Hotărârea nr. 629/2009

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", unor societati comerciale

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.629 din 19 11 2009

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, unor societăți comerciale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:684/1611 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.118 512/17 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 514/17 11 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr. 160/5 11 2009, a Patronatului Întreprinderilor Mici si Mijlocii;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, societăților comerciale:

 • 1. VALDIVIA CONTRUNCTING SRL

 • 2. PANEUROGAL SRL

 • 3. CEFIN ROMÂNIA SRL

 • 4. NEDISTRUCTIV SRL

 • 5. CERTASIG - SUCURSALA GALAȚI

 • 6. SC TEX SA

 • 7. ROASIO CONSTRUCT SRL

 • 8. KAMINA SRL

 • 9. VEGA COMPANY SRL

 • 10. TQ CONSULTANTA ȘI RECRUTARE SRL

 • 11. DIALFA SECURITY SRL

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae