Hotărârea nr. 624/2009

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", doamnei arhitect Liliana Buhociu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.624 din 19 11 2009

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, doamnei arhitect Liliana Buhociu

Inițiator: Tercu Tincuța - consilier local

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:679/1611 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.119 510/19 11 2009, a doamnei Tercu Tincuța;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 512/19 11 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, doamnei arhitect Liliana Buhociu.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Costache Nicolae