Hotărârea nr. 673/2009

Modificarea si completarea anexei 3 la Contractul de concesiune a serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele principale din reteaua de trasee a Municipiului Galati si a unor bunuri conexe activitatii de transport proprietate a Consiliului Local Galati, aprobat prin HCL nr. 287/14.04.2005

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.673 din 22 12 2009

privind modificarea și completarea anexei 3 la Contractul de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele principale din rețeaua de trasee a Municipiului Galați și a unor bunuri conexe activității de transport proprietate a Consiliului Local Galați, aprobat prin HCL nr.287/14 04 2005

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 741/14 12 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.128 298/15 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 300/15 12 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” , alin.5, lit.”a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei 3 la Contractul de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele principale din rețeaua de trasee a Municipiului Galați și a unor bunuri conexe activității de transport proprietate a Consiliului Local Galați, aprobat prin HCL nr.287/14 04 2005, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența lunară datorată pentru aceste bunuri, se propune la nivelul amortizării lunare, care este în sumă de 300.478 lei

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae