Hotărârea nr. 636/2009

Aprobarea redeventei ce trebuie platita de catre SC ACJ GLOBE TOUR SRL Galati, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele nr. 60, 68, 70, 72, 76, 79 din reteaua de trasee secundare a municipiului Galati, in anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.636

din 22 12 2009

privind aprobarea redevenței ce trebuie plătită de către S.C. ACJ GLOBE TOUR S.R.L Galați, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele nr. 60, 68, 70, 72, 76, 79 din rețeaua de trasee secundare a municipiului Galați, în anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:708/2411 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.110 212/24 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 214/24 11 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, art. 36 alin.(2) lit. “c” și lit. ”d”, alin.(5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența ce trebuie plătită de către S.C. ACJ GLOBE TOUR S.R.L Galați, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători pe unele trasee secundare din municipiul Galați, pentru perioada ianuarie-aprilie 2010 inclusiv, în sumă de 821 lei/autovehicul activ,

Art. 2 - Plata redevenței se va face până la data de 15 03 2010.

Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Costache Nicolae