Hotărârea nr. 651/2009

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.651

din 22 12 2009

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 740/14 12 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.128 282/15 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 284/15 12 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 48 566/2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri extrabugetare, pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II, III și IV , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri proprii și subvenții, pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri în afara bugetului local , pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II, III și IV , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ROMANIA


Primaria Municipiului Galati


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2009

H.C.L. Nr. 12 din 22.12.2009

ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(rd.3+89+95+102+142)

00.01

500,618.00

-10,938.00

489,680.00

2

VENITURI PROPRII(rd.3-33-86+89+95)

48.02

313,933.00

-13,975.00

299,958.00

3

I. VENITURI CURENTE(rd.4+55)

00.02

454,732.00

-11,416.00

443,316.00

4

A. VENITURI FISCALE(rd.5+18+21+32+52)

00.03

401,559.00

489.00

402,048.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(rd.6+9+15)

00.04

156,521.00

4,776.00

161,297.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

4,313.00

1,208.00

5,521.00

7

Impozit pe profit(rd.8)

01.02

4,313.00

1,208.00

5,521.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

4,313.00

1,208.00

5,521.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

152,208.00

3,568.00

155,776.00

10

Impozit pe venit(rd.11)

03.02

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pa

03.02.18

0.00

0.00

0.00

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(rd.13 la 14)

04.02

152,208.00

3,568.00

155,776.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

150,366.00

3,534.00

153,900.00

14

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

1,842.00

34.00

1,876.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL(rd.16)

00.07

0.00

0.00

0.00

16

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital(rd.17)

05.02

0.00

0.00

0.00

17

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

18

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL(rd.19)

00.08

0.00

0.00

0.00

19

Impozit pe salarii(rd.20)

06.02

0.00

0.00

0.00

20

Impozitul pe salarii restante din ani anteriori

06.02.02

0.00

0.00

0.00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(rd.22)

00.09

73,307.00

-1,300.00

72,007.00

22

Impozite si taxe pe proprietate(rd.23+26+30+31)

07.02

73,307.00

-1,300.00

72,007.00

23

Impozit si taxa pe cladiri(rd.24 la 25)

07.02.01

62,429.00

0.00

62,429.00

24

impozit si taxa pe cladiri pf

07.02.01.0

13,753.00

0.00

13,753.00

25

Impozit si taxa cladiri pj

07.02.01.0:

48,676.00

0.00

48,676.00

26

Impozit si taxa pe terenuri(rd.27 la 29)

07.02.02

8,080.00

0.00

8,080.00

27

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

2,688.00

0.00

2,688.00

28

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

4,210.00

0.00

4,210.00

29

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,182.00

0.00

1,182.00

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,792.00

-1,300.00

1,492.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

6.00

0.00

6.00

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd-33+41+43+46)

00.10

171,731.00

-2,987.00

168,744.00

33

Sume defalcate din TVA(rd.34 la 40)

11.02

148,895.00

13.00

148,908.00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru actiuni transfera

11.02.01

0.00

0.00

0.00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

148,447.00

0.00

148,447.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea en

11.02.03

0.00

0.00

0.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea,

11.02.04

0.00

0.00

0.00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

0.00

39

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sist.d

11.02.06

448.00

13.00

461.00

40

Sume defalcate din TVAentru finantarea Programului de dezv a infrastr

11.02.07

0.00

0.00

0.00

41

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.42)

12.02

286.00

0.00

286.00

42

Taxe hoteliere

12.02.07

286.00

0.00

286.00

43

Taxe pe servicii specifice(rd.44 la 45)

15.02

15.00

0.00

15.00

44

Impozit pe spectacole

15.02.01

15.00

0.00

15.00

45

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

0.00

46

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

22,535.00

-3,000.00

19,535.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport(rd.48 la 49)

16.02.02

15,644.00

0.00

15,644.00

48

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.0

9,551.00

0.00

9,551.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.0:

6,093.00

0.00

6,093.00

50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.02.03

6,486.00

-3,000.00

3,486.00

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.02.50

405.00

0.00

405.00

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(rd.53)

00.11

0.00

0.00

0.00

53

Alte impozite si taxe fiscale(rd.54)

18.02

0.00

0.00

0.00

54

Alte impozite si taxe

18.02.50

0.00

0.00

0.00

55

C. VENITURI NEFISCALE(rd.56+66)

00.12

53,173.00

-11,905.00

41,268.00

56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.57+64)

00.13

19,671.00

-629.00

19,042.00

57

Venituri din proprietate(rd.58+59+60+61+63)

30.02

19,671.00

-629.00

19,042.00

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.02.01

0.00

331.00

331.00

59

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.02.03

0.00

0.00

0.00

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

19,671.00

-1,185.00

18,486.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

61

Venituri din dividente(rd.62)

30.02.08

0.00

225.00

225.00

62

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0:

0.00

225.00

225.00

63

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

0.00

64

Venituri din dobanzi(rd.65)

31.02

0.00

0.00

0.00

65

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

0.00

66

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.67+75+78+83-86)

00.14

33,502.00

-11,276.00

22,226.00

67

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(rd.68 la 74)

33.02

495.00

0.00

495.00

68

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

270.00

0.00

270.00

69

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

130.00

0.00

130.00

70

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

95.00

0.00

95.00

71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

0.00

72

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unita

33.02.27

0.00

0.00

0.00

73

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

0.00

0.00

0.00

74

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

0.00

75

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(rd.76 la 77)

34.02

550.00

750.00

1,300.00

76

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

550.00

750.00

1,300.00

77

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0.00

0.00

0.00

78

Amenzi, penalitati si confiscari(rd.79 la 82)

35.02

16,199.00

-9,400.00

6,799.00

79

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

35.02.01

16,199.00

-9,400.00

6,799.00

80

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarati

35.02.02

0.00

0.00

0.00

81

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte s

35.02.03

0.00

0.00

0.00

82

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

0.00

0.00

83

Diverse venituri(rd.84 la 85)

36.02

16,208.00

-2,626.00

13,582.00

84

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publ

36.02.05

0.00

0.00

0.00

85

Alte venituri

36.02.50

16,208.00

-2,626.00

13,582.00

86

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(rd.87 la 88)

37.02

50.00

0.00

50.00

87

Donatii si sponsorizari

37.02.01

50.00

0.00

50.00

88

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

89

II. VENITURI DIN CAPITAL(rd.90)

00.15

6,160.00

-2,650.00

3,510.00

90

Venituri din valorificarea unor bunuri(rd.91 la 94)

39.02

6,160.00

-2,650.00

3,510.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

91

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

400.00

400.00

92

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

660.00

0.00

660.00

93

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

94

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

5,500.00

-3,050.00

2,450.00

95

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(rd.96)

00.16

1,986.00

104.00

2,090.00

96

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(rd.97+98+99+101)

40.02

1,986.00

104.00

2,090.00

97

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor insti

40.02.06

150.00

0.00

150.00

98

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si jur

40.02.07

0.00

0.00

0.00

99

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0.00

0.00

0.00

100

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casa

40.02.11

0.00

0.00

0.00

101

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

1,836.00

104.00

1,940.00

102

IV. SUBVENTII(rd.103)

00.17

30,687.00

1,276.00

31,963.00

103

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(rd.104+137)

00.18

30,687.00

1,276.00

31,963.00

104

Subventii de la bugetul de stat(rd.100+105+125)

42.02

30,687.00

1,276.00

31,963.00

105

A. De capital(rd.106+107+108+109+110+111+112+115+116+117+118+119+120+

00.19

5,497.00

1,276.00

6,773.00

106

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

1,500.00

0.00

1,500.00

107

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

0.00

108

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

0.00

109

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

0.00

110

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de

42.02.06

0.00

0.00

0.00

111

Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

0.00

112

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimenta

42.02.09

0.00

0.00

0.00

113

Finantarea subprogr privind pietruirea si/sau asfaltarea drumurilor d

42.02.09.0

0.00

0.00

0.00

114

Finantarea suprogramului privind alimentarea cu apa

42.02.09.0:

0.00

0.00

0.00

115

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al construct

42.02.10

1,100.00

1,160.00

2,260.00

116

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

1,712.00

0.00

1,712.00

117

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de med

42.02.13

0.00

0.00

0.00

118

Subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor d

42.02.14

1,170.00

85.00

1,255.00

119

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.15

0.00

0.00

0.00

120

Subventii de la bugetul de stat investitiile la spitale

42.02.16

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

121

Subvenții pentru finalizarea lucr de constr a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

0.00

122

Subvenții primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului

42.02.18

0.00

0.00

0.00

123

Subvenții catre bugetele locale Progr. Operational Regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

0.00

124

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustin

42.02.20

15.00

31.00

46.00

125

B. Curente(rd.126 la 136)

00.20

25,190.00

0.00

25,190.00

126

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0.00

0.00

0.00

127

Subventii primite din Fondul de Interventie

42.02.28

0.00

0.00

0.00

128

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

129

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilo

42.02.32

18,091.00

0.00

18,091.00

130

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1,500.00

0.00

1,500.00

131

Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne ca

42.02.34

350.00

0.00

350.00

132

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale

42.02.35

199.00

0.00

199.00

133

Subventii pentru acordarea trusoului pentru noi nascuti

42.02.36

400.00

0.00

400.00

134

Subventii de la B.S. catre bugetele locale pentru programe de electri

42.02.37

0.00

0.00

0.00

135

Subventii de la B.S. catre bugetele locale pt investitii in turism

42.02.40

2,940.00

0.00

2,940.00

136

Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii

42.02.41

1,710.00

0.00

1,710.00

137

Subventii de la alte administratii(rd.138 la 141)

43.02

0.00

0.00

0.00

138

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protecti

43.02.01

0.00

0.00

0.00

139

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele loca

43.02.04

0.00

0.00

0.00

140

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asi

43.02.07

0.00

0.00

0.00

141

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentr

43.02.08

0.00

0.00

0.00

142

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate(rd.143+146+149+150

45.02

7,053.00

1,748.00

8,801.00

143

Fondul European de Dezvoltare Regionala(rd.144 la 145)

45.02.01

6,544.00

1,686.00

8,230.00

144

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0

30.00

56.00

86.00

145

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.0.

6,514.00

1,630.00

8,144.00

146

Fondul Social European(rd.147 la 148)

45.02.02

509.00

62.00

571.00

147

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.0

0.00

0.00

0.00

148

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.0.

509.00

62.00

571.00

149

Fondul de Coeziune

45.02.03

0.00

0.00

0.00

150

Fondul agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

151

Fondul European de Pescuit

45.02.05

0.00

0.00

0.00

152

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

45.02.07

0.00

0.00

0.00

153

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

45.02.08

0.00

0.00

0.00

154

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

45.02.15

0.00

0.00

0.00

155

Alte facilitati si instrumente postaderare

45.02.16

0.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta, Dumitru Nicolae

Rectficari Cheltuieli buget local

2009


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Autoritati publice si actiuni externe 51.02

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedentii si 85 recuperate in anul curent

Alte servicii publice generale

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Dobanzi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL III. DOBANZI

Transferuri cu caracter general intre 56.02 diferite nivele ale administratiei

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI 51 ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Ordine publica si siguranta nationala 61.02

01. CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI 51 ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Invatamant 65.02

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

34,816.00

-184.00

34,632.00

23,431.00

-68.00

23,363.00

19,660.00

0.00

19,660.00

3,726.00

-200.00

3,526.00

0.00

132.00

132.00

45.00

0.00

45.00

11,513.00

-116.00

11,397.00

1,513.00

-116.00

1,397.00

10,000.00

0.00

10,000.00

-128.00

0.00

-128.00

-128.00

0.00

-128.00

5,741.00

-4,332.00

1,409.00

5,709.00

-4,332.00

1,377.00

1,230.00

0.00

1,230.00

144.00

0.00

144.00

4,332.00

-4,332.00

3.00

0.00

3.00

32.00

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

5,399.00

0.00

5,399.00

5,399.00

0.00

5,399.00

236.00

0.00

236.00

5,163.00

0.00

5,163.00

117.00

0.00

117.00

117.00

0.00

117.00

117.00

0.00

117.00

18,045.00

0.00

18,045.00

18,045.00

0.00

18,045.00

70.00

0.00

70.00

17,975.00

0.00

17,975.00

168,826.00

-1,629.00

167,197.00

Rectficari Cheltuieli buget local

2009


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

01. CHELTUIELI CURENTE

01

163,250.00

-1,434.00

161,816.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

134,351.00

0.00

134,351.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,418.00

0.00

19,418.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

56

1,519.00

352.00

1,871.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

7,604.00

-1,786.00

5,818.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

358.00

0.00

358.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,665.00

-195.00

5,470.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,665.00

-195.00

5,470.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-89.00

0.00

-89.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedentii si

85

-89.00

0.00

-89.00

recuperate in anul curent

Sanatate

66.02

7,872.00

0.00

7,872.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,745.00

0.00

7,745.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

5,983.00

0.00

5,983.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

56

1,762.00

0.00

1,762.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

128.00

0.00

128.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

128.00

0.00

128.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-1.00

0.00

-1.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedentii si

85

-1.00

0.00

-1.00

recuperate in anul curent

Cultura, recreere si religie

67.02

39,239.00

-310.00

38,929.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,485.00

-4.00

25,481.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,474.00

400.00

4,874.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

15,094.00

-4.00

15,090.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

5,917.00

-400.00

5,517.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13,765.00

-306.00

13,459.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

13,765.00

-306.00

13,459.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-11.00

0.00

-11.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedentii si

85

-11.00

0.00

-11.00

recuperate in anul curent

Asigurari si asistenta sociala

68.02

31,672.00

-184.00

31,488.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

29,844.00

112.00

29,956.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,936.00

0.00

9,936.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,669.00

75.00

3,744.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

7,328.00

37.00

7,365.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Rectficari Cheltuieli buget local

2009


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

378.00

0.00

378.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

882.00

0.00

882.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

6,712.00

0.00

6,712.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

939.00

0.00

939.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,851.00

-296.00

1,555.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,851.00

-296.00

1,555.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-23.00

0.00

-23.00

Plati efectuate in anii precedentii si recuperate in anul curent

85

-23.00

0.00

-23.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

51,500.00

-1,865.00

49,635.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

18,653.00

155.00

18,808.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

858.00

0.00

858.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,979.00

155.00

14,134.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

3,728.00

0.00

3,728.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

70.00

0.00

70.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

18.00

0.00

18.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

32,936.00

-2,020.00

30,916.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

32,936.00

-2,020.00

30,916.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-89.00

0.00

-89.00

Plati efectuate in anii precedentii si recuperate in anul curent

85

-89.00

0.00

-89.00

Protectia mediului

74.02

28,718.00

-1,163.00

27,555.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,810.00

388.00

11,198.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,270.00

300.00

5,570.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

5,540.00

88.00

5,628.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,908.00

-1,551.00

16,357.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,908.00

-1,551.00

16,357.00

Combustibili si energie

81.02

55,681.00

377.00

56,058.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

47,953.00

498.00

48,451.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

46,891.00

500.00

47,391.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,062.00

-2.00

1,060.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,729.00

-121.00

7,608.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,729.00

-121.00

7,608.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-1.00

0.00

-1.00

Plati efectuate in anii precedentii si

85

-1.00

0.00

-1.00

recuperate in anul curent

Rectficari Cheltuieli buget

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Transporturi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV. SUBVENTII

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Alte actiuni economice

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI


Total :


local

2009

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

50,557.00

-1,648.00

48,909.00

37,313.00

478.00

37,791.00

10,961.00

0.00

10,961.00

23,000.00

300.00

23,300.00

3,352.00

178.00

3,530.00

13,244.00

-2,126.00

11,118.00

13,244.00

-2,126.00

11,118.00

2,435.00

0.00

2,435.00

2,435.00

0.00

2,435.00

2,435.00

0.00

2,435.00

500,618.00

-10,938.00

489,680.00


Presedinte de sedinta ,

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr........../..............2009

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2009

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

initial

Buget

rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2008

LA 31.12.200

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1,980,805.88

265,740.00

1,715,065.88

10,826.00

86,736.00

8,567.00

112,410.00

106,129.00

-6,281.00

CAP.51.-Autoritati publice executive

4,937.00

250.00

4,687.00

130.00

1,267.00

0.00

1,513.00

1,397.00

-116.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

4,177.00

250.00

3,927.00

130.00

507.00

0.00

657.00

637.00

-20.00

1

Racorduri de canalizare sedii Primarie str.Fraternitatii nr.1 si str.Domneasca nr.13 H.C.L. nr.421/2002

38.00

38.00

0.00

0.00

2

Modernizare sediu Primaria municipiului Galati str.Prelungirea Brailei nr.7A H.C.L.nr.221/2007

269.00

212.00

57.00

7.00

30.00

57.00

37.00

-20.00

3

Amenajare birouri arhiva str.Traian nr.254 H.C.L.nr.21/2008

3,870.00

3,870.00

123.00

477.00

600.00

600.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

760.00

760.00

760.00

856.00

760.00

-96.00

CAP.54.-EVIDENTA POPULATIEI

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

0.00

CAP.65.- INVATAMANT

76,185.00

16,520.00

59,665.00

674.00

4,622.00

1,255.00

6,394.00

6,551.00

157.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

40,673.00

16,520.00

24,153.00

674.00

1,589.00

860.00

2,929.00

3,123.00

194.00

1

Centrul financiar Gradinita nr.23

1,174.00

1,157.00

17.00

11.00

0.00

0.00

11.00

11.00

0.00

Gradinita 4 sali grupa str.Stelei

H.C.L.nr.411/2001

1,174.00

1,157.00

17.00

11.00

11.00

11.00

2

Centrul financiar nr.7

1,268.00

857.00

411.00

5.00

0.00

50.00

55.00

55.00

0.00

Reabilitare Școala clasa I-VIII nr.34

H.C.L.nr.684/2006

1,142.00

736.00

406.00

50.00

50.00

50.00

L.T.E.Sala sport 50 locuri Scoala nr.34

H.C.L.nr.286/2003

126.00

121.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3

Liceul Economic Virgil Madgearu

3,436.00

2,776.00

660.00

455.00

143.00

0.00

598.00

598.00

0.00

Extindere Grup Scolar Economic

3,436.00

2,776.00

660.00

455.00

143.00

598.00

598.00

4

Colegiul National ,,Vasile Alecsandri''

581.00

507.00

74.00

74.00

0.00

0.00

74.00

74.00

Centrala termica H.C.L.nr 684/2006

581.00

507.00

74.00

74.00

74.00

74.00

5

Centrul financiar nr. 13

863.00

782.00

81.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

-20.00

Extindere 3 săli grupă Grădinița nr.1

H.C.L.nr.684/2006

553.00

492.00

61.00

0.00

0.00

0.00

Extindere Gradinita nr. 36 HC.L.nr.221/2007

310.00

290.00

20.00

0.00

20.00

0.00

-20.00

6

Centrul financiar nr.2

1,370.00

1,102.00

268.00

8.00

157.00

0.00

195.00

165.00

-30.00

Reabilitare Liceul Emil Racoviță

H.C.L.nr.127/2007

1,370.00

1,102.00

268.00

8.00

157.00

195.00

165.00

-30.00

7

Centrul Financiar nr.16

1,210.00

1,195.00

15.00

0.00

10.00

0.00

15.00

10.00

-5.00

Sală de sport Școala nr.42  H.C.L.nr.684/2006

1,210.00

1,195.00

15.00

10.00

15.00

10.00

-5.00

8

Grup Școlar C.F.R

861.00

284.00

577.00

0.00

270.00

0.00

270.00

270.00

0.00

Reabilitare Grup Scolar

C.F.R.H.C.L.nr.684/2006

861.00

284.00

577.00

270.00

270.00

270.00

9

Centrul financiar nr.3

2,442.00

2,391.00

51.00

4.00

47.00

0.00

51.00

51.00

0.00

Gradinita 8 sali grupa Micro 39- Gradinita nr.53

H.C.L.nr.127/2007

2,442.00

2,391.00

51.00

4.00

47.00

51.00

51.00

10

Centrul Financiar nr.32

2,327.00

841.00

1,486.00

0.00

50.00

50.00

100.00

100.00

0.00

Gradinita 8 sali grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/2007

2,018.00

572.00

1,446.00

10.00

50.00

60.00

60.00

Extindere Grădinița nr.43 step by step

H.C.L.nr.221/2007

309.00

269.00

40.00

40.00

40.00

40.00

11

Centrul financiar nr.34

479.00

330.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Extindere Gradinita nr. 49 Alice

H.C.L.nr.221/2007

479.00

330.00

149.00

12

Centrul financiar nr. 6

2,259.00

1,474.00

785.00

0.00

79.00

0.00

120.00

79.00

-41.00

Gradinita nr. 21 (4 Sali grupa )

H.C.L.nr.221/2007

1,072.00

547.00

525.00

Gradinita nr. 24( 5 Sali grupa)

H.C.L.nr.221/2007

1,187.00

927.00

260.00

79.00

120.00

79.00

-41.00

13

Centrul financiar nr. 8

619.00

528.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sala de sport Gradinita nr. 9 H.C.L.nr.684/2006

619.00

528.00

91.00

14

Scoala gimnaziala nr. 12

358.00

344.00

14.00

14.00

0.00

0.00

14.00

14.00

0.00

Reabilitare (centrala termica) Scoala nr.12

H.C.L.nr.684/2006

358.00

344.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15

Liceul Sportiv

391.00

139.00

252.00

0.00

223.00

0.00

223.00

223.00

0.00

Reabilitare (centrala termica) Liceul Sportiv

H.C.L.nr.684/2006

391.00

139.00

252.00

223.00

223.00

223.00

16

Centrul financiar nr.12-Colegiul Al.I.Cuza

8,317.00

733.00

7,584.00

0.00

72.00

760.00

832.00

832.00

0.00

Campus Scolar Colegiul National Al.I.Cuza

H.C.L.nr.404/2007

8,317.00

733.00

7,584.00

72.00

760.00

832.00

832.00

17

Centrul financiar nr.35

536.00

509.00

27.00

27.00

0.00

0.00

27.00

27.00

Extindere Scoala clasa I-VIII nr.40 ,,Iulia

Hasdeu'' H.C.L.nr. 411/2001

536.00

509.00

27.00

27.00

27.00

27.00

18

Centrul financiar Grup Scolar de Marina

377.00

105.00

272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare camin internat etapa II Grup Scolar de Marina H.C.L.nr.311/2008

377.00

105.00

272.00

19

Primaria mun.Galati

2,235.00

0.00

2,235.00

0.00

536.00

0.00

246.00

536.00

290.00

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

2,235.00

2,235.00

0.00

0.00

0.00

H.C.L.nr.21/2008

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

0.00

0.00

536.00

246.00

536.00

290.00

H.C.L.nr.21/2008(FEN)

20

Centrul financiar nr. 9

3,553.00

71.00

3,482.00

21.00

2.00

0.00

23.00

23.00

Instalatii electrice atelier Scoala nr.33

57.00

55.00

2.00

2.00

2.00

2.00

H.C.L.nr.53/2008

Reabilitare Scoala nr. 31

1,261.00

16.00

1,245.00

16.00

16.00

16.00

H.C.L.nr. 14/2008

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

2,235.00

2,235.00

5.00

5.00

5.00

H.C.L.nr.21/2008

21

Colegiul Tehnic Traian Vuia

4,132.00

86.00

4,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Traian Vuia

4,132.00

86.00

4,046.00

H.C.L.14/2008

22

Centrul financiar nr.4-Liceul Teoretic Dunarea

1,627.00

53.00

1,574.00

53.00

0.00

0.00

53.00

53.00

Reabilitare Liceul Teoretic Dunarea

1,627.00

53.00

1,574.00

53.00

53.00

53.00

H.C.L.nr.14/2008

23

Centrul financiar nr.33

258.00

256.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

Sarpanta - Scoala nr.11 ( HCL 212/2004)

258.00

256.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

B

OBIECTIVE NOI

33,892.00

0.00

33,892.00

0.00

1,413.00

0.00

1,573.00

1,413.00

-160.00

1

Primaria mun.Galati

19,005.00

0.00

19,005.00

0.00

691.00

0.00

691.00

691.00

0.00

Modernizare si reabilitare Grup Scolar

Gh.Asachi HCL 17/03.02.2009

8,823.00

8,823.00

100.00

100.00

100.00

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente

6,901.00

0.00

6,901.00

0.00

0.00

0.00

HCL 161/2008

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente

0.00

0.00

0.00

521.00

521.00

521.00

HCL 161/2008(FEN)

Modernizare si reabilitare Scoala nr. 9

3,281.00

3,281.00

70.00

70.00

70.00

H.C.L.nr.435/2009

2

Grup Scolar Gh.Asachi

825.00

0.00

825.00

0.00

410.00

0.00

470.00

410.00

-60.00

Modernizare punct termic Grup Scolar Gh. Asachi si alimentare cu agent primar HCL17/03.02.2009

825.00

825.00

410.00

470.00

410.00

-60.00

3

Centrul financiar Colegiul Tehnic Traian

377.00

0.00

377.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

Statie de pompare ape menajare si pluviale HCL 17/03.02.2009

377.00

377.00

15.00

15.00

15.00

4

Liceul Pedagogic C.Negri

5,741.00

0.00

5,741.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

Reabilitare Liceul Pedagogic

5,741.00

5,741.00

20.00

20.00

20.00

H.C.L.nr.112/2009

5

Grup Scolar de Marina

520.00

0.00

520.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

Reabilitare cantina Grup Scolar de Marina

520.00

520.00

10.00

10.00

10.00

H.C.L.nr.184/2009

6

Grup Scolar Elena Doamna

7,396.00

0.00

7,396.00

0.00

248.00

0.00

348.00

248.00

-100.00

Centrala termica corp B-Elena Doamna

495.00

495.00

170.00

270.00

170.00

-100.00

H.C.L.nr.171/2009

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente

6,901.00

6,901.00

78.00

78.00

78.00

HCL 161/2008

7

Centrul financiar Gradinita nr.23

28.00

0.00

28.00

0.00

19.00

0.00

19.00

19.00

0.00

Scara evacuare exterioara Gradinita nr.23

H.C.L.nr.416/2009

28.00

28.00

19.00

19.00

19.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,620.00

1,620.00

1,620.00

395.00

1,892.00

2,015.00

123.00

CAP.66.-SANATATE

40,951.00

400.00

40,551.00

425.00

2,124.00

0.00

2,627.00

2,549.00

-78.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1,368.00

400.00

968.00

425.00

0.00

0.00

425.00

425.00

0.00

1

Reabilitare retele canalizare Spitalul de psihiatrie Elisabeta Doamna H.C.L.nr.14/2008

705.00

705.00

162.00

162.00

162.00

2

Reamenajare bloc alimentar Spitalul de Urgenta pentru copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.70/2008

302.00

162.00

140.00

140.00

140.00

140.00

3

Reamenajare spalatorie Spitalul de Urgenta pentru copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.70/2008

361.00

238.00

123.00

123.00

123.00

123.00

B

OBIECTIVE NOI

37,854.00

0.00

37,854.00

0.00

395.00

0.00

473.00

395.00

-78.00

1

Reorganizare si modernizare sectii Spitalul de urgenta pentru copii Sf.Ioan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

10,603.00

10,603.00

72.00

150.00

72.00

-78.00

Primaria municipiului Galati

27,251.00

0.00

27,251.00

0.00

323.00

0.00

323.00

323.00

0.00

Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.71,72/2008

13,200.00

13,200.00

97.00

97.00

97.00

Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.71,72/2008 (FEN)

14,051.00

14,051.00

226.00

226.00

226.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,729.00

1,729.00

1,729.00

1,729.00

1,729.00

CAP. 67.02.05.-Zone verzi si baze sportive

66,973.00

6,686.00

60,287.00

1,370.00

9,149.00

2,940.00

13,765.00

13,459.00

-306.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

28,015.00

6,650.00

21,365.00

1,370.00

7,917.00

0.00

9,454.00

9,287.00

-167.00

1

Locuri joaca Micro 21 HCL nr. 284/2006

186.00

179.00

7.00

7.00

7.00

7.00

2

Locuri joaca Micro 39(A,B,C)

H.C.L.nr.285/2006

466.00

457.00

9.00

9.00

9.00

9.00

3

Amenajare Parc Rizer

HCL nr.7/2006,H.C.L.nr.443/2009

2,531.00

59.00

2,472.00

120.00

210.00

120.00

-90.00

4

Amenajare Parc Rizer

HCL nr.7/2006,H.C.L.nr.443/2009(FEN)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Modernizare Stadion Dunarea etapa I

H.C.L.nr.14/2007

5,810.00

1,150.00

4,660.00

61.00

939.00

1,000.00

1,000.00

6

Locuri de joaca Aurel Vlaicu II, bl.O5-O6

H.C.L.nr.359/2007

110.00

103.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7

Locuri de joaca Aurel Vlaicu I,bl.SD4B-SD4C

H.C.L.nr.359/2007

193.00

43.00

150.00

65.00

69.00

150.00

134.00

-16.00

8

Locuri de joaca Siderurgistilor Vest, bl.9G-9H, H.C.L.nr.359/2007

220.00

206.00

14.00

14.00

14.00

14.00

9

Locuri de joaca Micro 16, bl.5A-5B H.C.L.359/2007

195.00

183.00

12.00

12.00

12.00

12.00

10

Locuri de joaca Micro 17, bl.K3-R-B7, H.C.L.nr.359/2007

219.00

205.00

14.00

14.00

14.00

14.00

11

Locuri de joaca Micro 20, bl.B3-D3, H.C.L.nr.359/2007

370.00

347.00

23.00

23.00

23.00

23.00

12

Baia Comunala Fizioterapie H.C.L. nr421/2002.

2,730.00

2,636.00

94.00

86.00

8.00

94.00

94.00

13

Modernizare Baia Comunala -bazin inot

H.C.L.nr.14/2007

8,779.00

340.00

8,439.00

66.00

5,471.00

5,537.00

5,537.00

14

Sera de flori H.C.L.nr.404/2007

1,480.00

217.00

1,263.00

202.00

1,032.00

1,252.00

1,234.00

-18.00

15

Loc de joaca Micro 40, bl.J6 H.C.L.nr.14/2008

136.00

128.00

8.00

8.00

8.00

8.00

16

Loc de joaca Tiglina II,bl.B1-E2,

H.C.L.nr.14/2008

129.00

68.00

61.00

59.00

61.00

59.00

-2.00

17

Loc de joaca Aurel Vlaicu,bl.K6

H.C.L.nr.14/2008

97.00

43.00

54.00

30.00

22.00

54.00

52.00

-2.00

18

Amenajare Parc Micro 21 H.C.L.nr.688/2007

2,577.00

17.00

2,560.00

1.00

20.00

1.00

-19.00

19

Amenajare Parc Micro 13B aferent blocuri

A.N.L.,str.N.Mantu H.C.L.nr.688/2007

1,209.00

16.00

1,193.00

657.00

657.00

657.00

20

Amenajare teren pentru role H.C.L.nr.314/2008

578.00

253.00

325.00

50.00

255.00

325.00

305.00

-20.00

B

OBIECTIVE NOI

38,204.00

36.00

38,168.00

0.00

478.00

2,940.00

3,540.00

3,418.00

-122.00

1

Loc de joaca Siderurgistilor Vest, bl.10A-10C, H.C.L.nr.14/2008

215.00

6.00

209.00

0.00

0.00

0.00

2

Loc de joaca Micro 19,bl.N-R5

H.C.L.nr.14/2008

287.00

6.00

281.00

0.00

0.00

0.00

3

Loc de joaca Micro 19,bl.O10-T3

H.C.L.nr.14/2008

208.00

6.00

202.00

0.00

0.00

0.00

4

Loc de joaca Micro 17,bl.G4A-G4B

H.C.L.nr.14/2008

200.00

6.00

194.00

0.00

0.00

0.00

5

Loc de joaca Micro 40,bl.L2-L1

H.C.L.nr.14/2008

248.00

6.00

242.00

0.00

0.00

0.00

6

Loc de joaca Micro 21,bl.D7-D8 ,H.C.L.nr.14/2008

372.00

6.00

366.00

0.00

0.00

0.00

7

Modernizare Parc Eminescu H.C.L.nr.314/2008

774.00

0.00

774.00

0.00

0.00

0.00

8

Amenajare port ambarcatiuni

H.C.L.nr.217/2004,H.C.L.nr.405/2009

25,980.00

25,980.00

400.00

2,940.00

3,340.00

3,340.00

9

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009

9,920.00

9,920.00

78.00

200.00

78.00

-122.00

10

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009(FEN)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

754.00

754.00

754.00

771.00

754.00

-17.00

CAP.68. - Asistenta Sociala

15,619.20

0.00

15,619.20

0.00

2,407.00

0.00

2,703.00

2,407.00

-296.00

B

OBIECTIVE NOI

14,265.20

0.00

14,265.20

0.00

1,053.00

0.00

1,273.00

1,053.00

-220.00

Primaria municipiului Galati

1

Modernizarea cladirilor Caminului pentru

3,470.00

3,470.00

86.00

86.00

86.00

persoane varstnice Sf.Spiridon

H.C.L.nr.70/2008

2

Modernizarea cladirilor Caminului pentru

852.00

852.00

852.00

persoane varstnice Sf.Spiridon

H.C.L.nr.70/2008(FEN)

3

Modernizare centru multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoane varstnice H.C.L.nr.405/2009

4,501.30

4,501.30

35.00

245.00

35.00

-210.00

4

Modernizare centru multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoane varstnice H.C.L.nr.405/2009(FEN)

0.00

0.00

0.00

5

Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids H.C.L. nr.380/2009

3,483.40

3,483.40

75.00

85.00

75.00

-10.00

6

Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids H.C.L. nr.380/2009(FEN)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Extindere Centru de Sprijin

2,810.50

2,810.50

5.00

5.00

5.00

si Locuinte pentru Tineri H.C.L.nr.494/2009

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,354.00

1,354.00

1,354.00

1,430.00

1,354.00

-76.00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

22,694.72

2,843.00

19,851.72

314.00

4,443.00

2,872.00

7,758.00

7,629.00

-129.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

9,900.00

2,843.00

7,057.00

314.00

2,612.00

0.00

2,941.00

2,926.00

-15.00

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter, str.Traian HCL nr.437/2005

7,058.00

986.00

6,072.00

1,961.00

1,961.00

1,961.00

2

Locuinte sociale str.Traian nr. 446A

H.C.L.nr.359/2007

1,445.00

907.00

538.00

105.00

423.00

533.00

528.00

-5.00

3

Locuinte sociale str.Privighetorii nr. 23 H.C.L.nr.359/2007

964.00

640.00

324.00

116.00

204.00

324.00

320.00

-4.00

4

Locuinte sociale str.Sculpturii nr.4 H.C.L.nr. 359/2007

433.00

310.00

123.00

93.00

24.00

123.00

117.00

-6.00

B

OBIECTIVE NOI

11,887.72

0.00

11,887.72

0.00

924.00

1,712.00

2,671.00

2,636.00

-35.00

1

L.T.E.bloc A4- H.C.L.nr.17/2009

900.00

900.00

350.00

350.00

350.00

2

Locuinte sociale str.Tecuci nr.70

H.C.L.nr 331/2008

765.00

765.00

20.00

20.00

20.00

3

Amenajare locuinte (bl.B3,Micro 40, bl.B7,Micro

20),H.C.L.nr.384/2009

278.12

278.12

115.00

150.00

115.00

-35.00

4

Cresterea performantei energetice

1,166.00

1,166.00

119.00

533.00

652.00

652.00

a blocurilor de locuinte, bl.C11,str.Constructorilor, Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

5

Cresterea performantei energetice

1,156.00

1,156.00

129.00

529.00

658.00

658.00

a blocurilor de locuinte,

bl.C12,str.Constructorilor,Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

6

Cresterea performantei energetice

1,421.00

1,421.00

151.00

650.00

801.00

801.00

a blocurilor de locuinte,

bl.D7,str.Siderurgistilor,Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

7

Cresterea performantei energetice

2,449.60

2,449.60

8.00

8.00

8.00

a blocurilor de locuinte bl.L, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

8

Cresterea performantei energetice

1,431.90

1,431.90

11.00

11.00

11.00

a blocurilor de locuinte bl.D8, Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

9

Cresterea performantei energetice

1,149.10

1,149.10

10.00

10.00

10.00

a blocurilor de locuinte bl.A7, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

10

Cresterea performantei energetice

1,171.00

1,171.00

11.00

11.00

11.00

a blocurilor de locuinte bl.A21, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

907.00

907.00

907.00

1,160.00

2,146.00

2,067.00

-79.00

CAP. 70.02.05.-Alimentare cu apa .

56,544.18

26,564.00

29,980.18

564.00

4,479.00

0.00

5,988.00

5,043.00

-945.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

39,319.00

26,558.00

12,761.00

564.00

3,932.00

0.00

5,411.00

4,496.00

-915.00

1

Înlocuire conductă apă str. Carol Davila M.F. 648/1996,H.C.L.nr.118/2001

1,057.00

716.00

341.00

4.00

236.00

300.00

240.00

-60.00

2

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97

584.00

584.00

0.00

0.00

3

Inlocuire conducta apa str.Traian

M.F.91/1994,H.C.L.nr.118/2001

4,887.00

4,263.00

624.00

119.00

505.00

624.00

624.00

4

Inlocuire conducta apa str.Stiintei

M.F. 251/1994

566.00

516.00

50.00

0.00

0.00

0.00

5

Inlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu HCL 46/2000

398.00

268.00

130.00

0.00

0.00

6

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian Nord HCL 118/2001

276.00

214.00

62.00

2.00

30.00

32.00

32.00

7

Contorizare consumuri apa rece

H.C.L.nr. 421/2002

4,180.00

3,638.00

542.00

278.00

285.00

278.00

-7.00

8

Inlocuire conducte apa str.Crizantemelor HCL nr.627/2003

874.00

196.00

678.00

100.00

450.00

550.00

550.00

9

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si retele distributie HCL nr.199/2003

12,189.00

7,816.00

4,373.00

1,295.00

1,525.00

1,295.00

-230.00

10

L.T.E.-cartier Siret-conducte aductiune tr.Barbosi, Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

10,423.00

8,264.00

2,159.00

4.00

819.00

1,208.00

823.00

-385.00

11

Inlocuire conducta de apa str.Posta Veche(str.Tecuci str.Basarabiei) H.C.L.nr.14./2008

696.00

9.00

687.00

165.00

302.00

687.00

467.00

-220.00

12

Reabilitarea celei de a 2 alimentari cu energie electrica a statiei de tratare pompare Uzina de apa II,Tiglina I H.C.L.nr.14/2008

223.00

26.00

197.00

167.00

17.00

197.00

184.00

-13.00

13

L.T.E.-Locuinte Faleza-conducta de apa inel str.Partizanilor H.C.L.nr.14./2008

2,966.00

48.00

2,918.00

3.00

3.00

3.00

B

OBIECTIVE NOI

16,798.18

6.00

16,792.18

0.00

120.00

0.00

150.00

120.00

-30.00

1

Optimizare - modernizare flux tehnologic

Uzinal Țiglina I ,HCL 129/99

2,123.00

0.00

2,123.00

0.00

0.00

2

Optimizare - modernizare flux tehnologic

Uzina2 Țiglina I ,HCL 129/99

2,123.00

0.00

2,123.00

0.00

0.00

3

Reabilitare conducta apa str.Movilei H.C.L. 73/2000

1,180.00

0.00

1,180.00

0.00

0.00

4

Reabilitare conducta apa str.Brailei H.C.L. 73/2000

1,180.00

0.00

1,180.00

0.00

0.00

5

Optimizarea alimentarii cu apa din sursele de suprafata si adancime HCL nr.424/2002

4,101.00

0.00

4,101.00

0.00

0.00

6

Reabilitare,mod.,optimizare captari apa din sursa subterana ptr. mun.Galati H.C.L.nr.424/2002

5,366.00

0.00

5,366.00

0.00

0.00

7

Deviere conducta de apa Dn 1200 Vadu Rosca -Serbesti HCL nr.7/2006

204.00

6.00

198.00

0.00

0.00

8

Modernizare statie hidrofor PT-P2-PORT

H.C.L.nr.53/2008

179.00

179.00

70.00

100.00

70.00

-30.00

9

Alimentare cu energie electrica puncte de consum apa-canal H.C.L.nr.494/2009

342.18

342.18

50.00

50.00

50.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

427.00

427.00

427.00

427.00

427.00

CAP.70.02.06-

41,755.00

14,219.00

27,536.00

1,317.00

6,151.00

7,474.00

7,468.00

-6.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

41,645.00

14,219.00

27,426.00

1,317.00

6,041.00

7,358.00

7,358.00

0.00

1

Extindere iluminat public

HCL nr.7/2006

41,645.00

14,219.00

27,426.00

1,317.00

6,041.00

7,358.00

7,358.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

110.00

110.00

110.00

116.00

110.00

-6.00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

500,419.00

25,447.00

474,972.00

1,897.00

12,607.00

0.00

15,444.00

14,504.00

-940.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

59,222.00

25,352.00

33,870.00

1,897.00

9,858.00

0.00

12,163.00

11,755.00

-408.00

1

Lucrări tehnico-edilitare

M.F. 1168/95

3,995.00

3,929.00

66.00

66.00

66.00

66.00

2

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

3,932.00

1,757.00

2,175.00

59.00

203.00

265.00

262.00

-3.00

3

L.T.E.-locuinte Faleza HCL 46/2000

2,055.00

2,043.00

12.00

12.00

12.00

12.00

4

Extindere Cimitirul de Vest HCL nr.118/2001

696.00

535.00

161.00

20.00

138.00

161.00

158.00

-3.00

5

Studiu privind redresarea functionarii drenajului din Valea Tiglinei H.C.L.nr.421/2002

585.00

55.00

530.00

0.00

0.00

6

Reabilitarea lucrarilor de desecare si irigatii cartier Siret,H.C.L. nr.627/2003

10,143.00

5,309.00

4,834.00

21.00

3,653.00

3,674.00

3,674.00

7

Parc industrial Zona Libera H.C.L.185/2003

17,375.00

6,865.00

10,510.00

792.00

800.00

792.00

-8.00

8

Toalete publice mun.Galati

HCL nr.nr.627/2003

226.00

191.00

35.00

33.00

35.00

33.00

-2.00

9

Semaforiz. inters. str.Traian-Stefan cel

Mare,HCL nr.627/2003

95.00

92.00

3.00

3.00

3.00

3.00

10

L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007

2,803.00

39.00

2,764.00

10.00

10.00

10.00

11

Semaforizare intersectie bd.G.Cosbuc-str.A.Vlaicu

H.C.L.nr.554/2005

227.00

216.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12

Semaforizare intersectie str.A.Saligny-str.Siderurgistilor H.C.L.nr.554/2005

124.00

114.00

10.00

8.00

10.00

8.00

-2.00

13

Amplasare ceasuri stradale cu accesorii

H.C.L.nr.14/2008

1,016.00

1.00

1,015.00

41.00

41.00

41.00

14

Centrul de afaceri H.C.L.nr.18/2005

255.00

29.00

226.00

35.00

35.00

35.00

15

L.T.E.bloc U4, P5, b-dul Marii Uniri H.C.L.nr. 14/2008

2,188.00

188.00

2,000.00

73.00

1,537.00

2,000.00

1,610.00

-390.00

16

Piata de gros Calea Basarabiei

H.C.L.nr.14/2008

1,801.00

1.00

1,800.00

69.00

976.00

1,045.00

1,045.00

17

Utilitati Micro 21 H.C.L.nr.21/2008

1,425.00

62.00

1,363.00

235.00

1,038.00

1,273.00

1,273.00

18

L.T.E.locuinte Drum de Centura (Coca-Cola)

H.C.L.nr.359/2007

3,290.00

44.00

3,246.00

3.00

3.00

3.00

19

L.T.E. cladiri auxiliare si de deservire Piata de gros Calea Basarabiei H.C.L.nr14./2008

2,072.00

82.00

1,990.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

S.C.Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.

20

Modernizare si extindere Piata Tiglina I-Hala produse industriale,Piata Agroalimentara-H.C.L.nr.554/2005

4,919.00

3,800.00

1,119.00

416.00

703.00

1,119.00

1,119.00

B

OBIECTIVE NOI

439,326.00

95.00

439,231.00

0.00

878.00

0.00

948.00

878.00

-70.00

1

Studiu privind stab. si reducerea niv. freatic in mun. Galati,H.C..L. nr.421/2002

360,442.00

90.00

360,352.00

0.00

10.00

0.00

-10.00

2

Semaforizare inters.Prelungirea Brailei-Drum Centura H.C.L.nr.14/2008

145.00

1.00

144.00

114.00

119.00

114.00

-5.00

3

Semaforizare inters.str.Brailei-str.Otelarilor H.C.L.nr.14/2008

166.00

1.00

165.00

4.00

4.00

4.00

4

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-bd.Marii Uniri H.C.L.nr.14/2008

144.00

1.00

143.00

4.00

4.00

4.00

5

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-str.H.Coanda

H.C.L.nr.14/2008

212.00

1.00

211.00

191.00

211.00

191.00

-20.00

6

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-Drumul Viilor

H.C.L.nr.14/2008

125.00

0.00

125.00

125.00

125.00

125.00

7

C.I.R.S.E.-Centru de inovare Regiunea Sud -Est H.C.L.nr.535/2007

61,557.00

1.00

61,556.00

0.00

0.00

8

Utilitati blocuri str.Brailei, Micro 17 H.C.L.nr.161/2008

255.00

0.00

255.00

248.00

255.00

248.00

-7.00

9

L.T.E.-locuinte cartier Filesti H.C.L. nr.21/2007

8,854.00

0.00

8,854.00

74.00

100.00

74.00

-26.00

10

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009

950.00

950.00

18.00

20.00

18.00

-2.00

S.C.Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.

11

Piata Moruzzi H.C.L.nr.596/2007

800.00

800.00

50.00

50.00

50.00

12

Piata Micro 39 H.C.L.nr.596/2007

5,676.00

5,676.00

50.00

50.00

50.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

1,871.00

1,871.00

1,871.00

2,333.00

1,871.00

-462.00

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE

114,073.00

0.00

114,073.00

0.00

3,921.00

0.00

4,111.00

3,921.00

-190.00

B

OBIECTIVE NOI

112,510.00

0.00

112,510.00

0.00

2,358.00

0.00

2,548.00

2,358.00

-190.00

1

Puncte gospodaresti

H.C.L. nr.331/2008

510.00

510.00

30.00

30.00

30.00

2

Managementul integrat al deseurilor urbane solide in municipiul Galati H.C.L.nr.395/2005

112,000.00

112,000.00

2,328.00

2,518.00

2,328.00

-190.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,563.00

1,563.00

1,563.00

1,563.00

1,563.00

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor

348,997.99

34,860.00

314,137.99

446.00

15,030.00

0.00

16,837.00

15,476.00

-1,361.00

reziduale

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

315,781.00

34,845.00

280,936.00

446.00

12,915.00

0.00

14,626.00

13,361.00

-1,265.00

1

Nod hidarulic la intersectia str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunare SP 13 iunie H.C.L.nr.118/2001

101.00

101.00

0.00

0.00

2

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314 str.Marasti HCL nr.118/2001

170.00

16.00

154.00

0.00

10.00

0.00

-10.00

3

L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluvialeHCL nr.199/2003

17,971.00

10,623.00

7,348.00

1,884.00

1,884.00

1,884.00

4

L.T.E.-cartier Siret -retele canalizare ape menajere HCLnr.199/2003

37,025.00

19,365.00

17,660.00

1.00

3,461.00

4,502.00

3,462.00

-1,040.00

5

L.T.E.-cartier Siret -statie epurareHCL199/2003

4,566.00

1,566.00

3,000.00

995.00

1,030.00

995.00

-35.00

6

Inlocuire racorduri la blocuri

TiglinaI,TiglinaII,bloc Plomba,str.Domneasca

nr.116 H.C.L.nr.321/2005

2,223.00

40.00

2,183.00

200.00

1,702.00

1,902.00

1,902.00

7

Deviere colector de canaliz. str.Prel.Brailei -str.Brailei HCL nr.7/2006

2,506.00

2,153.00

353.00

35.00

165.00

200.00

200.00

8

Racorduri canalizare str.Razboieni

H.C.L.nr.402/2006

629.00

221.00

408.00

23.00

197.00

400.00

220.00

-180.00

9

Inlocuire 4,5 km canalizare si racorduri aferente in tunele H.C.L.nr.14/2007

1,540.00

340.00

1,200.00

121.00

702.00

823.00

823.00

10

Racorduri canalizare Bistrita 1,1A H.C.L.nr.359/2007

269.00

172.00

97.00

11.00

36.00

47.00

47.00

11

Racorduri canalizare str.Traian (Petrom) H.C.L. nr.359/2007,404/2007

1,349.00

161.00

1,188.00

50.00

773.00

823.00

823.00

12

Alimentare cu apa si introducere canalizare cartier Barbosi ,H.C.L. nr.510/2006

14,192.00

77.00

14,115.00

5.00

5.00

5.00

13

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si de canalizare , statie de epurare in municipiul Galati H.C.L.nr.211/2006

233,240.00

10.00

233,230.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

B

OBIECTIVE NOI

32,751.99

15.00

32,736.99

0.00

1,650.00

0.00

1,650.00

1,650.00

0.00

1

Înlocuire colector canalizare str. Gării - Gara 8 M.F. 141/93

2,378.00

0.00

2,378.00

0.00

0.00

2

Înlocuire colector str. Silozului, Roșiori, M.F.

1426/93

2,329.00

0.00

2,329.00

0.00

0.00

3

Colector cu evacuare fara pompare

str.Egalitatii-Navelor H.C.L.118/2001

10,040.00

0.00

10,040.00

0.00

0.00

4

Reabilitare retele str.Tecuci (Cosbuc-1

Decembrie H.C.L. Nr. 554/2005

4,520.00

0.00

4,520.00

0.00

0.00

5

Amenajare spatiu exploatare SP1 Zagna

H.C.L.nr.14/2007

1,231.00

15.00

1,216.00

0.00

0.00

6

Alimentare cu energie electrica statii de pompare si epurare(ISPA)

H.C.L. nr.17/2009,H.C.L.nr.384/2009

11,658.89

11,658.89

1,600.00

1,600.00

1,600.00

7

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

595.10

595.10

50.00

50.00

50.00

H.C.L.nr.494/2009

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

465.00

465.00

465.00

561.00

465.00

-96.00

CAP.81.-Energie termica

461,562.79

94,676.00

366,886.79

1,357.00

5,811.00

1,500.00

8,791.00

8,668.00

-123.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

457,088.79

94,676.00

362,412.79

1,357.00

4,591.00

1,500.00

7,511.00

7,448.00

-63.00

1

Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97

959.00

936.00

23.00

23.00

23.00

23.00

2

Modernizare SC 34

H.C.L.nr.14/2008,M.F.nr.198/1997

1,928.00

981.00

947.00

130.00

157.00

290.00

287.00

-3.00

3

Contorizare consumuri energie termica

HCL nr.421/2002

14,737.00

12,181.00

2,556.00

1,802.00

1,802.00

1,802.00

4

Reabilitare si modernizare puncte termice prin inloc. schimbatoarelor fasciculare H.C.L.nr.421/2002

7,996.00

7,666.00

330.00

275.00

330.00

275.00

-55.00

5

Reabilitare, modernizare retele termice (incalzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 din care:

395,252.79

41,316.00

353,936.79

221.00

679.00

600.00

1,500.00

1,500.00

etapa III.1

5,536.00

679.00

679.00

679.00

etapa III.2

5,500.00

0.00

0.00

6

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/26.2004 din care:

31,901.00

28,952.00

2,949.00

779.00

1,000.00

900.00

2,679.00

2,679.00

etapa III

2,949.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

7

Sediu dispecerat laborator de metrologie legala H.C.L.nr. 7/2006

1,971.00

1,952.00

19.00

19.00

19.00

19.00

8

Centrala termica blocuri A,B,C-strada Cezar

H.C.L.nr.14/2007

487.00

431.00

56.00

36.00

7.00

48.00

43.00

-5.00

9

Amenajare puncte termice pentru

1,215.00

191.00

1,024.00

18.00

232.00

250.00

250.00

spatii de Protectie Civila

H.C.L.nr.359/2007

10

Punct termic sediu dispecerat

642.00

70.00

572.00

131.00

439.00

570.00

570.00

str.Crizantemelor nr.6 H.C.L.nr.53/2008

B

OBIECTIVE NOI

3,254.00

0.00

3,254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Deviere retele termice af. bl.E2,B1,D1,D3 alim.din SC 12 Tiglina II HCL 118/2001

884.00

0.00

884.00

0.00

0.00

2

Modernizare P.T.Grup Scolar Metalurgic

H.C.L.nr.14/2007

960.00

0.00

960.00

0.00

0.00

3

Laborator metrologie si reparatii

S.C.APATERM S.A ( SC 14 BIS)

H.C.L.nr.14/2007

1,410.00

0.00

1,410.00

0.00

0.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,280.00

1,220.00

-60.00

CAP.84.-Strazi

203,840.00

41,533.00

162,307.00

1,897.00

12,693.00

0.00

16,538.00

14,590.00

-1,948.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

142,512.00

41,533.00

100,979.00

1,897.00

11,989.00

0.00

15,086.00

13,886.00

-1,200.00

1

Modernizare Drum Zona Liberă

M.F.nr.1504/1998

731.00

671.00

60.00

0.00

0.00

2

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul

G.Coșbuc M.F. 685/97

4,068.00

30.00

4,038.00

0.00

0.00

3

Modernizare str. Abrud

M.F. 2316/95

155.00

148.00

7.00

7.00

7.00

7.00

4

Modernizare str. Răchitași

M.F. 2314/95

385.00

370.00

15.00

15.00

15.00

15.00

5

Modernizare str. 24 Ianuarie H.C.L.nr.86/1999

851.00

841.00

10.00

0.00

0.00

6

Modernizare str. Aprodu Purice

H.C.L.nr.14/2008

1,263.00

470.00

793.00

150.00

635.00

792.00

785.00

-7.00

7

Modernizare linii tramvai str. Traian HCL 86/99

7,764.00

11.00

7,753.00

0.00

0.00

8

Modernizare str. Științei HCL 86/99

4,225.00

4,200.00

25.00

0.00

0.00

9

Modernizare str.Posta Veche H.C.L.nr.46/2000

5,807.00

4,445.00

1,362.00

30.00

330.00

30.00

-300.00

10

Modernizare Drumul Viilor H.CL.nr.46/2000

2,672.00

2,665.00

7.00

7.00

7.00

7.00

11

Modernizare str.Aleea Trandafirilor

H.C.L.nr.46/2000

489.00

289.00

200.00

0.00

0.00

0.00

12

Modernizare str.Razboieni HCL46/2000

5,552.00

2,586.00

2,966.00

350.00

1,251.00

1,870.00

1,601.00

-269.00

13

Modernizare str.LivezeniH.C.L.nr.46/2000

416.00

391.00

25.00

0.00

0.00

0.00

14

Modernizare str.Plugului H.C.L.nr.118/2001

551.00

5.00

546.00

17.00

25.00

17.00

-8.00

15

Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001

H.C.L.nr.443/2009

3,961.00

32.00

3,929.00

125.00

125.00

125.00

16

Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001

H.C.L.nr.443/2009 (FEN)

0.00

0.00

17

Modernizare str.Bucurestii Noi

H.C.L.nr.46/2000

1,678.00

5.00

1,673.00

0.00

5.00

0.00

-5.00

18

Modernizari strazi cartier Traian Nord H.C.L. nr.423/2002

5,117.00

3,932.00

1,185.00

177.00

177.00

177.00

19

Modernizari strazi Valea Orasului

H.C.L. nr.421/2002

30,321.00

5,651.00

24,670.00

105.00

941.00

1,046.00

1,046.00

etapa I

0.00

0.00

etapa II

0.00

0.00

20

Modernizare str.Rizer

H.C.L. nr.46/2000

4,062.00

26.00

4,036.00

0.00

0.00

21

Drum acces liceul M.Kogalniceanu

H.C.L. nr.421/2002

498.00

11.00

487.00

0.00

0.00

22

Amenajare acces depozit deseuri

H.C.L. nr.421/2002

366.00

116.00

250.00

0.00

0.00

23

L.T.E.-cartier Siret zona 1, etapa 1.1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

11,241.00

7,293.00

3,948.00

42.00

1,105.00

1,300.00

1,147.00

-153.00

24

Modernizare str.Secerei H.C.L.nr.627/2003

419.00

409.00

10.00

10.00

10.00

10.00

25

Modernizare str.Cometei H.C.L.nr.627/2003

652.00

187.00

465.00

82.00

50.00

132.00

132.00

26

Modernizare strazi Micro 17 HCL nr.627/2003

5,721.00

3,171.00

2,550.00

45.00

810.00

855.00

855.00

27

Modernizare str.Anghel Saligny HCL nr.627/2003

1,032.00

565.00

467.00

100.00

363.00

466.00

463.00

-3.00

28

Modernizare str,Basarabiei tronson str.G.Cosbuc -Piata Energiei

H.C.L.nr.46/2000,H.C.L.nr.70/2008

3,704.00

304.00

3,400.00

5.00

5.00

5.00

29

Modernizare str,Basarabiei tronson str.G.Cosbuc -Piata Energiei H.C.L.nr.46/2000,H.C.L.nr.70/2008(FEN)

13,270.00

13,270.00

3,472.00

3,294.00

3,472.00

178.00

30

Modernizare Drumul Viilor tr.str.Tecuci -mag. Sidex si inlocuire conducta de apa H.C.L.nr. 118/2001 H.C.L. nr. 7/2006

1,395.00

611.00

784.00

140.00

495.00

781.00

635.00

-146.00

31

Modernizare str.Turturelelor

HCL nr.421/2002

475.00

329.00

146.00

146.00

146.00

146.00

32

Modernizare si introducere canalizare alei C.F.R. aferente strazii T.Vladimirescu HCL nr.627/2003

793.00

15.00

778.00

134.00

561.00

700.00

695.00

-5.00

33

Modernizare str.Transilvaniei

HCL nr.118/2001

2,290.00

894.00

1,396.00

152.00

1,040.00

1,396.00

1,192.00

-204.00

34

Amenajare parcare Micro 21 H.C.L.nr.404/2007

1,186.00

786.00

400.00

116.00

284.00

400.00

400.00

35

Modernizare str.Ana Ipatescu H.C.L.nr.359/2007

12,138.00

38.00

12,100.00

3.00

3.00

3.00

36

Modernizare str.Garibaldi H.C.L.nr.627/2003

400.00

12.00

388.00

63.00

60.00

288.00

123.00

-165.00

37

Modernizare strazi cartier Traian Nord intersectie str.Privighetorii-str.Zimbrului H.C.L.nr.53/2008

1,025.00

15.00

1,010.00

797.00

910.00

797.00

-113.00

38

Modernizare str.Pictor Isser H.C.L.nr.14/2008

5,839.00

9.00

5,830.00

1.00

1.00

1.00

B

OBIECTIVE NOI

60,855.00

0.00

60,855.00

0.00

231.00

0.00

905.00

231.00

-674.00

1

Modernizare str. Tineretului nr. 2,3 H.C.L.nr. 118/2001

440.00

0.00

440.00

0.00

0.00

2

Modernizare str.Randunelelor

H.C.L.nr.314/2008

717.00

717.00

25.00

25.00

25.00

3

Amenajare alei acces Micro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1,237.00

1,237.00

15.00

24.00

15.00

-9.00

4

Amenajare Aleea Florilor

H.C.L.nr.17/2009

418.00

418.00

20.00

41.00

20.00

-21.00

5

Drum acces statie sortare

H.C.L.nr.112/2009

732.00

732.00

40.00

530.00

40.00

-490.00

6

Modernizare str.Anghel Saligny tronson str.Pre.Brailei str.Arges H.C.L.nr.17/2009

2,106.00

2,106.00

16.00

50.00

16.00

-34.00

7

Modenizare str.Democratiei H.C.L.nr.53/2008

3,078.00

3,078.00

0.00

0.00

8

Modernizare linii tramvai str.Stadionului,Otelarilor

Gh.Asachi -str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008, H.C.L.nr.405/2009

36,650.00

36,650.00

30.00

100.00

30.00

-70.00

9

Modernizare linii tramvai str.Stadionului,Otelarilor

Gh.Asachi -str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008,

H.C.L.nr.405/2009(FEN)

0.00

0.00

0.00

10

Modernizare strazi cartier Traian Nord etapa II H.C.L.nr.443/2009

8,540.00

8,540.00

30.00

80.00

30.00

-50.00

11

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009

6,937.00

6,937.00

55.00

55.00

55.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

473.00

473.00

473.00

547.00

473.00

-74.00

CAP.87

26,222.00

1,742.00

24,480.00

435.00

2,000.00

0.00

2,435.00

2,435.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

26,222.00

1,742.00

24,480.00

435.00

2,000.00

0.00

2,435.00

2,435.00

1

Amenajare Zona Libera etapa I H.G.R nr. 676/1995

26,222.00

1,742.00

24,480.00

435.00

2,000.00

2,435.00

2,435.00

Presedinte de sedinta


ANEXA V la H.C.L nr


2009


LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2009'' mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantita te

Buget initial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C 15,683.00 14,840.00   -843.00

CAP.51

856.00

760.00

-96.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

690.00

627.00

-63.00

1

Ambulante SMURD

buc

3

300.00

269.00

-31.00

2

Infrastructura de retea

48.0

16.0

-32.00

3

Servere

buc

2

2.0

2.0

4

Calculatoare

buc

61

184.00

184.00

5

Solutie completa Ploter-Scaner A0

buc

1

8.00

8.00

6

Sistem control acces si pontaj

buc

1

24.00

24.00

electronic

7

Masina de numarat bani

buc

2

7.00

7.00

8

Automat anclansare rapida

buc

1

40.00

40.00

9

Sisteme de alarma sedii

buc

5

77.00

77.00

Primaria municipiului Galati

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

5.00

0.00

-5.00

1

Sediu Primaria municipiului Galati

5.00

0.00

-5.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

161.00

133.00

-28.00

1

Program implementare ISO

6.00

6.00

2

Certificare sistem SR EN ISO 9001:2001

5.0

.0

-5.00

3

Licente software

buc

28

115.00

105.00

-10.00

4

Aplicatii informatice

buc

1

35.00

22.00

-13.00

CAP.54-EVIDENTA POPULATIEI

32.00

32.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

32.00

32.00

1

Calculatoare

buc

2

13.00

13.00

2

Server

buc

1

12.00

12.00

3

Sistem electronic de ordonare

buc

1

7.00

7.00

CAP.65-INVATAMANT

1,892.00

2,015.00

123.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

279.00

330.00

51.00

1

Centrul financiar nr.32

30.00

30.00

Soba de gatit Gradinita nr.43

buc

1

20.00

20.00

Hota

buc

1

10.00

10.00

2

Centrul financiar nr.5

10.00

10.00

Panouri gard ( ptr. Grădiniță nr.47)

buc

5

10.00

10.00

3

Centrul financiar nr.29

23.00

23.00

Copiator color

buc

1

10.00

10.00

Videoproiector

buc

1

4.00

4.00

Calculator

buc

3

9.00

9.00

4

Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

0.00

0.00

Soba de gatit

buc

1

0.00

0.00

5

Centrul financiar nr.37

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.59

buc

6

15.00

15.00

6

Centrul financiar Gradinita nr.23

15.00

15.00

Aparate joc Gradinita nr.23

buc

6

15.00

15.00

7

Centrul financiar nr.6

25.00

25.00

Aparate joc Gradinita nr.24

buc

8

25.00

25.00

8

Centrul financiar nr.13

13.00

13.00

Hota (pt Gradinita nr.36)

buc

1

13.00

13.00

9

Centrul financiar Scoala nr.18

4.00

4.00

Calculator

buc

1

4.00

4.00

10

Centrul financiar Gradinita nr.30

35.00

35.00

0.00

Soba de gatit

buc

1

25.00

25.00

Hota

buc

1

10.00

10.00

11

Centrul financiar nr.11

37.00

37.00

0.00

Aparate joc Gradinita nr.45

buc

1

27.00

27.00

Aparate joc Gradinita nr.7

buc

4

10.00

10.00

12

Centrul financiar Gradinita nr. 39

15.00

15.00

0.00

Centrala termica Gradinita nr. 39

buc

1

15.00

15.00

13

Primaria municipiului Galati

34.00

108.00

51.00

Scoala nr.38 (FEN)

34.00

34.00

Notebook

buc

2

9.00

9.00

Videoproiector

buc

2

5.00

5.00

Tabla interactiva

buc

2

14.00

14.00

Banc optic

buc

1

6.00

6.00

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente (FEN)

23.00

23.00

0.00

Cortina

buc

1

4.00

4.00

Scena

buc

1

7.00

7.00

Corp biblioteca

buc

2

8.00

8.00

Dulap haine (35 locuri)

buc

1

4.00

4.00

Grup Scolar Anghel Saligny(FEN)

51.00

51.00

Notebook

buc

5

20.00

20.00

Camera video

buc

1

3.00

3.00

Videoproiector

buc

3

9.00

9.00

Copiator

buc

1

19.00

19.00

III

CONSOLIDARI

2.00

2.00

0.00

DEMOLARI

2.00

2.00

0.00

1

Scoala gimnaziala nr. 12

2.00

2.00

Demolare magazie Scoala nr. 12

2.00

2.00

2

Grup Scolar Gh. Asachi

0.00

0.00

0.00

Demolare cos fum la punctul termic

0.00

0.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

105.00

105.00

0.00

1

Centrul financiar nr. 7

12.00

12.00

Expertiză corp B Scoala nr. 19

2.00

2.00

Demolare corp B Scoala nr. 19

10.00

10.00

2

Centrul financiar nr.16

4.00

4.00

0.00

Reabilitare Scoala nr.42 etapa II

4.00

4.00

Reabilitare si modernizare Scoala nr.41

0.00

0.00

3

Colegiul Tehnic Traian Vuia

5.00

5.00

Inlocuire conducta de apa calda si incalzire

5.00

5.00

4

Grup Scolar Traian

15.00

15.00

Statie de pompare pentru canalizare ape menajere si ape pluviale

5.00

5.00

Inlocuire canal colector

10.00

10.00

5

Centrul financiar nr.35

30.00

30.00

Modernizare si reabilitare Scoala nr.9 Calistrat Hogas

30.00

30.00

6

Grup Scolar Gh.Asachi

30.00

30.00

Modernizare punct termic

30.00

30.00

7

Centrul Financiar Gradinita nr.23

5.00

5.00

Scara de evacuare Gradinita nr. 23

5.00

5.00

8

Centrul financiar nr.3

4.00

4.00

Scara de evacuare Gradinita nr.60

4.00

4.00

9

Grup Scolar Sf.Maria

0.00

0.00

0.00

R.K.-Instalatie electrica

0.00

0.00

10

Centrul financiar nr.32

0.00

0.00

0.00

R.K.-Gradinita nr.62

0.00

0.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,506.00

1,578.00

72.00

1

Colegiul Energetic Paul Dimo

97.00

174.00

77.00

RK Colegiul energetic Paul Dimo

97.00

89.00

-8.00

RK Colegiul energetic Paul Dimo

85.00

85.00

(buget de stat)

2

Centrul financiar nr.6

255.00

255.00

0.00

R.K.Scoala nr. 28-Mihai Eminescu

(buget de stat)

R.K.Scoala nr. 28-Mihai Eminescu

255.00

255.00

3

Centrul financiar nr.37

150.00

137.00

-13.00

R.K.Gradinita nr.59

13.00

0.00

-13.00

R.K.Gradinita nr.59

137.00

137.00

(buget de stat)

4

Grup Scolar Elena Doamna

173.00

173.00

R.K.Grup Scolar Elena Doamna

173.00

173.00

(buget de stat)

5

Grup Scolar Radu Negru

130.00

127.00

-3.00

R.K.Grup Scolar Radu Negru

130.00

127.00

-3.00

6

Colegiul National Mihail Kogalniceanu

336.00

336.00

0.00

R.K.Colegiul Mihail Kogalniceanu

(buget de stat)

R.K.Colegiul Mihail Kogalniceanu

336.00

336.00

7

Scoala gimnaziala nr.12

0.00

0.00

R.K.Scoala nr. 12

(buget de stat)

8

Scoala gimnaziala nr.24

330.00

330.00

0.00

RK Scoala nr.26

330.00

330.00

9

Colegiul Mihail Kogalniceanu

10.00

10.00

Program contabilitate

buc

1

10.00

10.00

10

Centrul financiar nr.9

10.00

10.00

Program contabilitate

buc

1

10.00

10.00

11

Grup Scolar Motoc

15.00

15.00

Licenta software

buc

1

15.00

15.00

12

Grup Scolar Anghel Saligny(FEN)

11.00

11.00

Licente

buc

15

11.00

11.0

CAP.66-SANATATE

1,729.00

1,729.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,676.00

1,676.00

0.00

Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan

176.00

176.00

1

Lavoar

buc

1

16.00

16.00

2

Generator de abur electric 120kw cu statie de dedurizare

buc

1

90.00

90.00

3

Compresoare aer comprimat

buc

2

70.00

70.00

Modernizarea si echiparea

1,500.00

1,500.00

Ambulatoriului de Specialitate

al Spitalului Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.Ioan Galati (FEN)

Laborator imagistica medicala

850.00

850.00

1

Computer tomograf

buc

1

250.00

250.00

2

Instalatie de rezonanta magnetica

buc

1

300.00

300.00

3

Instalatie de roentgendiagnostic cu post de scopie/grafie

buc

1

100.00

100.00

4

Instalatie de roentgendiagnostic cu post de grafie universala

buc

1

100.00

100.00

5

Aparat de digitalizare a imaginii

buc

1

100.00

100.00

radiologice

Cabinete ambulatoriu de specialitate

380.00

380.00

1

Unit dentar

buc

1

50.00

50.00

2

Set cuplare rapida priza O2 si aer

buc

7

50.00

50.00

comprimat

3

Electrocardiograf cu 12 derivatii

buc

1

50.00

50.00

4

Fibroendoscop de uz pediatric

buc

1

50.00

50.00

5

Videoretroscop

buc

1

50.00

50.00

6

Cantar medical de persoane

buc

10

50.00

50.00

cu taliometru

7

Cantar electronic pentru sugari

buc

5

10.00

10.00

8

Autorefractokeratotonoref

buc

1

10.00

10.00

9

Perimetru pentru urmarirea

buc

1

10.00

10.00

automata a ochiului

10

Trusa lentile

buc

1

10.00

10.00

11

Oftalmoscop

buc

1

10.00

10.00

12

Exoftalmometru

buc

1

10.00

10.00

13

Biomicroscop cu stereomicroscop

buc

1

10.00

10.00

14

Set endoscopie nazala

buc

1

10.00

10.00

Laborator analize medicale

150.00

150.00

1

Autoclav vertical

buc

2

10.00

10.00

2

Centrifuga

buc

4

10.00

10.00

3

Etuva 100 l

buc

2

10.00

10.00

4

Termostat 52 L

buc

2

10.00

10.00

5

Termostat 100 L

buc

2

10.00

10.00

6

Analizor automat de microbiologie

buc

1

10.00

10.00

7

Hota pentru o persoana

buc

1

10.00

10.00

8

Hota pentru 2 persoane

buc

1

10.00

10.00

9

Spectrofotometru

buc

1

10.00

10.00

10

Aparat electroforeza

buc

1

10.00

10.00

11

Microscop de laborator

buc

2

10.00

10.00

12

Microscop cu fluorescenta

buc

1

10.00

10.00

13

Analizor automat biochimie umeda

buc

1

10.00

10.00

14

Sistem analitic portabil de coagulare

buc

1

10.00

10.00

15

Analizor de urina

buc

1

10.00

10.00

Laborator recuperare medicina fizica

70.00

70.00

si balneologie

1

Aparat electroterapie

buc

1

10.00

10.00

2

Aparat magnetoterapie

buc

1

10.00

10.00

3

Aparat electroterapie

buc

1

10.00

10.00

4

Aparat terapie cu unde scurte

buc

1

10.00

10.00

5

Aparat pentru aerosoli

buc

2

10.00

10.00

6

Masa electrica de terapie

buc

3

10.00

10.00

7

Cada hidroterapie

buc

2

10.00

10.00

Echipament de calcul

50.00

50.00

1

Computer multiprocesor, hdd,300GB

buc

14

50.00

50.00

dvd-rw,p.v.min.256 K,monitor LCD 22''

III

CONSOLIDARI

9.00

9.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Consolidare Centrul de Diagnostic si Tratament str. Eroilor nr.34

9.00

9.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

44.00

44.00

0.00

Spitalul clinic de urgenta pentru copii ,,Sf.Ioan''

10.00

10.00

1

Capela Spitalul de Copii

10.00

10.00

Primaria municipiului Galati

22.00

22.00

0.00

1

Modernizarea si echiparea Sectiei

22.00

22.00

Recuperare,Medicina Fizica si

Balneologie

str.Constructorilor nr.29

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

12.00

12.00

1

Reamenajare Dispensar nr.2, str.Saturn nr.6A

12.00

12.00

CAP.67.02.05-ZONE VERZI, BAZE

771.00

754.00

-17.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

480.00

473.00

-7.00

1

Masina de slefuit gheata

buc

1

330.00

330.00

2

Autoutilitara

buc

1

100.00

93.00

-7.00

3

Panza verde de umbrire

buc

3

50.00

50.00

III

CONSOLIDARI

30.00

23.00

-7.00

1

Consolidare Sala Sporturilor

30.00

23.00

-7.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

261.00

258.00

-3.00

1

Reabilitare ,modernizare fantani arteziene (9locatii )

20.00

20.00

2

Modernizare Gradina Publica

67.00

67.00

3

Modernizare Stadionul Gloria

8.00

8.00

4

Amenajare Scuar central strada Brailei si inel Rocada

20.00

17.00

-3.00

5

Crearea/extinderea spatiilor urbane de recreere

0.00

0.00

6

Amenajare scuar bd.Galati-str.Otelarilor

5.00

5.00

7

Amenajare port ambarcatiuni

40.00

40.00

8

Amenajare locuri de joaca

75.00

75.00

9

Infiintare Parc Micro 20

5.00

5.00

10

Racord electric fantana Parc Unicom

16.00

16.00

11

Racord electric fantana Parc Libertatii

0.00

0.00

12

Amenajare Parc cartier Siret

5.00

5.00

CAP.68-Asistenta sociala

1,430.00

1,354.00

-76.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

54.00

52.00

-2.00

MUNICIPIUL GALATI

26.00

24.00

-2.00

1

Autoturism

buc

1

11.00

11.00

2

Calculatoare

buc

3

6.00

4.00

-2.00

3

Laptop

buc

1

2.00

2.00

4

Copiator

buc

2

5.00

5.00

5

Imprimanta

buc

1

2.00

2.00

CANTINA AJUTOR SOCIAL

25.00

25.00

1

Feliator de legume

buc

2

8.00

8.00

2

Masina de tocat carne

buc

1

5.00

5.00

3

Friteuza dubla cu suport

buc

1

7.00

7.00

4

Fierastrau taiat carne

buc

1

5.00

5.00

CENTRU DE SPRIJIN SI LOCUINTE PENTRU TINERI

3.00

3.00

1

Calculator

buc

1

3.00

3.00

III

CONSOLIDARI

1,302.00

1,239.00

-63.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Consolidare Centru de Urgente str. Traian

1,302.00

1,239.00

-63.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

66.00

55.00

-11.00

CRESA NR.36

15.00

4.00

-11.00

Studiul de fezabilitate Cresa nr.1

15.00

4.00

-11.00

Primaria municipiului Galati

51.00

51.00

0.00

Extindere Centru de Sprijin si Locuinte pentru Tineri

32.00

32.00

Extinderea centrului medico-social Galati prin infiintarea centrului pentru bolnavii de Alzheimer

0.00

0.00

Centru de zi pentru copiii cu autism

19.00

19.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

8.00

8.00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

6.00

6.00

Program informatic

buc

1

6.00

6.00

MUNICIPIUL GALATI

2.00

2.00

Licente

buc

1

2.00

2.00

CAP.70.02.03-Locuinte

2,146.00

2,067.00

-79.00

I

Achizitii imobile

22.00

22.00

0.00

1

Achizitionare imobil str.Maior Iancu

14.00

14.00

Fotea nr.23

2

Achizitionare imobil str.Garii nr.1

3.00

3.00

3

Achizitionare imobil str.Mihai Bravu nr.32

5.00

5.00

III

Consolidări

1,778.00

1,753.00

-25.00

Consolidari imobile -locuinte

1,762.00

1,737.00

-25.00

1

Consolid. imobil str. Ariesului nr.6

2

Consolid.imobil str.Dr.Carnabel nr.21-23

122.00

99.00

-23.00

3

Consolidare bloc G4 -Micro19

206.00

194.00

-12.00

4

Consolid. Imobil str.Zanelor nr.11

5

Consolidare imobil str.N.Balcescu nr.21

6

Consolidare imobil str. Iancu Fotea nr. 27

150.00

150.00

7

Consolidare bloc C20-Tiglina I

150.00

100.00

-50.00

8

Consolidare bloc C20-Tiglina I

1,039.00

1,099.00

60.00

(buget de stat)

9

Consolidare imobil str.Universitatii nr.13

54.00

54.00

10

Consolidare imobil str.Iancu Fotea nr.25

3.00

3.00

11

Consolidare imobil str.Romana nr.45-49

20.00

20.00

12

Consolidare imobil str.Cristofor Columb nr.26

18.00

18.00

DEMOLARI IMOBILE

16.00

16.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

243.00

210.00

-33.00

1

Consolidari imobile (S.F.)

10.00

8.00

-2.00

2

Demolari imobile

34.00

34.00

3

Expertize imobile

50.00

50.00

4

Expertize imobile

61.00

61.00

(buget de stat)

5

Construire locuinte sociale

45.00

36.00

-9.00

6

Inchideri balcoane blocuri A.N.L.

2.00

2.00

7

Izolatii hidrotehnice subsoluri blocuri A.N.L. Gara C.F.R.

10.00

0.00

-10.00

8

Amenajare locuinte (bloc B3,Micro 40, bloc B7 Micro 20)

16.00

16.00

9

Grupuri sanitare locuinte

10.00

0.00

-10.00

10

Amenajare rampa de acces

5.00

3.00

-2.00

bl.L1,sc.2,Micro 13b

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

103.00

82.00

-21.00

1

R.K. imobil str.Traian nr.8

99.0

78.0

-21.00

2

R.K. imobil str.Tecuci nr.70

4.00

4.00

CAP.70.02.05 ALIMENTARE CU APA

427.00

427.00

0.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

48.00

48.00

0.00

1

L.T.E.-locuinte Faleza -conducta de apa inel str.Partizanilor

7.00

7.00

2

Expertiza tehnica rezervor statie Filesti

2.00

2.00

3

Inlocuire conducta apa str.Posta

Veche(str.Tecuci-str.Basarabiei)

4

Consolidare rezervoare statie Filesti

34.00

34.00

5

Modernizare statie hidrofor PT-P2-Port

5.00

5.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

379.00

379.00

MUNICIPIUL GALATI

2.00

2.00

1

R.K.Retea apa Siderurgistilor Vest,

2.00

2.00

bl.L,F4,E3

S.C. APA-CANAL S.A

377.00

377.00

0.00

1

R.K.Retea apa rece locuinte Micro 16,bl.4E,4F,4G

16.00

16.00

2

R.K.Conducta apa rece Dn 100 Fn Posta Veche

26.00

26.00

3

R.K.Conducta apa tub Premo Dn 800mm Fir I

191.00

191.00

4

R.K. Retea si brans. apa Micro 17,et.I

47.00

47.00

bl.R3-R2-G2A

5

R.K. Conducta OL,Dn100 mm la retea apa

39.00

39.00

A.Vlaicu ,bl.R1-R1A

6

R.K. Retea apa I.C.Frimu 2B tub OL,bl.K1-I2

11.00

11.00

7

R.K. Retea apa str.Crizantemelor tub 1000 ml.

47.00

47.00

CAP.70.02.06-Iluminat

116.00

110.00

-6.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

7.00

7.00

0.00

1

Cofrete iluminat

buc

1

7.00

7.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

109.00

103.00

-6.00

1

Iluminat public cartier Dimitrie Cantemir, zona 1.1 C

21.00

15.00

-6.00

2

Extindere iluminat zona Drum Centura-Lac Catusa

17.00

17.00

3

Iluminat cartier Traian Nord intre Aleea Meteo-Metro

18.00

18.00

4

Retea electrica iluminat festiv

25.00

25.00

5

Montare puncte aprindere iluminat

28.00

28.00

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala

2,333.00

1,871.00

-462.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

446.00

179.00

-267.00

1

Gard protectie pietonala-3 locatii

1.00

1.00

2

Automat dirijare circulatie

buc

6

12.00

12.00

3

Freza asfalt

buc

1

54.00

54.00

4

Figurina Mos Craciun

buc

1

28.00

28.00

5

Statie mobila

260.00

0.00

-260.00

6

Laptop

buc

1

2.00

2.00

7

Smartboard

buc

1

9.00

2.00

-7.00

8

Aparat de masurare a radiatiilor

buc

1

2.00

2.00

9

Sistem de masurare a zgomotelor

buc

1

11.00

11.00

10

Sistem de analiza software a zgomotelor si vibratiilor

buc

1

43.00

43.00

11

Masa de laborator

buc

1

2.00

2.00

12

Imprimanta multifunctionala

buc

1

2.00

2.00

13

Corpuri semafor cu leduri

buc

10

20.00

20.00

III

CONSOLIDARI

65.00

16.00

-49.00

Consolidari

15.00

15.00

0.00

1

Consolidare zid de sprijin str.Sindicatelor

10.00

10.00

nr.1-5

2

Consolidare mal Vadu Carabus

5.00

5.00

Demolari

50.00

1.00

-49.00

1

Demolare cos fum PT W3

50.00

1.00

-49.00

2

Demolare cos fum PT VULTUR

0.00

0.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1,743.00

1,659.00

-84.00

STUDII DE FEZABILITATE

1,480.00

1,396.00

-84.00

1

Plan cadastru digital

50.00

50.00

2

Registrul zone verzi

0.00

0.00

3

Expertiza tehnica pasaj Dunarea

10.00

10.00

4

L.T.E.locuinte cartier Filesti

2.00

2.00

5

Studiu strategie de dezvoltare a serviciilor comunitare

36.00

36.00

6

Consolidare versant Aleea Florilor

5.00

5.00

nr.22-nr.38

7

Documentatii cadastrale

867.00

867.00

8

Semaforizare str.Otelarilor -str.Stadionului

10.00

10.00

9

Extindere Cimitir Vest etapa II

5.00

0.00

-5.00

10

Proiect expropriere Drum de Centura

11

Proiect expropriere strada Arcasilor

12

Plan Integrat de Dezvoltare Urbana la nivelul municipiului Galati

300.00

251.00

-49.00

13

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii

130.00

130.00

14

Sistem integrat de monitorizare video de la distanta a zonelor publice si a obiectivelor cu risc criminogen ridicat din municipiul Galati

0.00

0.00

15

Utilizarea surselor de energie refolosibila (SER) si cresterea eficientei energetice

15.00

15.00

16

Expertiza tehnica mal Vadu Carabus

20.00

0.00

-20.00

17

Sistematizare pe verticala bloc Egreta nr. 1

10.00

0.00

-10.00

18

Reducerea nivelului panzei freatice si monitorizarea acesteia.Actiuni pentru masuri preventive si planuri de urgenta

10.00

10.00

19

Port ambarcatiuni

0.00

0.00

20

R.K.-Spatii cu alta destinatie (str.Crizantemelor nr.2,bloc G1,Micro 19)

10.00

10.00

21

Expertiza tehnica Viaduct Calea Prutului

0.00

0.00

22

Expertiza tehnica Viaduct Catusa

0.00

0.00

Studii

92.00

92.00

1

Harti zgomot

92.00

92.00

Planuri Urbanistice:

171.00

171.00

0.00

1

Reactualizare P.U.G.

96.00

96.00

2

P.U.Z.

50.00

50.00

3

P.U.D.

25.00

25.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

79.00

17.00

-62.00

1

Program informatic procesare zgomote

buc

1

27.00

9.00

-18.00

2

Program informatic procesare analize ape

buc

1

52.00

8.00

-44.00

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

1,563.00

1,563.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,485.00

1,485.00

1

Skiploader hidrolift

buc

1

262.00

262.00

2

Autogunoiera compactoare

buc

2

571.00

571.00

3

Tocator de lemn

buc

1

47.00

47.00

4

Autoutilitara izotermata

buc

1

126.00

126.00

5

Maturatoare

buc

1

479.00

479.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

78.00

78.00

1

Managementul integrat al deseurilor urbane solide in municipiul Galati

32.00

32.00

2

Puncte gospodaresti in municipiul Galati

11.00

11.00

3

Bilant de mediu nivel I si II pentru cuantificarea

15.00

15.00

impactului asupra mediului a activitatii de

exploatare trecuta,prezenta si viitoare,inchidere

si urmarire postinchidere a Depozitului de deseuri

Tirighina Galati

4

Sistem de gestionare deseuri provenite din constructii si demolari prin concasare

20.00

20.00

CAP.74.02.06-CANALIZARI

561.00

465.00

-96.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

252.00

252.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Autocuratitor combinat 9 mc

buc

1

252.00

252.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

269.00

173.00

-96.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Retele exterioare la blocuri fara subsol tehnic Tiglina I si Centru

0.00

0.00

2

Inlocuire colector de canalizare strada Traian intre strada Rizer si strada Venus

0.00

0.00

3

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

15.00

11.00

-4.00

4

Reabilitarea si modernizarea sistemelor

254.00

162.00

-92.00

de apa si de canalizare,statie de epurare

in municipiul Galati si studiul pedo-stational

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

40.00

40.00

S.C.APA-CANAL S.A.

40.00

40.00

1

R.K. Retea canalizare SC 21-bl.G2, Micro 17

40.00

40.00

CAP.81-ENERGIE TERMICA

1,280.00

1,220.00

-60.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

34.00

34.00

MUNICIPIUL GALATI

34.00

34.00

1

Filtre centrala termica Micro 13 B

1.00

1.00

2

Pompa hidraulica cu piston pentru

buc

2

11.00

11.00

verificat manometre

3

Camera termoviziune tir 2-20(FLUKE)

buc

1

22.00

22.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

184.00

126.00

-58.00

a

Expertizare,audit energetic,studiu de fezabilitate

170.00

112.00

-58.00

1

Bl.D7,D8-Tiglina II

17.00

17.00

2

Bl.L-Micro 16

12.00

12.00

3

Bl.T6-Micro19

0.00

0.00

4

bl.C11,C12,Tiglina II,bl.A7,A21,Tiglina III

31.00

31.00

5

bl.D10,sc.3,str.Otelarilor nr.21

10.00

4.00

-6.00

6

bl.C1,str,Movilei nr.10

10.00

3.00

-7.00

7

bl.G10,str.Brailei nr.262

10.00

5.00

-5.00

8

bl.Ialomita,str.Domneasca nr.130

10.00

5.00

-5.00

9

bl.V1,str.Strungarilor nr.8

10.00

6.00

-4.00

10

bl.30 apartamente,str.Domneasca nr.128,bl.Carpati str.Tecuci nr.32

20.00

9.00

-11.00

11

bl.Albatros,str.Balcescu nr.17

20.00

5.00

-15.00

12

bl.Pin 1,bl.Pin 2,bl.Pin3,str.Rosiori, bl.Paltin str.Melodiei

20.00

15.00

-5.00

b

Reabilitare si modernizare sistem alimentare centralizat cu energie termica 2006-2009

4.00

4.00

c

Extindere sediu dispecerat str.Crizantemelor

10.00

10.00

nr.6

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,062.00

1,060.00

-2.00

S.C. APATERM S.A.

1

R.K.Retele termice aferente SC 57 Micro 16

169.00

169.00

2

R.K.Retele termice aferente SC 19 Micro 16

14.00

14.00

3

R.K.Retele termice aferente SC 31 Micro 19

7.00

7.00

4

R.K.Retele termice aferente SC 45 Micro 21

26.00

26.00

5

R.K.Retele termice aferente SC 44 Micro 21

16.00

16.00

6

R.K.Retele termice aferente SC 10 Micro 38

128.00

128.00

7

R.K.Retele termice aferente SC 12 Tiglina II B

82.00

82.00

8

R.K.Retele termice aferente SC 81 Mazepa II

36.00

36.00

9

R.K.Retele termice aferente SC 16 Mazepa I

116.00

116.00

10

R.K.Retele termice aferente SC 111 Piata

34.00

34.00

11

R.K.Retele termice aferente PT1 Saturn

137.00

137.00

12

R.K.Retele termice aferente PT 2 Saturn

142.00

140.00

-2.00

13

R.K.Retele termice aferente PTA Centru II

138.00

138.00

14

R.K. Retele termice aferente

SC3-5-7-8-9,Tiglina IIA

17.00

17.00

CAP.84 Strazi

547.00

473.00

-74.00

III

CONSOLIDĂRI

300.00

291.00

-9.00

Accidente teren :

300.00

291.00

-9.00

1

Accident teren str.Prelungirea Brailei

300.00

291.00

-9.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

247.00

182.00

-65.00

1

Modernizare linii tramvai str.M.Bravu

3.00

3.00

2

Modernizare linii tramvai str.Stadionului

3.00

3.00

3

Modernizare linii tramvai str.Otelarilor

3.00

3.00

4

Modernizare str.Gh.Asachi-str.Frunzei

8.00

8.00

5

Reabilitare strada Domneasca

60.00

60.00

6

Modernizare strazi cartier Traian Nord

30.00

25.00

-5.00

etapa II

7

Modernizare str.Anghel Saligny

12.00

12.00

intre str.Prel.Brailei-str.Argesului

8

Modernizare Aleea Florilor

15.00

15.00

9

Modernizare str.Namoloasa

0.00

0.00

10

Drum acces statie sortare

16.00

16.00

11

Modernizare aleea Morilor

20.00

10.00

-10.00

12

Modernizare strada Traian

5.00

0.00

-5.00

13

Parcare Drum de Centura

22.00

22.00

14

Parcari supraetajate

40.00

5.00

-35.00

15

Studiu parcari rezidentiale cu plata

10.00

0.00

-10.00

ROMANIA

ANEXA 1

- Mii Lei


VENITURI EXTRABUGETARE

Primaria Municipiului Galati

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2009

Nr. 6 din 22.12.2009

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

VENITURI(rd.2+4+8+13+17+19+22+56+60+63+66)

00

43,242.00

-3,356.00

39,886.00

2

VENITURI CURENTE(rd.3)

01

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI FISCALE

02

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd.5)

12

0.00

0.00

0.00

5

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.6 la 7)

12.10

0.00

0.00

0.00

6

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor elec

12.10.08

0.00

0.00

0.00

7

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoar

12.10.50

0.00

0.00

0.00

8

ACCIZE(rd.9 la 12)

14.10

0.00

0.00

0.00

9

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolic

14.10.02

0.00

0.00

0.00

10

Accize incasate din vanzarea produselor din tututn

14.10.03

0.00

0.00

0.00

11

Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi

14.10.12

0.00

0.00

0.00

12

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

14.10.13

0.00

0.00

0.00

13

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

16.10

0.00

0.00

0.00

14

Taxe pentru jocurile de noroc

16.10.01

0.00

0.00

0.00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.10.03

0.00

0.00

0.00

16

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.10.50

0.00

0.00

0.00

17

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(rd.18)

18.10

0.00

0.00

0.00

18

Alte impozite si taxe

18.10.50

0.00

0.00

0.00

19

CONTRIBUTII DE ASIGURARI(rd.20)

20

0.00

0.00

0.00

20

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR(rd.21)

20.10

0.00

0.00

0.00

21

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

20.10.03

0.00

0.00

0.00

22

VENITURI NEFISCALE(rd.23+29+31+47+49+51+53)

30

43,242.00

-3,356.00

39,886.00

23

VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.24 la 28)

30.10

4,300.00

-511.00

3,789.00

24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.10.01

0.00

0.00

0.00

25

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0.00

0.00

0.00

26

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,300.00

-511.00

3,789.00

27

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

0.00

28

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

0.00

29

Venituri di dobanzi(rd.30)

31.10

0.00

0.00

0.00

30

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

31

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.32)

33

36,631.00

-2,742.00

33,889.00

32

VENITURI DI PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI(rd.33+34+35+36+37

33.10

36,631.00

-2,742.00

33,889.00

33

Taxe de metrologie

33.10.01

0.00

0.00

0.00

34

Taxe consulare

33.10.02

0.00

0.00

0.00

35

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

33.10.04

0.00

0.00

0.00

36

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,042.00

-948.00

4,094.00

37

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organi

33.10.07

0.00

0.00

0.00

38

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

28,894.00

-1,658.00

27,236.00

39

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0.00

0.00

0.00

40

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0.00

0.00

0.00

41

Contributaia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cant

33.10.14

2,303.00

-149.00

2,154.00

42

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri

33.10.16

126.00

0.00

126.00

43

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

117.00

2.00

119.00

44

Venituri di serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, art

33.10.19

0.00

0.00

0.00

46

Venituri di contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de s

33.10.21

0.00

0.00

0.00

46

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

149.00

11.00

160.00

47

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE(rd.48)

34.10

0.00

0.00

0.00

48

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0.00

0.00

0.00

49

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI(rd.50)

35.10

12.00

0.00

12.00

50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

12.00

0.00

12.00

51

DIVERSE VENITURI(rd.52)

36.10

2,093.00

0.00

2,093.00

52

Alte venituri

36.10.50

2,093.00

0.00

2,093.00

53

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(rd.54 la 55)

37.10

206.00

-103.00

103.00

54

Donatii si sponsorizari

37.10.01

206.00

-103.00

103.00

55

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

56

VENITURI DIN CAPITAL(rd.57)

39

0.00

0.00

0.00

57

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI(rd.58 la 59)

39.10

0.00

0.00

0.00

58

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

0.00

59

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

0.00

60

OPERATIUNI FINANCIARE(rd.61)

40

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

61

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.62)

40.10

0.00

0.00

0.00

62

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.10.50

0.00

0.00

0.00

63

SUBVENTII(rd.64)

43

0.00

0.00

0.00

64

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII(rd.65+69)

43.10

0.00

0.00

0.00

65

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

0.00

0.00

0.00

66

TAXE PE SERVICII SPECIFICE(rd.67 la 68)

15.10

0.00

0.00

0.00

67

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

68

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

0.00

69

43.10.10

0.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta,

Rectificarea 7 din 22.12.2009

Rectficari Cheltuieli Extrabugetare

2009


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

23,364.00

-544.00

22,820.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,364.00

-544.00

22,820.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,784.00

-544.00

10,240.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12,580.00

0.00

12,580.00

INVATAMANT

65.10

11,636.00

-1,834.00

9,802.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,895.00

-1,387.00

9,508.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

649.00

-15.00

634.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,246.00

-1,372.00

8,874.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

741.00

-447.00

294.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

741.00

-447.00

294.00

Cultura, recreere si religie

67.10

6,303.00

0.00

6,303.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,248.00

0.00

6,248.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,653.00

0.00

3,653.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,460.00

0.00

2,460.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

135.00

0.00

135.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

55.00

0.00

55.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

55.00

0.00

55.00

Alte actiuni economice

87.10

1,939.00

-978.00

961.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,789.00

-928.00

861.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,004.00

-398.00

606.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

785.00

-530.00

255.00

79. OPERATIUNI FINANCIARE

79

150.00

-50.00

100.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

150.00

-50.00

100.00

Total :

43,242.00

-3,356.00

39,886.00

Presedinte de sedinta

ANEXA IV

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETARE

mii lei

Nr.

Nominalizarea pe obiective de investitii,

U.M.

Cantit

Valoare

Influente

Valoare

Crt.

dotari si alte cheltuieli de investitii

te

aprobata

(+/-)

rectificata

TOTAL

din care:

796.00

-447.00

349.00

65.10 INVATAMANT

741.00

-447.00

294.00

67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

55.00

0.00

55.00

A. Obiective de investitii in continuare- total

B. Lucrari noi

245.00

-126.00

119.00

1

Instalare soba cu gaze

GR. SC. TRAIAN

15.00

15.00

2

Tamplarie aluminiu cladire GR. SC. TRAIAN

100.00

-6.00

94.00

3

Recompartimentare spatiu administrator de retea GR. SC. RADU NEGRU

10.00

10.00

6

Reabilitare teren de sport GR. SC. GHE. ASACHI

120.00

-120.00

0.00

C.Alte cheltuieli de investitii

486.00

-261.00

225.00

1

CF2 - LICEUL ''EMIL RACOVITA''

14.00

0.00

14.00

Xerox

buc.

1

7.00

7.00

Videoproiector

buc.

1

3.00

3.00

Soft educational

buc.

1

4.00

4.00

2

CF 8 - GRADINITA NR. 9 "SF. NICOLAE"

10.00

-10.00

0.00

Tobogan gonflabil

buc.

1

5.00

-5.00

0.00

Castel Gonflabil

buc.

1

5.00

-5.00

0.00

3

CF.16 SCOALA 10 ''PETRE TUTEA''

22.00

-22.00

0.00

Sistem de supraveghere video

buc.

1

22.00

-22.00

0.00

4

CF 33 - SCOALA NR. 11

3.00

0.00

3.00

Sistem de calcul

buc.

1

2.00

2.00

Program de gestiune biblioteca

buc.

1

1.00

0.00

1.00

5

CF34 - SCOALA 3

88.00

-58.00

30.00

Masina de spalat pardoseala

buc.

1

50.00

-20.00

30.00

Copiator color A3

buc.

1

25.00

-25.00

0.00

Tabla interactiva

buc.

1

13.00

-13.00

0.00

6

CF 35 SCOALA NR. 40

3.00

-3.00

0.00

Studiu de fezabilitate

buc.

1

3.00

-3.00

0.00

7

CF 37 - SCOALA NR.2

10.00

0.00

10.00

Sistem de alarma in caz de efractie

buc.

1

10.00

10.00

8

SCOALA NR. 24

20.00

0.00

20.00

Calculator

buc.

6

20.00

20.00

9

COLEGIUL '' VASILE ALECSANDRI''

16.00

0.00

16.00

Tabla interactiva

buc.

2

12.00

12.00

Aeroterma

buc.

1

4.00

0.00

4.00

10

COLEGIUL ''TRAIAN VUIA''

26.00

0.00

26.00

Simulator auto

buc.

1

20.00

20.00

Licenta sistem operare Windous

buc.

2

0.14

0.14

Soft educational

buc.

15

3.00

3.00

Program contabilitate

buc.

2

2.86

2.86

11

LICEUL "MIHAIL KOGALNICEANU"

13.00

-11.00

2.00

Program informatic

buc.

6

2.00

2.00

Pachet de prezentare interactiv III

buc.

1

11.00

-11.00

0.00

12

GRUP SCOLAR "SF. MARIA"

10.00

-5.00

5.00

Program informatic contabilitate

buc.

1

5.00

5.00

Masina de cusut si surfilat

buc.

1

5.00

-5.00

0.00

13

COLEGIUL ''PAUL DIMO''

7.00

-7.00

0.00

Program informatic

buc.

2

7.00

-7

0.00

14

GRUP SCOLAR "METALURGIC"

60.00

-60.00

0.00

Sistem supraveghere video

buc.

1

35.00

-35.00

0.00

Masina de sudura+pistolet

buc.

1

10.00

-10.00

0.00

Invertor sudura+racitor+carucior pistolet

buc.

1

15.00

-15.00

0.00

15

GRUP SCOLAR "TRAIAN"

50.00

-50.00

0.00

Calculator

buc.

4

12.00

-12.00

0.00

Laptop

buc.

4

12.00

-12.00

0.00

Imprimanta color A3

buc.

2

5.00

-5.00

0.00

Programe informatice

buc.

4

6.00

-6.00

0.00

Soba de gatit cu gaze

buc.

1

6.00

-6.00

0.00

Cuptor electric

buc.

1

5.00

-5.00

0.00

Robot profesional de bucatarie

buc.

1

4.00

-4.00

0.00

16

LICEUL PEDAGOGIC '' C. NEGRI

20.00

-20.00

0.00

Licente

buc.

10

4.00

-4.00

0.00

Program informatic

buc.

2

6.00

-6.00

0.00

Schela modulara

buc.

5

10.00

-10.00

0.00

17

LICEUL DE MARINA

10.00

-8.00

2.00

Program informatic mijloace fixe

buc.

1

1.60

0.4

2.00

Sistem de supraveghere

buc.

1

8.40

-8.4

0.00

18

CF 11 - GRADINITA NR.7

49.00

-7.00

42.00

Ansamblu aparate de joc

buc.

1

49.00

-7.00

42.00

19

S.A.D.P.

55.00

0.00

55.00

Server

buc.

1

6.50

6.50

Licente software

buc.

1

4.80

4.80

Calculatoare PC

buc.

4

8.80

8.80

Centrala de incalzit cu lemne

buc.

1

20.40

20.40

Emondor

buc.

2

5.00

5.00

Motocoasa FS 480

buc.

2

6.00

6.00

Motofierastrau

buc.

1

3.50

3.50

Palmieri

buc.

8

0.00

0.00

III

CONSOLIDARI

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

IV

ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE

65.00

-60.00

5.00

SI A STUDIILOR DE FEZABILITATE AFERENTE

1

GRUP SCOLAR "TRAIAN"

55.00

-55.00

0.00

Proiect sala de sport GR. SC. TRAIAN

20.00

-20.00

0.00

Proiect inlocuire canal colector cantina si camin

30.00

-30.00

0.00

Proiect reparatii capitale GR.SC. TRAIAN

5.00

-5.00

0.00

2

GRUP SCOLAR "GHE. ASACHI"

10.00

-5.00

5.00

Studiu de fezabilitate reabilitare teren de sport

10.00

-5.00

5.00

ROMANIA

ANEXA 1

- Mii Lei


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Primaria Municipiului Galati

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2009

Nr. 5 din 22.12.2009

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

VENITURI(rd.2+4+8+13+13+17+19+22+61+64+72+75)

00

47,554.00

70.00

47,624.00

2

VENITURI CURENTE(rd.3)

01

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI FISCALE

02

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd.5)

12

0.00

0.00

0.00

5

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.6 la 7)

12.10

0.00

0.00

0.00

6

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor elec

12.10.08

0.00

0.00

0.00

7

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoar

12.10.50

0.00

0.00

0.00

8

ACCIZE(rd.9 la 12)

14.10

0.00

0.00

0.00

9

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolic

14.10.02

0.00

0.00

0.00

10

Accize incasate din vanzarea produselor din tututn

14.10.03

0.00

0.00

0.00

11

Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi

14.10.12

0.00

0.00

0.00

12

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

14.10.13

0.00

0.00

0.00

13

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.10

0.00

0.00

0.00

13

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

16.10

0.00

0.00

0.00

14

Taxe pentru jocurile de noroc

16.10.01

0.00

0.00

0.00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.10.03

0.00

0.00

0.00

16

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.10.50

0.00

0.00

0.00

17

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(rd.18)

18.10

0.00

0.00

0.00

18

Alte impozite si taxe

18.10.50

0.00

0.00

0.00

19

CONTRIBUTII DE ASIGURARI(rd.20)

20

0.00

0.00

0.00

20

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR(rd.21)

20.10

0.00

0.00

0.00

21

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

20.10.03

0.00

0.00

0.00

22

VENITURI NEFISCALE(rd.23+31+33+52+54+57)

30

5,248.00

24.00

5,272.00

23

VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.24 la 30)

30.10

143.00

22.00

165.00

24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.10.01

0.00

0.00

0.00

25

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0.00

0.00

0.00

26

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

143.00

22.00

165.00

S.A.D.P.

30.10.05.5'

83.00

0.00

83.00

TEATRUL MUZICAL

30.10.05.6

40.00

7.00

47.00

TEATRUL DRAMATIC

30.10.05.7'

20.00

15.00

35.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

27

Venituri din cota- parte transferata din tarifele de utilizare a spe

30.10.06

0.00

0.00

0.00

28

Venituri din dividente

30.10.08

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

0.00

30

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

0.00

S.A.D.P.

30.10.50.5'

0.00

0.00

0.00

31

Venituri di dobanzi(rd.32)

31.10

0.00

0.00

0.00

32

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

33

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.34)

33

3,975.00

0.00

3,975.00

34

VENITURI DI PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI(rd.35 la 51)

33.10

3,975.00

0.00

3,975.00

35

Taxe de metrologie

33.10.01

0.00

0.00

0.00

36

Taxe consulare

33.10.02

0.00

0.00

0.00

37

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

33.10.04

0.00

0.00

0.00

38

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0.00

0.00

0.00

39

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organi

33.10.07

0.00

0.00

0.00

40

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

2,385.00

20.00

2,405.00

S.A.D.P.

33.10.08.5'

15.00

0.00

15.00

POLITIA COMUNITARA A MUN. GALATI

33.10.08.8

2,370.00

20.00

2,390.00

41

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0.00

0.00

0.00

42

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

33.10.11

0.00

0.00

0.00

43

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,350.00

-30.00

1,320.00

Caminul de pensionari

33.10.13.3.

680.00

-30.00

650.00

Centrul de ingrijire 55

33.10.13.3.

150.00

0.00

150.00

Centrul de ingrijire 56

33.10.13.3

360.00

0.00

360.00

Unitatea medico-sociala Pechea

33.10.13.7.

160.00

0.00

160.00

44

Contributaia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cant

33.10.14

0.00

0.00

0.00

45

Contributia pentru tabere si turism scolar

33.10.15

0.00

0.00

0.00

46

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri

33.10.16

0.00

0.00

0.00

47

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

0.00

0.00

0.00

48

Venituri di serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, art

33.10.19

0.00

0.00

0.00

49

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

50

Venituri di contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de s

33.10.21

0.00

0.00

0.00

Centrul de ingrijire 56

33.10.21.3

0.00

0.00

0.00

Unitatea medico-sociala Pechea

33.10.21.7.

0.00

0.00

0.00

51

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

240.00

10.00

250.00

Centrul de ingrijire 56

33.10.50.3

40.00

0.00

40.00

S.A.D.P.

33.10.50.5'

0.00

0.00

0.00

TEATRUL MUZICAL

33.10.50.6

200.00

10.00

210.00

Unitatea medico-sociala Pechea

33.10.50.7.

0.00

0.00

0.00

52

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE(rd.53)

34.10

0.00

0.00

0.00

53

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0.00

0.00

0.00

54

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI(rd.55 la 56)

35.10

0.00

0.00

0.00

55

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0.00

0.00

0.00

56

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

35.10.01

0.00

0.00

0.00

57

DIVERSE VENITURI(rd.58 la 60)

36.10

1,130.00

2.00

1,132.00

58

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0.00

0.00

0.00

59

Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor pub

36.10.05

0.00

0.00

0.00

60

Alte venituri

36.10.50

1,130.00

2.00

1,132.00

S.A.D.P.

36.10.50.5'

800.00

0.00

800.00

Teatrul Muzical

36.10.50.6

0.00

0.00

0.00

Teatrul de Papusi

36.10.50.7

150.00

-13.00

137.00

Teatrul Dramatic

36.10.50.7'

165.00

15.00

180.00

POLITIA COMUNITARA A MUN. GALATI

36.10.50.8

15.00

0.00

15.00

61

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(rd.62 la 63)

37.10

0.00

13.00

13.00

62

Donatii si sponsorizari

37.10.01

0.00

13.00

13.00

Caminul de pensionari

37.10.01.3.

0.00

0.00

0.00

Cantina de ajutor social

37.10.01.3'

0.00

0.00

0.00

Centrul de ingrijire 55

37.10.01.3.

0.00

0.00

0.00

Centrul de ingrijire 56

37.10.01.3

0.00

0.00

0.00

Teatrul Muzical

37.10.01.6

0.00

0.00

0.00

Teatrul de Papusi

37.10.01.7

0.00

13.00

13.00

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

Unitatea medico-sociala Pechea

37.10.01.7.

0.00

0.00

0.00

Teatrul Dramatic

37.10.01.7'

0.00

0.00

0.00

63

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TEATRUL MUZICAL

37.10.50.6

0.00

0.00

0.00

64

VENITURI DIN CAPITAL(rd.65)

39

0.00

0.00

0.00

65

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI(rd.66 la 71)

39.10

0.00

0.00

0.00

66

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

0.00

67

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobili

39.10.02

0.00

0.00

0.00

68

Venituri din privatizare

39.10.04

0.00

0.00

0.00

69

Incasari din valorificarea activelor bancare

39.10.05

0.00

0.00

0.00

70

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

39.10.06

0.00

0.00

0.00

71

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

0.00

72

OPERAȚIUNI FINANCIARE(rd.73)

40

0.00

0.00

0.00

73

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.74)

40.10

0.00

0.00

0.00

74

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.10.50

0.00

0.00

0.00

75

SUBVENTII(rd.76)

43

42,306.00

33.00

42,339.00

76

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII(rd.77 la 78)

43.10

42,306.00

33.00

42,339.00

77

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

40,596.00

33.00

40,629.00

CAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDON

43.10.09.3.

1,988.00

30.00

2,018.00

CAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARE

43.10.09.3.

1,314.00

0.00

1,314.00

CENTRUL MEDICO SOCIAL

43.10.09.3

2,940.00

0.00

2,940.00

S.A.D.P.

43.10.09.5'

2,281.00

0.00

2,281.00

Teatrul Muzical

43.10.09.6

7,734.00

-17.00

7,717.00

Teatrul de Papusi

43.10.09.7

1,339.00

13.00

1,352.00

Unitatea medico-sociala Pechea

43.10.09.7.

1,285.00

7.00

1,292.00

Teatrul Dramatic

43.10.09.7'

3,740.00

0.00

3,740.00

POLITIA COMUNITARA A MUN. GALATI

43.10.09.8

17,975.00

0.00

17,975.00

78

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii

43.10.14

1,710.00

0.00

1,710.00

Presedinte de sedinta, Dumitru Nicolae

Primaria Municipiului Galati


Page 1 of 1

ANEXA

Rectificarea 7 din

Rectficari Cheltuieli venituri proprii si subv2009

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR cod


BUGET

APROBAT


INFLUENTE


+/-


BUGET

MODIFICAT


ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.10

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Sanatate

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20

Cultura, recreere si religie

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Asigurari si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Total :

20,360.00

20.00

20,380.00

20,310.00

20.00

20,330.00

18,906.00

20.00

18,926.00

1,234.00

0.00

1,234.00

170.00

0.00

170.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

1,909.00

0.00

1,909.00

1,909.00

0.00

1,909.00

1,806.00

0.00

1,806.00

103.00

0.00

103.00

16,567.00

43.00

16,610.00

15,853.00

43.00

15,896.00

11,529.00

-43.00

11,486.00

4,162.00

86.00

4,248.00

162.00

0.00

162.00

714.00

0.00

714.00

714.00

0.00

714.00

8,718.00

7.00

8,725.00

8,468.00

7.00

8,475.00

5,754.00

0.00

5,754.00

2,594.00

7.00

2,601.00

120.00

0.00

120.00

250.00

0.00

250.00

250.00

0.00

250.00

47,554.00

70.00

47,624.00


Presedinte de sedinta

ROMANIA


Primaria Municipiului Galati


VENITURI IN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2009

H.C.L. Nr. 2 din 22.12.2009

ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2009

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

VENITURI CURENTE(rd.2)

00

16,881.00

90.00

16,971.00

2

VENITURI NEFISCALE(rd.3)

01

16,881.00

90.00

16,971.00

3

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.4)

02

16,881.00

90.00

16,971.00

4

DIVERSE VENITURI(rd.5 la 10)

36.11

16,881.00

90.00

16,971.00

5

TAXE SPECIALE

36.11.06

11,700.00

0.00

11,700.00

6

Amortizare mijloace fixe

36.11.07

1,394.00

0.00

1,394.00

7

Depozite speciale pt constructii de locuinte

36.11.08

3,757.00

90.00

3,847.00

8

Fond de risc

36.11.09

0.00

0.00

0.00

9

Fondul de rulment

36.11.10

30.00

0.00

30.00

10

Alte venituri

36.11.50

0.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta,

Primaria Municipiului Galati

Page 1 of 1


Rectificarea 3 din

Rectficari Cheltuieli din afara bugetului

loca2009


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

Alte servicii publice generale

54.11

7,009.00

132.00

7,141.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,359.00

0.00

1,359.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,359.00

0.00

1,359.00

79. OPERATIUNI FINANCIARE

79

5,650.00

132.00

5,782.00

TITLUL XII. IMPRUMUTURI

80

5,650.00

132.00

5,782.00

Invatamant

65.11

566.00

-132.00

434.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

566.00

-132.00

434.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

566.00

-132.00

434.00

Cultura recreere si religie

67.11

35.00

0.00

35.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

35.00

0.00

35.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

35.00

0.00

35.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.11

3,757.00

90.00

3,847.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,757.00

90.00

3,847.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,757.00

90.00

3,847.00

Protectia mediului

74.11

11,700.00

0.00

11,700.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,700.00

0.00

11,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,700.00

0.00

11,700.00

Total :

23,067.00

90.00

23,157.00

Presedinte de sedinta

PROGRAMUL

DE INVESTIȚII PE ANUL 2009 (BUGETUL IN AFARA BUGETULUI LOCAL )

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

Buget initial

Buget rectificat

influenta

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

1

2

3

4

TOTAL

5,717.00

5,807.00

90.00

CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1,359.0

1,359.0

00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,359.0

1,359.0

CAP.65.11 - INVATAMANT

566.00

566.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

127.00

127.00

1

Centrul financiar nr. 8

3.00

3.00

Sala de sport Grădinița nr.9

HCL 684/21.12.2006

3.00

3.00

2

Centrul financiar nr. 13

30.00

30.00

Extindere 3 săli grupă Grădinița nr.1

HCL nr.684/21.12.2006

30.00

30.00

3

Liceul de Marină

1.00

1.00

Reabilitare cămin internat

HCL nr.593/2006

1.00

1.00

4

Centrul Financiar nr.16

39.00

39.00

Reabilitare Școala nr.42

HCL 593/21.12.2006

38.00

38.00

Sală de sport Școala nr.42

HCL 684/21.12.2006

1.00

1.00

5

Liceul sportiv

11.00

11.00

Reabilitare centrală termică

HCL 684/21.12.2006

11.00

11.00

6

Grup Școlar C.F.R

27.00

27.00

Reabilitare Grup Scolar C.FR. HCL 684/21.12.2006

27.00

27.00

7

Grup Școlar Traian

3.00

3.00

Reabilitare centrale termice

HCL 684/21.12.2006)

3.00

3.00

8

Centrul financiar nr.2

13.00

13.00

Sala Sport Liceul Emil Racoviță

HCL 684/21.12.2006

13.00

13.00

B

OBIECTIVE NOI

361.00

361.00

1

Liceul de artă" D. Cuclin "

361.00

361.00

Reabilitare mansardă Liceul de Arta D.Cuclin HCL 684/21.12.2006

361.00

361.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

78.00

78.00

CAP.67.11.50

35.00

35.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

35.00

35.00

CAP.70.11.03.30-Locuinte

3,757.00

3,847.00

90.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3,757.00

3,847.00

90.00

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter , str.Traian H.C.L.nr.437/2005

3,757.00

3,847.00

90.00