Hotărârea nr. 626/2009

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.626

din 19 11 2009

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, SC Administrația Piețelor

Agroalimentare SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:681/1611 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11

2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.118 436/17 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 438/17 11 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr.2136/10 11 2009 a Camerei de Comerț, Industrie și

Agricultură Galați;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Costache Nicolae