Hotărârea nr. 647/2009

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.647 din 22 12 2009

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:743/1412 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.128 304/15 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 306/15 12 2009, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.1890/7 12 2009, a Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”b”, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a”pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă pentru anul 2010, cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, unui număr de 150 beneficiari/ lună, ai Cantinei de Ajutor Social.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Costache Nicolae