Hotărârea nr. 646/2009

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat in cadrul Primariei municipiului Galati si institutiilor de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.646 din 22 12 2009

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, persoanelor care desfășoară activități de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Galați si institutiilor de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:742/14 12 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 12 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.128 308/15 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 310/15 12 2009, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9, lit.”e” din Legea voluntariatului nr.195/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”b”, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, pentru un număr de 50 voluntari care să sprijine activitatea de acordare a serviciilor de asistență socială, în anul 2010.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae