Hotărârea nr. 677/2009

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul nou de investitii propus pentru anul 2009, "Amenajare scuar Bd. Galati - Str. Otelarilor"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.677

din 22 12 2009

privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul nou de investiții propus pentru anul 2009, “Amenajare scuar Bd. Galați - Str. Oțelarilor”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 709/2411 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.115 784/11 11 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 786/11 11 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul nou de investiții propus pentru anul 2009, “Amenajare scuar Bd. Galați - Str. Oțelarilor”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian


ANEXA

La HCL nr.677/22 12 2009

Amenajare scuar Bd. Galați - Str. Oțelarilor

Prin proiecte se prevede amenajarea scuarului având următoarele necesități și oportunități:

 • •  Amenajarea terenului, evacuare resturi din beton, nivelare și refacerea stratului vegetal urmat de gazonarea terenului cu material rezistent la condițiile climatice și trafic intens, plantarea de arbuști și gard viu, montarea de instalații automate de irigat, etc.;

 • •  realizarea de balustrade de protecție la aleile pentru treceri de pietoni;

 • •  amplasarea unui gard metalic prefabricat pe lungimea scuarului pentru evitarea traversării prin locuri nepermise;

 • •  refacerea aleilor pietonale cu dale ecologice și rampe acces persoane cu handicap;

 • •  montarea unor fântâni de băut apă, a unui număr suficient de hidranți de grădină în sistem automat de irigații, respectiv realizarea rețelelor de apă și canalizarea;

 • •  execuția a 6 grupuri de fântâni arteziene în rondou și a 19 fântâni arteziene pe scuar;

 • •  extinderea rețelei de iluminat respectiv realizarea iluminatului ornamental;

 • •  amplasarea corespunzătoare a 9 coșuri de gunoi ecologice stradale;

 • •  Eliberarea terenului de resturi de materiale și transportul materialelor recuperabile (dacă există) la depozitul P.M.G. din cartier Traian Nord în vederea casării.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Amenajare scuar Bd. Galați - Str. Oțelarilor

 • -  Valoarea totală a investiției = 969.373,16 lei;

 • -  Din care C+M = 893.817,95 lei;

 • -  Capacități: suprafața totală teren ST = 8746,90 mp.

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.