Hotărârea nr. 633/2009

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.633 din 8 12 2009

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 710/24 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 8 12 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 560/24 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 566/24 11 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCJ 334/29 10 2009 privind repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

Având în vedere adresa nr. 44 520/2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II și III , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri proprii si subventii, pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II și III , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae