Hotărârea nr. 659/2009

Aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2010 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.659

din 22 12 2009

privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2010 cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, în vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT din municipiul Galati, în temeiul Legii 34 / 1998

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:767/1512 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12

2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.128 258/15 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 260/15 12 2009, al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1,art.12, art.13, art.14 din HG nr.1153/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției pe anul 2010 cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, în vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT din municipiul Galati, în temeiul Legii 34 / 1998.

Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA La HCL nr.659/22 12 2009

C O N VE N ȚIE

Nr. ______/________2010

pentru acordarea de servicii de asistență socială

În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

CONSILIUL LOCAL GALAȚI cu sediul în Galați str. Domnească nr. 38, tel. 0236 / 307700 cod fiscal nr. 3814810 , cont de virament RO73TREZ30624680259XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. DUMITRU NICOLAE -PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI, și

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP “Sporting Club” cu sediul în Galați, str. Nae Leonard, nr. 34, bl. S12, parter, cod postal 800694, tel. 0236/ 468685, cod fiscal 10956264, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont RO20BRDE180SV13068481800 deschis la Banca Romană de Dezvoltare, Sucursala Galați, reprezentată de Cristea Vasile -președintele asociatiei, au convenit următoarele:

 • I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Asociatia Persoanelor cu Handicap “Sporting Club” a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială: CENTRUL DE ZI SI SANATATE “ACCES pentru TOTI ” -centru de recuperare, reabilitare, incluziune sociala pentru persoanele cu handicap fizic si asociat din municipiul Galati, pentru un număr lunar mediu de 100 asistati .

 • 2. Subvenționarea de către Consiliul Local de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de Asociatia Persoanelor cu Handicap “Sporting Club” în limita sumei de 72.000 lei în anul 2010.

 • 3. Suma alocata va fi utilizata pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

> Cheltuielile cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale;

 • > Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;

 • > Cheltuieli cu iluminatul;

 • > Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa canal, salubrizare, telefon, incalzire ;

 • > Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

 • > Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale de curatenie pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli carburanti, lubrefianti necesarari pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

 • II. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010.

 • III. Obligațiile asociației sunt :

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2. Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată

 • 3. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Consiliul Local, precum si a

 • 4. Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la Consiliul Local, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția;

 • 5. Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii nr 34 / 1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 6. Comunicarea în termen de 30 de zile la Consiliul Local, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7. Asigurarea accesului la sediul asociației și a unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Consiliul Local să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documenteleor solicitate ;

 • 8. Regularizarea sumelor primite si necheltuite cu titlu de subventie in baza conventiei se va face cu 5 zile inainte de 31.12.2010.

 • 9. Utilizarea programului «AJUTOARE SOCIALE » si depunerea in format electronic conform aplicatiei a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecarei luni , pentru luna anterioara.

 • 10.   Decontarea cheltuielilor cu salariile se va face potrivit sistemului de stabilire a salariilor pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu viza Serviciului Management, Resurse Umane, Salarizare.

 • IV. Obligațiile Consiliului Local sunt:

 • 1. Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni a subvenției acordate;

 • 2. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către asociație;

 • V. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

În situația în care Consiliul Local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Consiliul Local va notifica imediat asociației această situație.

În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

 • VI. Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7.

Consiliul Local, va notifica asociației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII. Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează :

 • a. Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c. La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

 • IX. Litigii

În caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

 • X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Consiliului Local Galați, în două exemplare.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică,

Ec.Doina Stamate

Director

Direcția Administrație Publică Locală

Viorica Palade

Control Financiar Preventiv,

Ec. Rodica Câmpeanu

Avizat juridic,

C.j. Mirela Roman

Compartiment Dezvolatare Servicii Sociale

Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala

C.j Mihaela Alupoaei

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP “Sporting Club

PRESEDINTE

Cristea Vasile


Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian