Hotărârea nr. 613/2009

Acordarea titlului "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, domnului prof. dr. ing. Emil Constantin

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.613 din 19 11 2009

privind: acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului prof. dr. ing. Emil Constantin

Inițiator: Consilier local - Alexe Petru;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 715/19 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119 318/19 11 2009, a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119 320/19 11 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 619/22 12 2005 privind aprobarea

Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 și 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului prof. dr. ing. Emil Constantin.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae