Hotărârea nr. 650/2009

Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si a subventiei unitare ce trebuie asigurata de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei din municipiul Galati prin sistem centralizat in anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.650

din 22 12 2009

privind: aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:737/14 12 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.127 772/14 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.127 774/14 12 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia nr.154/4 12 2009, a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile art.40, alin.9 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 ;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din OG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în anul 2010 de 148, 77 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 - Se stabilește subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat, astfel:

  • a) pentru energia termică produsă de către SC ELECTROCENTRALE SA Galați și distribuită populației de către SC APATERM SA Galați, de 49,47 lei/Gcal, inclusiv TVA ;

  • b) pentru energia termică produsă și furnizată populației de către SC APATERM SA Galați prin CT Studenți, de 25,10 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.3 - Se aprobă Parametrii pentru calcularea subvenției de la bugetul local al municipiului Galați, pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat în anul 2010, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae