Hotărârea nr. 641/2009

Anularea creantelor mai mici de 10 lei aflate in sold la 31.12.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.641 din 22 12 2009

privind: anularea creanțelor mai mici de 10 lei aflate în sold la 3112 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:727/1412 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.126 654/11 12 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.126 656/11 12 2009, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.178, alin.2 și 3 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă anularea creanțelor mai mici de 10 lei, aflate în sold la 31 12 2009, provenite din impozite, taxe și alte venituri inclusiv accesorii, pe fiecare rol nominal unic.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae