Hotărârea nr. 7/2009

Inlocuirea doamnei Rosca Lucretia din comisia de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 1.06.2008, cu domnul consilier Ilie Zanfir

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.7

din 3 02 2009

privind: înlocuirea doamnei Roșca Lucreția din comisia de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 1 06 2008, cu domnul consilier Ilie Zanfir.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:51/3 02 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.10 344/3 02 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 342/3 02 2009, al Secretarului municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 4 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.35/2002,actualizată, aprobată de Legea nr.673/2002;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă înlocuirea doamnei Roșca Lucreția din comisia de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 1 06 2008, cu domnul consilier Ilie Zanfir.

Art.2 - HCL nr. 1/20 06 2008 2008 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 1 06 2008 se modifică corespunzător.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei