Hotărârea nr. 604/2009

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" a centralei termice, situate in Galati, str. Razboieni nr. 15-17

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.604

din 19 11 2009

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați, în administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” a centralei termice, situate în Galați, strada Războieni nr.15-17

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:676/16 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.117 118/13 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.117 116/13 11 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.366/6 11 2009 a Căminului pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt”;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați, în administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” a centralei termice,având Sc = 130,18 mo, situate în Galați, strada Războieni nr.15-17, identificată în planul de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae