/05.08.2008 referitoare la aprobarea cofinanțării proiectului Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța pentru vârsta a III-a”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.142/2009 referitoare la aprobarea realizării proiectului “Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc”.

 • 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Galați și Universitatea “Dunărea de Jos” în vederea organizării evenimentului “Zilele teatrului studențesc la Galați”, ediția a II-a.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a contribuției proprii a Grupului Școlar “Anghel Saligny” din Galați, pentru realizarea proiectului “Mereu în competiție numai prin participarea continuă la formarea profesională în domeniul construcțiilor, al asistenței sociale și al comerțului”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Calificări multiple - șansa pentru sporirea calității vieții”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Suport educativ e-learning pentru elevi și adulți”.

 • 37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009.

 • 38. Proiecte de hotărâri privind aprobarea vânzării unor terenuri.

 • 39. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 40. Proiect de hotărâre privind acceptul trecerii imobilului 2066 -Unitatea militară Marina, U.M. o2130 - Cazarma 765, situat în Galați, str.Săvinești nr.2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați.

 • 41. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Galați, str.Sulfinei nr.5, soților Șerban Petre și Rodica.

 • 42. Interpelări, intervenții, cereri.

 • 43. Diverse.

Avem niște modificări pe ordinea de zi și v-aș ruga să fiți de acord ca, după punctul 1, care se referă la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2010, să băgăm punctul 37, care se referă la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009. Iar la punctele 3, 4 și 5, pentru că este procedură de vot acolo, venim cu punctele 9, 15 și 16 și v-aș ruga să vă dați acordul prin vot pentru aceste modificări. Cine este pentru? Dl. consilier Olaru, ați înțeles?

Dl. consilier Olaru Constantin - Nu am înțeles de ce?

Dl. președinte - Pentru a comasa aceste buletine de vot acum la început.

Dl. consilier Olaru Constantin - De ce se votează la punctul 2 proiectul de buget?

Dl. președinte - Pentru că ordinea de zi are o astfel de construcție: punctul 1 se referă tot la taxe și impozite și ar fi o legătură ca și domeniu. Dacă votăm acum taxe și impozite și după aceea venim și votăm PUD-uri și după aceea, iar ne întoarcem la buget, consider că nu are o logică în forma aceasta și vrem, prin votul dumneavoastră, să dăm o logică ordinei de zi. Nu vrem altceva. Prin urmare, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Dl. Primar este de acord cu aceste modificări.

Trecem la punctul nr.1 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2010. Dacă sunt comentarii? Dl. consilier Constantin Aurelian, șeful comisiei de buget-finanțe.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Legat de acest proiect de hotărâre, vreau să fac următoarea observație. În primul rând, și vreau să vă contrazic la ceea ce ați spus mai înainte, că acest proiect de hotărâre, în afară de creșterea bazei de impozitare pentru persoanele fizice, la care nu avem ce face, de către Primărie se propune și creșterea cu 5% a impozitelor și taxelor locale, datorate de persoane juridice.

Eu, ca președinte al Comisiei de buget-finanțe, Comisia de buget-finanțe și Partidul Social Democrat, propune o scădere a impozitului pe clădiri datorate de persoanele juridice cu 15%. Ce vreau să spun? În 2008 și în 2009 impozitul pe clădire a fost de 1,5%, adică maximum prevăzut de Codul Fiscal, plus încă o majorare de 15%, aceasta și în 2008 și în 2009.

Ceea ce propunem este pentru 2010, să rămână o cotă de 1,5% și atât; fără nici un procent de 15%, ceea ce înseamnă o scădere de 15% a impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice.

Dl. președinte - Mulțumim pentru completări, mai ales că aceste completări vin de la un specialist în domeniu.

Dl. consilier Găvan Eugen - Domnule președinte, aș ruga înainte, dacă mai sunt intervenții, ca d-na director Stamate să prezinte coordonatele principale ale acestor taxe și impozite pe 2010.

D-na director Stamate Doina - Pentru anul 2010, baza de impozitare la persoanele fizice a fost modificată în baza Codului Fiscal și nume: față de 2007, această bază de impozitare a crescut cu 20% față de impozitele și taxele locale la persoanele fizice - față de 2009, creșterea este cam cât este rata inflației, de 4,3%. Pentru celelalte impozite și taxe locale, care au fost aprobate de fiecare dată, am menținut rata inflației de 4,3%. Acest lucru este și la taxa specială, taxa de habitat și la celelalte impozite propuse și aprobate prin celelalte hotărâri de Consiliu Local.

Vreau să precizez că nu este nici o propunere de taxă nouă, cel puțin în acest moment, în acest proiect de hotărâre, ca să dezmint ce a spus domnul cu intervenția.

La propunerea Comisiei de buget-finanțe, dacă se operează acea reducere de 15%, trebuie să spun că influențează bugetul cu aproape 46 miliarde în minus. Va trebui, ca să menținem aceste chestuieli, ca în anul 2009 să găsim soluții și să depistăm resurse noi ca să putem acoperi acea diferență de 46 miliarde lei. Aceasta este singura precizare pe care am vrut să o mai spun.

Dl. președinte - Vă mulțumim frumos doamna director.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Legat de acest amendament și de scăderea pe care o presupune acest amendament pentru bugetul Consiliului Local, haideți și noi, ca și consilieri locali, să dăm dovadă că suntem alături de persoanele juridice, care au fost atât de greu încercate de criză în acest an. Și se pare că anul viitor va fi și mai greu. O să încercăm și noi, ori să găsim alte resurse, ori să ne restrângem cheltuielile, așa cum și persoanele juridice și-au restrâns cheltuielile. De asta am venit cu acest amendament, să fim și noi

9 alături de ei. Le-am luat, în perioadele bune, 1,5%, care repet, este maximum prevăzut de Codul Fiscal, le-am mai luat și 15%, haideți să dăm dovadă că suntem alături de ei.

De asemenea, dacă am înțeles eu bine de la doamna director, înseamnă că mai este ceva ce nu s-a introdus în acest proiect de hotărâre, legat de persoanele fizice.

Suntem de acord și știu că într-adevăr s-a mărit baza de impozitare conform acelei Hotărâri de Guvern. Dar am hotărât împreună că noi, ca și Consiliu local, nu mai creștem cota de nici măcar cu acea rată a inflației. Cota va rămâne aceeași, iar baza de impozitare se va mări datorită Hotărârii de Guvern. Asta am cerut noi în Comisia de buget-finanțe.

Dl. președinte - Vă mulțumesc frumos.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Eu vreau să salut măsura propusă de colegul meu și de PSD. Deși este o măsură liberală, probabil mă așteptam să fie propusă de un membru al Partidului Liberal sau Democrat Liberal. Eu zic că este o măsură bună și trebuie să o susținem pentru întreprinzătorii din Galați.

Dl. președinte - Vă mulțumesc.

Dl. consilier Mihai Alin - Și noi, ca și grup PD-L, am susținut această inițiativă, iar ca și micșorare a cheltuielilor în 2010, nu cred că va mai fi nevoie să dăm 100 miliarde către SC APĂ CANAL SA și, de aici, din start am acoperit acest minus din bugetul Consiliului Local. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Înțeleg că este campanie electorală și cine nu trebuie a invocat numele Partidului Liberal. Noi avem un regulament că dacă se invocă numele unei persoane, persoana respectivă are dreptul să dea o replică. Apropo de taxe și impozite, stimați colegi, 4 ani de zile cât ne-am ocupat noi de impozite și taxe le-am scăzut pe toate de la cota unică și terminând cu CAS. În condițiile în care primul lucru pe care l-a făcut Guvernul BOC, când a venit la putere, a fost să anuleze Ordonanța de Urgență pe care a dat-o Vosganian, prin care aduceam CAS și aduceam bonificațiile la impozitele plătite înainte, eu nu văd cum se mai poate invoca la această masă, oricine în afară de noi, subiectul taxe și impozite într-un mod favorabil sau nefavorabil. Deci, în ceea ce privește acest subiect, în condițiile în care cineva vrea să facă să apară în ziar pe un subiect pe care, nu știu cât îl înțelege, având în vedere experiența funcționării în Consiliul Local, îl rugăm să o facă fără a folosi numele Partidului Național Liberal, pentru că nu are voie. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Dați-mi voie să fac și eu o remarcă. Știți calitatea reprezentanților mass-media la această ședință și, de multe ori, după anumite dezbateri, am vizionat, ori la TV, ori am citit ziarele și să știți că sunt extrem de selectivi și nu cad în capcana celor care vor să facă campanie electorală.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Eu am rugămintea să vedem de ședința Consiliului Local, pentru o oră să luăm pauză de la campania electorală, și după aceea să discutăm campania electorală.

Dl. președinte - Propunerea domnului Ciumacenco este foarte bună. După ședință, ne putem întâlni și să discutăm de campanie.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Vreau să spun și eu două vorbe legat de acest subiect. Toată lumea știe că în Comisia de buget-finanțe sunt reprezentanții tuturor partidelor. Deci, din acest punct de vedere nu trebuie să revendicăm că este al PSD sau al PNL. Aici este ședință de consiliu. Consiliul Local, prin reprezentanții care îi are în comisia de buget-finanțe, unde sunt membrii din toate partidele, este o chestie care, zic eu, că este normală. Că s-a întâmplat acum, în luna aceasta, când este treaba cu votarea, asta este o altă chestiune. Puteam s-o amânăm, s-o facem în decembrie. Dar dacă s-a pus acum, haideți să fim de data aceasta numai consilieri locali, după aceea, discutăm și de partidele din care facem parte. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Găvan Eugen - Nu se poate, deoarece în Consiliul Local este și al patrulea grup, grupul Partidului Conservator. Noi nu putem decât să salutăm salva de cartușe electorale care s-a tras acum.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - După campania electorală, aș vrea să știu și eu cui trebuie să mă adresez, să am voie să vorbesc despre colegii din Consiliul Local. Dacă și celelalte grupuri sunt la fel de sensibile, să-mi spună. Pentru Partidul Liberal la cine trebuie să mă adresez, să-mi dea voie colegii, de la PD-L, de la PSD. Deci, la PSD se poate, este democratic. Mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu domnule consilier. Constat cu surprindere că am început de ceva timp această ședință și nu am trecut de punctul 1. Prin urmare, supun la vot punctul 1 cu amendamentul domnului consilier Constantin Aurelian, șeful Comisiei de buget-finanțe.

Dl. consilier Găvan Eugen - Domnule președinte, mai întâi trebuie întrebat inițiatorul.

Dl. președinte - Am înțeles. Voi supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Dl. Primar este inițiatorul acestui proiect de hotărâre și îl întreb dacă vrea să modifice acest proiect cu amendamentul domnului consilier Constantin Aurelian.

Dl. Primar - Supuneți la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost și apoi cu amendament.

Dl. președinte - Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat în forma inițială. Nu a trecut.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Constantin Aurelian. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 23 voturi pentru

 • - 1 abținere - dl. consilier Ion Dumitru

Punctul 2. Am spus că la punctul 2 de pe ordinea de zi venim cu punctul 37 care se referă la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009.

Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Intrăm acum la punctele 3,4 și 5 cu amendamentul pe care l-am prezentat prima dată. Vom dezbate punctele 9, 15 și 16, operațiunea de votare.

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului. Aici sunt buletine de vot pe masa fiecăruia, sunt 5 căsuțe și fiecare comisie va propune câte un membru pentru acest lucru. Rog propuneri.

Comisia 1 - dl. consilier Constantin Aurelian propune pe dl. consilier Găvan Eugen.

Comisia 2 - dl. consilier Ciumacenco Nicușor propune pe dl. consilier Olaru Constantin.

Comisia 3 - dl. consilier Cristea Mircea Răzvan propune pe dl. consilier Oancea Maricel.

Comisia 4 - dl. consilier Ilie Zanfir propune pe d-na consilier Artimof Daniela.

Comisia 5 - dl. consilier Manoliu Mihai propune pe d-na consilier Tercu Tincuța.

Punctul nr.15 - Proiecte de hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație la unitățile de învățământ din municipiul Galați.

Sunt 2 buletine de vot. Un buletin de vot este pentru Colegiul Național “Al.I.Cuza” și un buletin de vot este pentru Grădinița Particulară “Omul de Zăpadă”.

Rog propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Colegiul Național “Al.I.Cuza”.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Propun pe dl. consilier Podlați Lucian.

Dl. consilier Oancea Maricel - Propun pe dl. consilier Cristea Mircea Răzvan.

Rog propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Grădinița “Omul de Zăpadă”.

Dl. consilier Ion Dumitru - Propun pe dl. consilier Mihai Alin.

Trecem la punctul 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comisiei de evaluare și atribuțiile care îi revin, aprobată în anexa la HCL nr.190 din 10.04.2008.

Această comisie se referă la cei care vor delibera pentru transportul local din Galați în urma licitației, sau în timpul licitației. Avem un buletin de vot.

Dl. consilier Apetrăchioaie Daniel - Domnule președinte, îmi cer scuze că intervin, vis-ă-vis de comisia de evaluare, v-aș ruga ca în locul meu să facă parte colegul social democrat, președinte al Comisiei de buget-finanțe, dl. consilier Constantin Aurelian.

Dl. președinte - Nu avem nimic împotrivă. Dar vreau să vă spun ceva. Dl. președinte Cristea Mircea Răzvan are un punct de vedere pe tema aceasta. S-a stabilit ca această comisie 3, de transporturi, care lucrează de ceva timp la aceste criterii, uneori până la orele 21,00 din zi, să fie membrii.... Domnule Cristea, aveți vreo completare?

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Stimați colegi, noi ne-am înțeles asupra acestui subiect.

Dl. președinte - Dl. consilier Apetrăchioaie Daniel nu a fost la întâlnirea noastră.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Păi dacă nu a fost la întâlnirea noastră, atunci să luăm act de asemenea propuneri, după ce o să înceapă să vină. Există niște argumente foarte clare în ceea ce privește componența acestei comisii pentru că procedura va fi complicată. Să încercăm în momentul în care ne angajăm să facem un lucru să-l facem până la capăt. Eu înțeleg că au apărut colegi care au o gândire enciclopedică și se pricep la tot și le respect competența. Există o propunere și cu deosebită stimă și considerație este un proiect de hotărâre de consiliu. În primul rând, atrag atenția colegului Daniel că procedura nu este asta. Procedura este ca inițiatorul, adică dl. Primar, să fi făcut cuvenita rectificare. Măcar dacă o facem, să o facem pe regulă. Avem și noi un regulament aici. Și eu nu sunt de acord cu această schimbare. Este o comisie care a lucrat 2 luni de zile.

Dl. președinte - În urma discuțiilor cu dl. Primar, care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre, dumnealui afirmă că nu este de acord cu această modificare și să rămână comisia de transport, comisia 3 de specialitate, în continuare în această formulă. Prin urmare, comisia de numărare a voturilor să strângă buletinele de vot.

Dl. consilier Ilie Zanfir - Orice organism, orice comisie, ca să capete caracter legal, trebuie să fie format dintr-un număr impar de voturi, altfel ajungeți la balotaj și putem să nu luăm decizia corectă.

Dl. președinte - Domnule Ilie Zanfir, vă anunț că, în afară de acești consilieri, care sunt în număr de 4 aici, din staful tehnic al Primăriei...

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Stimați colegi, citiți proiectul de hotărâre, uitați-vă la el, sunt chestiuni importante, sunt chestiuni care le votăm în 3 minute, sunt chestiuni care sunt importante pentru activitatea noastră. Deja am trecut peste rectificarea de buget. Chiar am fost curios dacă acolo, de la comisia 1, va fi un punct de vedere. Cred că este prima oară în 17 ani, să avem o rectificare de buget și de la comisia 1 să nu zică nimeni nimic. În schimb, nu știu ce prezență ne trebuie la o comisie de transporturi. Vă rog frumos, priviți hotărârea de consiliu, înainte de a discuta asupra lor. Sunt 7 oameni în acea comisie.

Dl. consilier Alexe Petru - Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comisiei de evaluare și atribuțiile care îi revin - despre care comisie de evaluare este vorba? Vă plac hotărârile de Consiliu Local fără nici un grad de precizie. Acest proiect de hotărâre nu are titlu de fapt. Dacă dumneavoastră citiți undeva “proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comisiei de evaluare”, întrebăm în sală consilierii, ce este art.2 al Comisiei de evaluare? Ce este acea Comisie de evaluare? Poate este pentru făcut curățenie.

Dl. președinte - Domnule consilier Alexe, noi, la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, trebuie să facem o licitație pentru concesionarea transportului de persoane.

Dl. consilier Alexe Petru - Și asta vă împiedică să dați titlul corect acestui proiect de hotărâre?

Dl. președinte - Acesta este un titlu corect să știți.

Dl. consilier Alexe Petru - Cum să fie corect? La cine se referă? Ce este Comisia de evaluare? Ce evaluează? Poate evaluează politic situația actuală. Spuneți-mi dumneavoastră. Citiți titlul. Dacă acesta este titlul de hotărâre, eu sunt popă.

Dl. președinte - Vreau să vă spun domnule consilier, că dacă luăm din urmă hotărârea pe care o modificăm acum, noi modificăm o hotărâre care a existat cândva, care are titlu. Dacă noi mergeam și făceam istoria acestei hotărâri, o să vedeți că găseați titlul corect.

Dl. consilier Alexe Petru - Domnule președinte, este o observație de formă, după care o fac pe cea de fond - care este că suntem consilieri și noi desemnăm oamenii din comisie. Deci, dacă nu luați în considerație, bine, dacă nu, propuneți și o să votăm împotrivă, asta este tot.

Dl. președinte - La întâlnirea grupurilor, a consilierilor locali...

Dl. consilier Alexe Petru - Nu grupul hotărăște. Niciodată pe un buletin de vot - nu le dați așa - scriem noi cu mânuța noastră.

Dl. președinte - Nu, dar se fac propuneri. Dacă un proiect de hotărâre vine de la comisia din care dumneavoastră faceți parte, credeți-ne că noi avem tot respectul pentru cum ați deliberat dumneavoastră și cum ați gândit și niciodată nu ne punem întrebări dacă este corect sau nu este corect.

Dl. consilier Alexe Petru - Nu mi s-a părut că ați făcut așa în alte ocazii.

Dl. președinte - Iar acum, credeți-ne pe cuvânt, de 2 luni de zile.

Dl. consilier Alexe Petru - Nu vă cred. Eu propun să procedăm corect la vot.

Dl. președinte - Este foarte corect. Deci, domnule Ilie Zanfir, un răspuns la întrebarea dumneavoastră. În hotărâre sunt 9 membri, deci numărul este impar.

Dl. consilier Ilie Zanfir - Nu reieșea. Are dreptate dl. consilier Alexe Petru, trebuia cuprins, să știm ce votăm aici. Eu nu am auzit niciodată de comisie cu rezervă.

Dl. președinte - Așa scrie și în lege, cu rezervă. Eu propun spre aprobare acest proiect de hotărâre și vă rog să votați în forma care va fost prezentat, pentru că nu este nimic incorect. Pe buletinul de vot sunt scrise numele celor care fac parte din comisia care a muncit până acum la aceste criterii, până seara târziu.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Domnule președinte, vă rog să faceți precizarea că trebuie să încercuim și rezerva, ca în cazul în care unul se îmbolnăvește sau pleacă, sau se întâmplă ceva, rezerva rămâne valabilă. Adică, trebuie să votăm și rezerva. Cine vrea votează, cine nu, treaba lui.

Dl. consilier Bogatu Hristache - Domnule președinte, aș vrea totuși să citim - hotărârea spune clar - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comsiei de evaluare și atribuțiile care îi revin, aprobată în anexa la HCL nr.190/10.04.2008. Noi de fapt, modificăm o hotărâre. Venim cu o completare la acea hotărâre. Deci este clar până aici. Din punct de vedere al rezervelor, așa este stipulat în lege, legea privind transportul rutier, Legea nr.92 - prin faptul că se dorește ca această comisie să lucreze în plenul ei și nu acceptă absolut nici o modificare. În condițiile în care cineva lipsește, pleacă, este bolnav, atunci intră rezerva. Deci în lege este stipulată această chestiune, cu rezervă.

Dl. consilier Alexe Petru - Nu avem nimic cu rezerva. Noi am discutat doar problema că aceste propuneri se fac aici, deci procedural. Nu am discutat încă dacă suntem de acord cu persoanele.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Îmi pare rău, dar nu mă pot abține să nu-i răspund colegului nostru, d-lui viceprimar Mircea Răzvan Cristea și l-aș ruga să nu mai facă afirmații gratuite la adresa unor consilieri care nu-i cunoaște. În primul rând, legat de acel amendament pe care l-am propus. Nu l-am propus în numele Partidului Liberal care nu am nici o tangență, l- am propus în nume propriu, și credeți-mă sunt mult mai specializat decât dumneavoastră în acest domeniu.

În al doilea rând, nu țin neapărat să fac parte din această comisie, singurul lucru și singura mea dorință era ca, prin prezența mea ca președinte al Comisiei de buget-finanțe, să asigur și eu un cadru de legalitate acestei comisii. Deoarece, noi ca și comisie am propus câteva amendamente pe care am să le spun la momentul potrivit, amendamente care nu au fost luate în considerare de către inițiator. De ce? S-au luat niște hotărâri legate de înjumătățirea numărului de transportatori locali și, odată cu această hotărâre, s-a luat o hotărâre să se mențină taxa minimă, redevența minimă, care se percepe pentru fiecare mașină activă pe an. Și s-ar putea, apropo de acest buget, am dat un semnal pozitiv

16 într-adevăr persoanelor juridice, celor care își plătesc taxele și le-am micșorat impozitele, dar nu pot da același semnal pozitiv unor transportatori care se pare că fac concurență neloială transportului care aparține Consiliului Local, SC TRANSURB SA. Deci Societatea Transurb este cel care își plătește taxele și impozitele la timp, este societatea Consiliului Local și sunt transportatorii aceștia privați, care de fapt nu respectă nici o lege și știm foarte bine ce evaziune fiscală fac. Mulțumesc.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Am o cuvenită rectificare. Discutam în termeni administrativi de președintele comisiei 1 și nicidecum de o persoană. Nici nu mi-aș permite să vorbesc vreodată de o persoană. În ceea ce privește totuși gradul de cunoaștere al unor probleme, eu cred că sunt niște subiecte care țin de oraș și dacă nu au și ceva experiență de ceva ani asupra lor, este destul de greu chiar să faci propuneri la modul acesta. Pentru că nu pot să mă abțin de a face o comparație între, pe de o parte, propunerea domnului președinte de a micșora o propunere de procent pentru impozitul pe anul viitor și, pe de altă parte, o creștere a redevenței de 100% într-un alt sector de activitate. Până la urmă, care este filozofia? Să ajutăm agenții economici, sau să-i jupuim. Trebuie să existe până la urmă un echilibru.

 • 2. Orice propunere vine la o comisie care este de fond, este pur și simplu o propunere și se discută și în comisia de fond propunerea venită acolo, motiv pentru care, comisia de fond are un alt rol în ceea ce privește elaborarea hotărârii de consiliu, decât o altă comisie. Sunt chestiuni care țin de anumite aspecte, de la funcționalitatea procedurii și care vin pe undeva din experiență, nu neapărat dintr-o regulă. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu. Și pentru că discuția s-a translatat puțin spre o altă hotărâre, așteptăm să ajungem acolo și facem comentariile de rigoare.

Dl. consilier Gasparotti Florin - În cursul dimineții, am fost singurul care am susținut ca această componență a comisiei să fie supusă la vot și fiecare comisie să-și propună un consilier. Văzând că am și susținători, propun ca fiecare comisie, să-și desemneze un consilier în cadrul acestei comisii. Nu cred că argumentul domnului Cristea stă în picioare, în sensul că oricare dintre colegii noștri are competența să-și însușească legile și să facă față în această comisie de evaluare.

Dl. președinte - Vreau să vă rog să votați proiectul de hotărâre în forma în care a fost propusă de comisie, cu remarca că altădată, când vom avea reprezentanții de la maxi-taxi, operatorii și

proprietarii, vă chemăm să stați cu dumnealor să vă certați, că noi nu mai stăm acolo.

Prin urmare, vă rog frumos să deliberați și să votați pe buletinele de vot în forma în care a fost prezentat, după care se va supune la vot și amendamentul domnului consilier Gasparotti.

Aveți buletinul de vot în față, iar consilierii care au obiecții pot vota pe buletinul de vot alte nume fără nici un fel de problemă.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Dacă sunt propuneri, trebuie făcute acum. Ori facem acum propunerile, ori votăm așa cum este. Dacă votăm așa cum este, este clar că nu se mai fac alte propuneri.

Dl. consilier Mihai Alin - Domnule președinte. Eu propun să retragem acest punct și să-l băgăm în ședința următoare.

Dl. președinte - Nu, pentru că suntem deja în întârziere.

Dl. consilier Mihai Alin - Pentru a se pune la punct, să vedem care este exact procedura.

Dl. consilier Apetrăchioaie Daniel - Domnule președinte. Am o rugăminte. Haideți să votăm în formula aceasta, așa cum spune dl. viceprimar Cristea și, dacă pică, votăm cu propuneri. Deci să votăm în formula buletinelor prezentate la mapă.

Dl. consilier Trif Nicolae-Viorel - Domnule președinte, propun să luăm o pauză. Liderii de grup să se consulte cu inițiatorul, cu dl. Primar, să știm în ce mod ajungem la vot? Care este buletinul de vot final?

Mi se pare cea mai rezonabilă soluție. Nu votăm o dată pe un tip de buletin și după aceea, refacem și iar votăm și numără și comisia de 2 ori. Numărăm o dată și bine. Propun să luăm o pauză.

Dl. președinte - Am înțeles. Dar noi nu discutăm împreună în cadrul partidelor? Noi am discutat astăzi o dată, liderii de grup.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Domnule președinte. Am impresia că ne târguim aici mai rău ca la piață. Domnule secretar, vă rog frumos să precizați dumneavoastră, că sunteți omul legii. Dacă este normal și legal să votăm așa cum s-a propus această listă, sau dacă putem să facem de altă soluție tehnică. Că aici vine fiecare cu părerea lui și nu ieșim din impas. Fondul este sănătos, ne deranjează forma și asta este foarte urât.

Dl. secretar - Vreau să vă spun că votul este secret. Dacă un consilier nu este de acord cu primii 4, care sunt puși până la rezervă, nu au decât să-l taie și să pună altul, nu este nici o problemă.

Dl. consilier Trif Nicolae- Viorel - Domnule președinte, chiar un membru al comisiei, din comisia propusă, s-a retras, din câte am înțeles. Ce votăm până la urmă?

Dl. președinte - Nu, omul a făcut o propunere. A zis că se retrage în favoarea unui alt coleg, iar inițiatorul, dl. Primar, a spus că nu este de acord și să rămână în forma în care s-a stabilit.

Dl. consilier Trif Nicolae-Viorel - Și merge în comisie contra voinței lui?

Dl. președinte - Haideți, că pierdem timpul. Și dacă vrea cineva în locul meu, să spună că eu mă retrag. Nu este nici un fel de problemă.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Domnule președinte, mai intervin o dată. Se caută fel de fel de tertipuri ca să stăm în bălăcăreala asta aici. Tot spune că votăm contra voinței lui. Avem rezervă. Haideți să terminăm odată cu treaba aceasta. Dl. Matei a spus foarte clar. Cine vrea votează, cine nu, trece pe altul.

Dl. președinte - Vă rugăm frumos, comisia de numărare a voturilor să strângă toate buletinele de vot. Este atât de neînsemnată treaba aceasta. Să-i văd eu pe cei care au făcut gălăgie, că se bagă pe sub mașini, să vadă gradul de confort și să vadă dacă are Euro nu știu cât, să vadă dacă au banchete curate și mai știu eu ce.

Dl. președinte - D-na consilier Artimof Daniela va anunța rezultatul voturilor.

D-na Consilier Artimof Daniela - Pentru Consiliul de Administrație la Grădinița Particulară “Omul de Zăpadă”, propunerea în persoana domnului consilier Mihai Alin a întrunit 22 voturi pentru, deci a trecut.

Propunerea pentru Consiliul de Administrație la Colegiul Național “Al.I.Cuza” - nominalizații au întrunit următorul număr de voturi:

Dl. consilier Podlați Lucian - 10 voturi pentru

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - 10 voturi pentru

Dl. consilier Mihai Alin - 2 voturi pentru

În concluzie, nu a trecut.

Dl. președinte - Prin urmare, vom supune altădată la vot reprezentanții Consiliului de Administrație la Colegiul Național “Al.I.Cuza”. Mai departe d-na consilier.

D-na Consilier Artimof Daniela - votul exprimat pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor prezentate în cadrul procedurii de licitație publică, pentru serviciile de transport public local în municipiul Galați s-a soldat cu următoarele rezultate:

Dl. consilier Roman Apostol Picu - 15 voturi “da”.

Dl. consilier Bogatu Hristache - 15 voturi “da”.

Dl. consilier Apetrăchiaoie Daniel - 14 voturi “da”.

Dl. consilier Oancea Maricel - 15 voturi “da”.

În concluzie, dumnealor au întrunit numărul de voturi pentru a accede în această comisie. În schimb, rezerva, nominalizarea făcută în persoana domnului consilier Cristea Mircea Răzvan a întrunit numai 10 voturi “da”.

În final, pentru Serbările Galațiului, aici lucrurile stau foarte bine:

Dl. consilier Găvan Eugen a întrunit 24 voturi pentru.

Dl. consilier Olaru Constantin a întrunit 23 voturi pentru.

Dl. consilier Oancea Maricel a întrunit 24 voturi pentru.

D-na consilier Artimof Daniela a întrunit 24 voturi pentru.

D-na consilier Tercu Tincuța a întrunit 24 voturi pentru.

Aici nu este nici o miză, toată lumea a întrunit numărul de voturi. Mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumim și noi.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Inițiatorul, în mod normal și consiliul, trebuie să hotărască în ceea ce privește rezerva, să rămână, pe dispoziție de Primar, din funcționarii din Primărie. Prezența mea, chiar și ca rezerevă, era undeva la limită, pentru că eu fiind viceprimar nu prea aveam ce căuta în comisia aceasta, iar votul este bine-venit. Și să rămână rezerva din funcționarii Primăriei, pentru că în condițiile în care comisia nu are cvorum, este bine să fie cineva care este din Primărie și face cvorum imediat.

Dl. președinte - Vreau să vă anunț că avem deja rezerva compusă din 5 membrii numiți prin dispoziție de dl. Primar.

Supun la vor proiectele de hotărâri care au avut buletinele de vot.

Dl. consilier Alexe Petru - Vă rog să luați hotărârile pe rând.

Dl. președinte - Bine, le vom vota pe fiecare în parte.

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului.

A venit și d-na consilier Tercu Tincuța. Suntem prezenți 25 consilieri.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 15  - Proiecte de hotărâri privind desemnarea

reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație la unitățile de învățământ din municipiul Galați.

Acest punct nu a trecut.

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comisiei de evaluare și atribuțiile care îi revin, aprobată în anexa la HCL nr.190 din 10.04.2008.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru.

 • -  5 voturi împotrivă - dl. consilier Mihai Alin, dl. consilier Trif Nicolae-Viorel, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Dobrea Victor și dl. consilier Alexe Petru.

Și acum, pentru colegii care au fost curioși, să vadă cum arată hotărârea modificată, 190 - la punctul 16 - de către staful tehnic al Primăriei, care a și pus hotărârea care vă interesează pe computer.

Trecem mai departe la punctul 2, așa cum era pe ordinea de zi, în forma inițială.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.3/2007 referitoare la stabilirea obligației de plată cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care dețin terenuri proprietatea municipiului Galați și le utilizează în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, pentru anul 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru - dl. consilier Radu Gheorghe nu mai este în sală.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.300/28.09.2001, referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, a Pieței Micro 20, Societății Comerciale Administrarea Piețelor Agroalimentare SA Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru - a revenit dl. consilier Radu Gheorghe.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului zgomotului ambiental în municipiul Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe durata existenței construcției Spitalului CF “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a unui teren din Galați, str.Moruzzi nr.5 aferent spitalului.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de extindere iluminat.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.17, Cap.VIII din Măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților, aprobate prin HCL nr.79/2002.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Alexe Petru - O singură întrebare tehnică - ce înseamnă acțiuni de înfăptuire a curățeniei?

Dl. președinte - O figură de stil.

Dl. consilier Alexe Petru - Noi votăm figuri de stil? Notați presa.

Dl. președinte - Altfel de discuții decât cele semantice.

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 22 voturi pentru.

 • - 1 abținere - dl. consilier Găvan Eugen.

 • -  2 voturi împotrivă - dl. consilier Alexe Petru și dl. consilier Bucatanschi Mihail.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Galați.

Acesta se aprobă doar cu o prelungire, fără modificări. Acestea sunt informațiile de ultimă oră. Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Găvan Eugen - Aș ruga-o totuși pe d-na arhitect șef să ne prezinte stadiul în care se află PUG-ul la această oră. Poate pe undeva, și motivele de prelungire a acestui termen, înainte de intervenții.

Dl. președinte - Rog pe d-na arhitect dacă este prezentă.

D-na arhitect șef lugan Florentina - PUG-ul în acest moment se află la etapa I a contractului, contractul având 4 etape. Are o întârzire de 16 luni de fapt în execuție. Procedura de prelungire a perioadei de valabilitate a PUG-ului actual este o procedură curentă întâmpinată și de alte municipii din țară. Practic, se prelungește exact în forma în care a fost elaborat și aprobat. Am avut o intervenție de a face o completare a regulamentului local de urbanism, dat fiind modificările în evoluția orașului care s-au petrecut în ultimii 10 ani, dar aceste completări au fost respinse de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințe, precum și de către Inspecția de Stat în Construcții și ni s-a recomandat să facem o prelungire a valabilității PUG-lui exact în forma în care este în prezent. Iar dacă dorim să facem completări sau modificări ale regulamentului local de urbanism aferent acestui PUG, acestea pot fi inițiate separat, aprobate tot prin hotărâre de consiliu local, dar trebuie să aibă baza de studii fundamentale sau chiar planuri urbanistice zonale.

Întârzierea PUG-ului se datorează din vina ambelor părți: a contractantului și a beneficiarului, dat fiindcă inițial contractul a fost condiționat că termenele vor fi calculate din momentul transmiterii tuturor datelor de către Primărie, date solicitate de proiectant.

Unele date am constatat că nu există nici măcar în evidența Primăriei, drept pentru care suntem în proces de a face rost de astfel de date. În primul rând, prima fază, actualizarea suportului topografic este întârziată foarte mult în acest moment. Discuțiile de ultimă oră cu proiectantul au fost să demareze lucrarea pentru etapele următoare în paralel cu finalizarea primei etape.

Dl. consilier Dobrea Victor - Dar după 16 luni întârziere, astăzi avem un termen totuși de finalizare? Putem să votăm “pentru” la un anumit termen?

D-na arhitect șef lugan Florentina - Din ce am avut corespondență cu Ministerul și Inspecția de Stat în Construcții, ni s-a aprobat să votăm prelungirea valabilității PUG-ului actual până la data intrării în valabilitate a noului PUG. Nu se recomandă a se vota o anumită dată calendaristică, întrucât dacă până la acea dată nu se finalizează noul

PUG, nu se mai poate face o prelungire după aceea. În plus, aș vrea să adaug, contractul cu proiectantul are o durată de 24 luni, exclusiv perioada alocată avizării, adică, avem termene destul de clare

23 referitoare la predările fazelor și etapelor de proiectare, dar nu putem garanta și nici proiectantul cât va dura obținerea avizelor necesare PUG-ului, dat fiind că aceasta ține exclusiv de avizatori.

Dl. președinte - Vă mulțumesc frumos. Dl. consilier Găvan, vă rog.

Dl. consilier Găvan Eugen - Am o întrebare totuși. Dacă în datele necesare elaborării PUG-ului, aveți ceva probleme pe circuitul Primăriei - de la anumite direcții, servicii, etc.?

D-na arhitect șef lugan Florentina - Avem toată colaborarea din partea celorlalte direcții. Problema este că nu au nici ei aceste date. Aș spune că în primul rând ne lipsesc date referitoare la teritoriul administrativ și la teritoriul intravilan al municipiului Galați. Nu sunt nici la cadastru, nici la OCPI. Se pare că ei au lucrat tot de pe PUG-ul vechi, care nu avea un inventar de coordonate și nu a fost actualizat. Ni s-a transmis că există un dosar privind limita teritoriului administrativ al Galațiului făcut în anii 1960 și ceva și de atunci nu a mai fost verificat, actualizat. În acest moment, suntem în corespondență cu Consiliul Județean și le-am cerut ajutorul să ne transmită PUG-urile actualizate ale tuturor comunelor limitrofe, cu inventarul de coordonate aferent, astfel încât, măcar să putem deduce teritoriul care ar fi al municipiului Galați, în prezent.

Dl. consilier Găvan Eugen - Să înțeleg că noi ne luăm după PUG-urile comunelor, ca să ne stabilim noi teritoriul?

D-na arhitect șef lugan Florentina - În acest moment, verificăm teritoriul, dosarul cu toate documentațiile despre teritoriul administrativ, așa cum a fost moștenit, îl verificăm cu datele actualizate de către teritoriul comunelor din jurul Galațiului.

Ar fi trebuit făcută o procedură de reverificare și identificare cu inventarul de coordonate ale teritoriului actual.

Dl. președinte - Nu vreau să am pretenția că sintetizez eu toate lucrurile acestea, dar vreau să vă pun o întrebare. Dacă nu există la momentul de față un PUG prelungit, un cetățean care vrea să-și construiască ceva în municipiul Galați, nu va putea să-și facă autorizația de construcție pentru că dumneavoastră o să-i spuneți să-și facă PUZ. Nu? Și atunci asta înseamnă cheltuieli suplimentare și din cauza asta, este foarte important să facem această prelungire de PUG. Nu?

D-na arhitect șef lugan Florentina - Da. Pot să citesc articolele din Legea nr.350/2001.

Dl. președinte - Este suficient. Supunem la vot.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Mai sunt luări de cuvânt pe această temă.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Domnule președinte, noi trebuie să plecăm, am anunțat că la ora 18,30 trebuie să plecăm. Vă rog să supuneți la vot, ca să putem vota toți acest punct.

Dl. președinte - Pentru că dl. Răzvan Avram și-a arătat intenția de a vorbi, să-l lăsăm să-și spună punctul de vedere.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Vă mulțumesc. Fac parte din Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător. Aș dori, colegii să mă contrazică - eu cred că facem parte din comisia PUD-urilor, altceva nu se face în această comisie. Suntem blocați cu PUD-urile și vom fi blocați în continuare prin prelungirea acestui PUG, pentru că nu există niște reglementări foarte clare și obligăm cetățenii să facă PUD-uri și PUZ-uri anapoda. Ca un exemplu: aș putea spune că cineva care locuiește pe str.Arcașilor și vrea să-și facă o casă acolo, acum noi îi cerem PUD pentru că pe acolo, în PUD-ul nostru este porumb. În noul PUG, acolo sunt locuințe. Persoana respectivă trebuie să plătească un PUD pentru că acest Plan Urbanistic General nu a fost terminat la timp.

PUG-ul la lege scrie că se actualizează la maxim 10 ani, - maxim 10 ani se întâmplă pe 11 noiembrie, dacă îmi aduc aminte destul de bine. Înclin să cred că se dorește prelungirea acestui PUG și interimatul acestuia, datorită unor interese din partea arhitectului de a se da cât mai multe astfel de PUD-uri și PUZ-uri cetățenilor din Galați. Pentru a plăti pentru extindere de balcon trebuie să-i dai PUD sau PUZ, sau eu știu ce se mai oferă acolo. Când în mod normal, prin PUG putem stabili: se poate face extinderea la parter pe strada respectivă, sau nu? Sau, pentru un balcon, vine cineva, cheltuie zeci de milioane, vine la comisie și noi spunem că nu putem să-i dăm că face extindere pe spațiul verde. Și el spune: “stați domnule, mi-ați dat să plătesc PUD-ul respectiv de 40 milioane”. Deci părerea mea că după prelungirea acestui PUG, orice cetățean al Galațiului, care va primi din partea Primăriei obligația de a face un PUD sau un PUZ, se poate îndrepta penal împotriva noastră, să-i plătim noi PUD-ul respectiv pentru că nu noi nu am aprobat la timp acest PUG. Deci, acum noi nu trebuie să votăm prelungirea lui. Trebuie făcută, pentru că într-adevăr am bloca cumva procesul de construcție în Galați, însă eu aș avea un amendament ca toată PUD-urile sau PUZ-urile care vor fi date de Primărie, după data de 11 noiembrie, să fie suportate de Primărie sau de cei care au fost vinovați de neterminarea PUG-ului la timpul respectiv. Pentru că cetățenii după aceea o să se îndrepte împotriva mea și o să spună: “eu am făcut PUD pentru că voi ați prelungit Planul Urbanistic respectiv”. Vă mulțumesc.

D-na arhitect șef - În primul rând, referitor la Cartierul Traian Nord, zona Arcașilor, PUG-ul a prevăzut foarte clar că pe zona respectivă sunt permise locuințe sau servicii noi, propuse cu condiția existenței unui Plan Urbanistic de Detaliu sau Plan Urbanistic Zonal aprobat.

Sincer, din punctul meu de vedere, cred că ar fi trebuit inițial un plan urbanistic zonal pentru întreg cartierul, după aprobarea PUG-ului, dar fiindcă acest lucru nu a fost făcut, și pentru că reprezintă un efort foarte mare, înțeleg că s-a preferat ca pentru fiecare lot în parte să se ceară PUD.

Dl. președinte - Vă mulțumesc frumos.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Cel mai corect din partea Primăriei era să facem acel PUZ și apoi să trimitem să facă PUD-uri.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Comisia 2 se ocupă cu PUDurile.

Dl. președinte - Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Aș dori să menționez că există și amendamentul ca după expirarea acelui PUG să plătească Primăria respectivele PUD-uri și PUZ-uri.

Dl. președinte - Dar noi acum discutăm despre prelungirea acestui PUG.                        ~

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 23 voturi pentru

 • - 2 abțineri - dl. consilier Avram Răzvan Corneliu și dl. consilier Găvan Eugen.

A plecat grupul PNL: domnii consilieri Cristea Mircea Răzvan, Oancea Maricel, Gheorghe Teodor Iulian, Manoliu Mihai și Bucatanschi Mihail. Sunt prezenți 20 consilieri.

Trecem mai departe, avem cvorumul necesar continuării acestei ședințe.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.452/24.09.2009 referitoare la aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către SC APĂ CANAL SA Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.134/17.03.2005 în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 1 an, respectiv până la data de 01.11.2010.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.458/27.09.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de un an Alianței Romilor a unei părți din Căminul internat elevi E, aflat în incinta Grupului Școlar Metalurgic situat în Galați, str.1 Decembrie 1918 nr.25.

Fac o rectificare, pentru că aici spune “ atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de un an” și este corect “atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani” - nu a fost operată această modificare.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare în vederea licitației serviciului public de transport persoane în regim regulat.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați și a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza municipiului Galați.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Mă gândeam că, odată cu modernizarea Basarabiei, până la Drumul de Centură, și cu eliminarea liniei de tramvai de pe str.Traian, să fi putut băga linii de transport pe aceste artere. Trebuie să luăm în calcul că probabil într-un an de zile vor fi funcționale aceste străzi și eu zic că se poate face o legătură foarte coerentă între diferite zone ale Galațiului pe aceste magistrale.

Dl. președinte - Am reținut precizarea dumneavostră. Nu are legătură cu proiectul, din cauza aceasta supunem la vot spre aprobare.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.14, lit.”i”din HCL nr.307/27.07.2006 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Sunt discuții. Apreciez apariția acestor piste de bicicliști, însă vreau să vă spun , am mai discutat odată, eu încalc această hotărâre și pot fi sancționat. Am un copil de 4 ani care se plimbă în Grădina Publică cu bicicleta. Cred că am putea, dacă tot umblăm la acest articol, să spunem: respectivul articol nu se aplică persoanelor sub 10 ani. Pentru că sunt foarte puține locuri și trebuie să-i ducem pe toți copiii unde sunt pistele cu bicicliști. Dacă s-ar putea să luăm în vedere faptul că anumiți gălățeni, sub o anumită vârstă, să poată circula în orice alt loc. Stabiliți acum vârsta: 8 ani, 10 ani, 12 ani, sau sub 14 ani.

Dl. președinte - Vă mulțumesc. Cred că în procesul-verbal s-a menționat acest lucru și dl. Primar este de acord cu amendamentul dumneavoastră. Din cauza aceasta, supunem la vot în forma aceasta cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al HCL 192 din 10.04.2008 referitoare la aprobarea noii structuri a rețelei de trasee a municipiului Galați.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Revin și arăt că la punctul acesta mă refeream când am discutat mai devreme.

Dl. președinte - Am înțeles. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.396/23.07.2009 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf.Apostol Andrei” Galați a imobilului Balneofizioterapie situat în Galați, str.Basarabiei nr.26 (etajul 1).

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.118/06.04.2006 referitor la atribuirea în folosință gratuită pe termen de 12 ani, Universității “Dunărea de Jos” Galați - Facultatea de Medicină, a unor părți din imobilul Central Medical (fost Centru de Diagnostic și Tratament) situat în Galați, str.Eroilor nr.34, modificată și completată de HCL 218/04.07.2006 și HCL nr.376/14.09.2006.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 25.  Proiect de hotărâre privind transmiterea la finalizarea lucrărilor din administrarea Consiliului Local în administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” a investiției Port ambarcațiuni de agrement.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Galați, str.Saturn nr.6A din administrarea Consiliului local în administrarea Direcției de Sănătate Publică Galați - Spitalul de Pneumoftiziologie Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APATERM SA până la data de 31.12.2010, a obiectivului de investiții “Centrala termică blocuri A, B, C, str.Cezar”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APATERM SA până la data de 31.12.2010, a obiectivului de investiții “Contorizare cosumuri energie termică în municipiul Galați”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru?

Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APATERM SA până la data de 31.12.2010, a obiectivului de investiții “Modernizare punct termic SC 15, Mazepa I, Galați”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea SC APATERM SA.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr42/05.08.2008 referitoare la aprobarea cofinanțării proiectului Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța pentru vârsta a III-a”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.142/2009 referitoare la aprobara realizării proiectului “Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Galați și Universitatea “Dunărea de Jos” în vederea organizării evenimentului “Zilele teatrului studențesc la Galați”, ediția a II-a.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a contribuției proprii a Grupului Școlar “Anghel Saligny” din Galați, pentru realizarea proiectului “Mereu în competiție numai prin participarea continuă la formarea profesională în domeniul construcțiilor, al asistenței sociale și al comerțului”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Calificări multiple - șansa pentru sporirea calității vieții”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Suport educativ e-learning pentru elevi și adulți”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Aș vrea o singură precizare. La punctul 33, mă uit acum pe avizul pe care îl am în față, pentru organizarea evenimentului “Zilele teatrului studențesc la Galați, ediția a II-a” - comisia de buget-finanțe, când a avut avizul în față, avea altă sumă de 22.400 RON. Acum văd altă sumă de 33.000 RON. Nu asta am avizat noi.

Dl. Primar - Noi acum avizăm suma corectă.

Dl. consilier Găvan Eugen - Pot să răspund eu aici? Marți, când erau făcute materialele, la o primă lecturare pe devizul cheltuielilor, într-adevăr figura așa. După o discuție cu d-na director Stamate, s-a mai citit încă o dată și a corectat suma. Din păcate, înțeleg că dumneaei a uitat să-și modifice pe raportul de specialitate suma și pe proiectul de hotărâre, dar în expunerea mea de motive pe acest proiect de hotărâre figurează suma corectă.

Dl. președinte - Oricum acest proiect de hotărâre a trecut și mulțumesc pentru atenționare.

 • 38. Proiecte de hotărâri privind aprobarea vânzării unor terenuri.

Aici avem lista respectivă. Consult colegii dacă putem vota lista în ansamblu. S-a aprobat.

Supun la vot acest proiecte de hotărâri în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 19 voturi pentru

 • - 1 abținere - dl. consilier Ion Dumitru.

Dl. consilier Găvan Eugen - Domnule secretar, este în regulă?

Dl. secretar - Dacă Consiliul Local aprobă, da.

Dl. consilier Găvan Eugen - Vă mulțumesc.

 • 39. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

Aici avem o listă cu toate PUD-urile. Dacă sunt discuții? Consult colegii dacă putem vota lista în ansamblu. S-a aprobat.

Supun la vot aceste proiecte de hotărâri în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind acceptul trecerii imobilului 2066 -Unitatea militară Marina, U.M. 02130 - Cazarma 765, situat în Galați, str.Săvinești nr.2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Galați, str.Sulfinei nr.5, soților Șerban Petre și Rodica, evacuați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 42. Interpelări, intervenții, cereri.

 • 43. Diverse.

Dl. consilier Alexe Petru - Ne-am lămurit puțin mai mult cu hotărârea în litigiu la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 a Comisiei de evaluare și atribuțiile care îi revin - în afară de repetiția pentru eroarea de fond, adică din formulare, mai există la lectura atentă - această comisie se numește prin dispoziție a Primarului pentru cei care fac parte din aparatul Primăriei. Există articol introdus care spune clar că nominalizarea consilierilor locali ca membrii prinși, în membrilor de rezervă, se face prin vot în Consiliul Local. Vă avertizez, comisia de fond care a votat această hotărâre există în totalitatea ei pe lista propusă de dumneavoastră. Există o mare suspiciune că nu există interes ascuns aici. Nominalizarea nu sa făcut. Cine este persoana de rezervă? Deci hotărârea este incompletă, prin urmare nulă.

Dl. președinte - Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Trecem cu vederea suspiciunea vis-ă-vis de colegii dumneavoastră. Dacă mai sunt interpelări?

Dl. consilier Dobrea Victor - Aș vrea, dacă dl. Primar poate să mă lămurească: 2 salariați de la întreprinderea unde lucrez au primit locuințe și locuiesc în Cartierul D.Cantemir. Întâmplător sau nu, li s-au expirat buletinele. Oamenii m-au întrebat dacă s-a stabilit în vreun fel regimul juridic al acestei zone.

Dl. Primar - Deocamdată nu s-a stabilit la capitolul buletine. Dar probabil că până la sfârșitul anului se va stabili. Acestea sunt relațiile cu vecinii și lipsa legislației în România.

Dl. președinte - Deci, aveți șanse mari să aveți 2 subalterni brăileni.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Aș dori să fac o întrebare domnului Primar, puțin cam nesportivă. Cred că ar fi normal, zic eu, să participe toți directorii care au proiecte de hotărâri la ședința de consiliu. Marea majoritate vin și sunt unii care vin permanent. Sunt un consilier de cursă lungă și am sesizat acest lucru. Și nu este numai sesizarea mea, ci și a altor colegi. Aș fi vrut să pun niște întrebări la unele lucrări de la patrimoniu, dar nu am fost onorat niciodată cu prezența acestei directoare și nu știu de ce. Eu vreau să spun, dacă este sau nu obligatoriu să vină, să susțină, să fie prezent măcar la punctele care privesc.

Dl. primar - O corectăm domnule Rainea. Îi aducem pe toți aici, cu hârtie de la secretar, cu hotărârea Consiliului Local. Au, nu au treabă, să vină la consiliu.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Eu am spus numai directorii care au proiecte de hotărâri. De ce trebuie să îi aducem pe toți aici?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Vreau să spun că la Consiliul Județean există o astfel de hotărâre și nu cred că este rău dacă se aplică și la Consiliul Local.

Dl. președinte - Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte interpelări, ședința noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o seară bună.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Roman Apostol Picu

SECRETAR

Grigore Matei

ÎNTOCMIT Ioana Morîndău